Temat tygodnia
Wywiad ze Scottem Newmanem, dyrektorem zarządzającym State Street Bank w Polsce.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Podatki, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2020-05-22
Zgłoś się

Podatki dochodowe w 2020 roku z uwzględnieniem zmian COVID-19

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności do dnia 29maja (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności).
Informujemy, że Członkom Stowarzyszenia z opłaconą bieżącą składką członkowską przysługuje 15% rabatu na szkolenie.

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:
Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Czas trwania szkolenia wynosi 6 godzin lekcyjnych.
Rozpoczęcie: godzina 10.00

Treści kształcenia

1.Tarcza - wszystkie ustawy i ich wpływ na przepisy podatkowe.
-Opodatkowanie świadczeń z „tarczy” – zwolnienie z ZUS, świadczenie postojowe, dofinansowanie kosztów działalności, dofinansowanie kosztów wynagrodzeń, pożyczka i jej umorzenie, subwencja z PFR – co jest opodatkowane a co nie? W którym momencie rozpoznać przychód
-Koszty uzyskania przychodów – wydatki sfinansowane z dotacji, subwencji – czy są kosztem podatkowym?
-Jakie wydatki mogą być pokryte z pożyczki, dofinansowania i subwencji, jak dokumentować wydatki aby uniknąć kłopotów?
-Umorzenie składek ZUS przedsiębiorcy i pracowników – skutki podatkowe, jaka część wynagrodzenia jest kosztem podatkowym, odliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
-Zmiany w ustawach PIT i CIT – odroczenie terminu wpłaty PIT4, nowe zasady odliczania darowizn, nowe zasady rozliczania straty z działalności gospodarczej za rok 2020, zmiany w terminach składania zeznań i podpisywania sprawozdań, zmiany w zwolnieniach podatkowych ( ZFŚS, dofinansowanie wypoczynku dzieci, zapomogi), zmiany terminów na sporządzanie dokumentacji TP, zmiany w uldze na złe długi, zmiany w terminach składania dokumentu ZAW NR.
-Zmiany w podatku VAT wynikające z przepisów „tarczy” – projektowane zmiany w terminach instalacji kas fiskalnych , przesunięcie terminów na wdrożenie VDEK, przesunięcie terminów nowej matrycy stawek VAT, paragony elektroniczne.
2.Czy paragon z NIP jest fakturą i kiedy?
-zmiany w zakresie fakturowania – czy mają wpływ na podatki dochodowe?
-czy z perspektywy podatków dochodowych paragon z nim jest fakturą?
-usystematyzowanie wiedzy na temat dokumentów księgowych w kosztach
3.Czy paragon z NIP-em do 450 PLN w podatkach dochodowych jest fakturą?
4. KOSZTY PODATKOWE W 2020 ROKU
5.Biała lista podatników i jej konsekwencje w podatkach dochodowych od 01.01.2020r. Uchwalone zmiany ( Dziennik ustaw 1018/2019), z uwzględnieniem planowanych zmian od 07/2020 roku, z mocą od 01/2020.
-biała lista podatników
-zakres danych wykazanych na „białej liście”
-obowiązek zgłaszania rachunku „firmowego”
-dopuszczalność korzystania z rachunku osobistego
-konsekwencje funkcjonowania „białej listy” w podatku VAT
6.Obowiązkowy Split payment – zmiany od 1.11.2019 – dziennik ustaw 1751/2019
-Split payment obowiązkowy – dla kogo, kiedy, jak udokumentować
7.Konsekwencje działania “białej listy” i mechanizmu podzielonej płatności w podatkach dochodowych i Ordynacji podatkowej od 01.01.2020r, z uwzględnieniem planowanych zmian od 01.07.2020 roku – z mocą od 01.01.2020.
-pojęcie transakcji o której mowa w art. 19 ustawy prawo przedsiębiorców – teoria a praktyka
-zmiana w art. 22 p ustawy o PIT i 15d ustawy o CIT – ustalanie kosztów uzyskania przychodów i obowiązek ich korygowania
-możliwość wyłączenia sankcji za zapłatę na inny niż zgłoszony rachunek – informacja do naczelnika urzędu skarbowego
-zmiany w odpowiedzialności solidarnej podatników – odpowiedzialność solidarna nabywcy ze zbywcą
-możliwość wyłączenia odpowiedzialności solidarnej z ordynacji podatkowej
-zawartość „donosu” do urzędu skarbowego
-wpływ płatności w procedurze split payment na koszty uzyskania przychodów i odpowiedzialność solidarną z ordynacji podatkowej
-przepisy przejściowe
8.Ulga za złe długi w podatkach dochodowych – uchwalone zmiany, wejście w życie od 01.01.2020 roku, problemy praktyczne, zmiany związane z Covid-19
-zmiany z ustawy o terminach płatności w transakcjach handlowych
- warunki stosowania ulgi na złe długi u wierzyciela i u dłużnika
- dokumentowanie ulgi
- termin uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności
- nowe zasady ustalania podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym
- nowe zasady ustalania podstawy opodatkowania przy ustalaniu wysokości zaliczki na PIT/CIT
- wpływ ulgi na złe długi na zasady rozliczania straty i na rozliczenia w latach następnych
- ulga na złe długi w podatku zryczałtowanym
- ulga na złe długi a zmiana formy opodatkowania
- przepisy przejściowe
9.Zmiany w ordynacji podatkowej – od 01.01.2020 i od 01.07.2020.
10.Mikrorachunek podatnika – w wersji 01.07.2020.
11.Zmiany w podatkach dochodowych wynikające z „tarczy antykryzysowej”
- zmiany limitów zwolnień z podatków
- zmiany terminów składania zeznań i wpłat zaliczek
- zmiany zasad rozliczania straty za 2020
- zmiany w odliczeniach darowizn
- zmiany zasad wpłat zaliczek uproszczonych
12.Pytania i odpowiedzi – podatki dochodowe w 2020 roku.

Metody pracy
Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo- seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi prowadzone w formie On-line, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz materiały przygotowane przez wykładowcę, druki i naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia
Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacja o kadrze
Zajęcia prowadzić będzie Pani Anna Kędzierska-Adamczyk absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 22 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z kilkunastoletnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.

Zgłoszenia
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".
Warunki płatności i rezygnacji
1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
Rachunek bankowy: Santander bank : 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001
3. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem adresu e-mail (nie dotyczy sektora publicznego).
4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres nowysacz@skwp.krakow.pl Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.