Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2020-05-22
Zgłoś się

Szkolenie: Tarcza antykryzysowa dla pracodawców - Szkolenie online

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności do dnia 15 czerwca (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności).

Informujemy, że Członkom Stowarzyszenia z opłaconą bieżącą składką członkowską przysługuje 15% rabatu na szkolenie.  

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: 

 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania szkolenia wynosi 6 godzin lekcyjnych.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

 

Treści kształcenia:

1)        Wsparcie przedsiębiorców w ustawach o tarczy antykryzysowej (tarcza 1.0 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych tarczą 2.0 i 3.0).

 1. Świadczenia na ochronę miejsc pracy:
 • Zasady ubiegania się o dofinansowanie,
 • Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy,
 • Zasady konstruowania porozumienia z pracownikami,
 • Procedura składania wniosku,
 • Pracownicy wyłączeni z dofinansowania wynagrodzeń,
 • Zasady comiesięcznej sprawozdawczości,
 • Sankcje złamania warunków umowy z dyrektorem wojewódzkiego urzędu pracy.
 1. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w sektorze MŚP w drodze umowy ze starostą.
 • Zasady rozliczania otrzymanych środków,
 • Sankcje niedotrzymania warunków umowy ze starostą.
 1. Świadczenie postojowe.
 2. Odroczenie płatności składek na ubezpieczenie społeczne.
 3. Zwolnienie ze składek ZUS.

2)        Zasady dotyczące łączenia instrumentów pomocy.

3)        Tarcza finansowa dla MŚP i warunki jej częściowego umorzenia:

 • Subwencja dla mikroprzedsiębiorców,
 • Subwencja dla przedsiębiorców z sektora MŚP.

4)        Tarcza finansowa dla Dużych przedsiębiorstw.

5)        Pożyczki płynnościowe POIR.

6)        Wypowiedzenia zmieniające i porozumienia zmieniające warunki pracy i płacy.

7)        Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników:

 • Kiedy mamy do czynienia ze zwolnieniami grupowymi,
 • Skutki objęcia pracodawcy reżimem ustawy o zwolnieniach grupowych,
 • Uprawnienia pracownika objętego zwolnieniami grupowymi.

 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia szkolenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

Informacje o kadrze:

Szkolenie poprowadzi Aleksandra Bobińska - Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, w szczególności sprawami procesowymi i zagadnieniami z zakresu prawa pracy.

 

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas .

 

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem. 

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres 

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.