Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

PODATKI W 2020 ROKU. CO JUŻ WIEMY, CO NAS ZASKAKUJE I CO CZEKA NAS OD LIPCA. ZMIANY W VAT, PIT,CIT I ORDYNACJI PODATKOWEJ.- Szkolenie online

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i płatności do dnia 22 kwietnia  2020 (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności).

Informujemy, że Członkom Stowarzyszenia z opłaconą bieżącą składką członkowską przysługuje 15% rabatu na szkolenie. 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z nowymi przepisami dotyczącymi podatków CIT,PIT i VAT

Czas trwania szkolenia : 29 czerwca  2020

Rozpoczęcie : 10:00 - 14:30

Każdy uczestnik otrzyma link do platformy na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.

Wymiar godzin : wynosi 6 godzin lekcyjnych

Cena: 240 zł.  zawiera:

  • dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
  • autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane w dniu szkolenia przed rozpoczęciem)
  • imienne zaświadczenie o ukończeniu kursu które zostanie wysłany pocztą

Treści kształcenia :

1. ZMIANY W PODATKU VAT 2020

2. Faktura do paragonu z numerem NIP – Zmiany ustawy VAT i jej konsekwencja dla wszystkich podatników

3. Czy paragon z NIP jest fakturą?
- zmiany w zakresie fakturowania – czy mają wpływ na podatki dochodowe?
- czy z perspektywy podatków dochodowych paragon z nim jest fakturą?
- usystematyzowanie wiedzy na temat dokumentów księgowych w kosztach
4. Czy paragon z NIP-em do 450 PLN w podatkach dochodowych jest fakturą?

5. Omówienie zmian w zakresie ewidencji VDEK – 04/2020 i 07/2020

- zmiany w ewidencji VAT,
- zmiany w deklaracjach, koniec okresu składania deklaracji VAT 7/VAT 7K
- rozporządzenie w zakresie zawartości nowego JPK – VDEK
- wiele nowych informacji przekazywanych w ramach ewidencji VAT – po stronie sprzedaży – konieczność szczegółowej identyfikacji sprzedawanych towarów i usług, po stronie sprzedaży i zakupów nowy system oznaczania dokumentów w ewidencji VAT
- wiele kodów na jednej fakturze – jak wprowadzać dane do JPK/VDEK
- kiedy wprowadzać dane o transakcjach między podmiotami powiązanymi
- kiedy wprowadzać adnotacje MPP
- co w przypadku rozbieżności między kodami po stronie sprzedaży a kupującego
- nowe zasady ujmowania faktur wystawionych do paragonów
- likwidacja załączników do deklaracji,
- zmiany w sankcjach za błędy w JPK
- nowe terminy na korygowanie danych zawartych w JPK/VDEK
- przewinienia i sankcje – czyli kto i za co odpowiada w przypadku błędów w JPK /VDEK
- terminy korygowania ewidencji JPK i VDEK
- zmiany w uldze na złe długi
- zmiany w ustawie kodeks karny skarbowy
- korygowanie „starych” JPK
- Nowy wzór JPK FA (wersja 3)

6. Uchwalone zmiany w zakresie wiążącej informacji stawkowej i nowej matrycy stawek VAT – wejście w życie 01.11.2019/01.04.2020

- wiążąca informacja stawkowa WIS – jak przygotować i jak działa, czy chroni podatnika
- opłata za WIS
- możliwe działania ze strony organów skarbowych
- nowa matryca stawek VAT – czyli jak się przygotować do wielu zmienionych stawek, jak czytać nową matryce
- które towary „zyskają a które „stracą”
- konieczność zmian w kasach fiskalnych i programach magazynowych

7. KOSZTY PODATKOWE W 2020 ROKU

8. Biała lista podatników i jej konsekwencje w podatkach dochodowych od 01.01.2020r. Uchwalone zmiany ( Dziennik ustaw 1018/2019), z uwzględnieniem planowanych zmian z 04/2020 roku.
- biała lista podatników
- zakres danych wykazanych na „białej liście”
- obowiązek zgłaszania rachunku „firmowego”
- dopuszczalność korzystania z rachunku osobistego
- konsekwencje funkcjonowania „białej listy” w podatku VAT

9. Obowiązkowy Split payment – zmiany od 1.11.2019 – dziennik ustaw 1751/2019
- Split payment obowiązkowy – dla kogo, kiedy, jak udokumentować

10.Konsekwencje działania “białej listy” i mechanizmu pod zielonej płatności w podatkach dochodowych i Ordynacji podatkowej od 01.01.2020r, z uwzględnieniem planowanych zmian od 01.04.2020 roku.

- pojęcie transakcji o której mowa w art. 19 ustawy prawo przedsiębiorców – teoria a praktyka
- zmiana w art. 22 p ustawy o PIT i 15d ustawy o CIT – ustalanie kosztów uzyskania przychodów i obowiązek ich korygowania
- możliwość wyłączenia sankcji za zapłatę na inny niż zgłoszony rachunek – informacja do naczelnika urzędu skarbowego
- zmiany w odpowiedzialności solidarnej podatników – odpowiedzialność solidarna nabywcy ze zbywcą
- możliwość wyłączenia odpowiedzialności solidarnej z ordynacji podatkowej
- zawartość „donosu” do urzędu skarbowego
- wpływ płatności w procedurze split payment na koszty uzyskania przychodów i odpowiedzialność solidarną z ordynacji podatkowej
- przepisy przejściowe

11. Ulga za złe długi w podatkach dochodowych – uchwalone zmiany, wejście w życie od 01.01.2020 roku, problemy praktyczne

- zmiany z ustawy o terminach płatności w transakcjach handlowych
- warunki stosowania ulgi na złe długi u wierzyciela i u dłużnika
- dokumentowanie ulgi
- termin uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności
- nowe zasady ustalania podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym
- nowe zasady ustalania podstawy opodatkowania przy ustalaniu wysokości zaliczki na PIT/CIT
- wpływ ulgi na złe długi na zasady rozliczania straty i na rozliczenia w latach następnych
- ulga na złe długi w podatku zryczałtowanym
- ulga na złe długi a zmiana formy opodatkowania
- przepisy przejściowe

Harmonogram szkolenia:

🕑09:30 – rozpoczęcie logowania przez uczestników (po zalogowaniu dostępna jest “poczekalnia” która w momencie startu przełączy się na pokój webinarowy)
🕒10:00 – Wykład cz I
🕓12:00 – Przerwa 30min☕️🍪
🕔12:30 – Odpowiedzi na pytania zadane na czacie, wykład cz II
🕕14:30 – Zakończenie szkolenia, odpowiedzi na przesłane pytania w trakcie drugiej części zajęć

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia szkolenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie   § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Warunki płatności:

1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
Rachunek bankowy: 
Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894

3. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora  publicznego).

4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie  pisemnej na adres tarnow@skwp.pl   Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Informacja o wykładowcy:

Anna Kędzierdka - Adamczyk

absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 22 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z kilkunastoletnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.

 

Dane kontaktowe :

SKwP Oddział Tarnów ul. Kopernika 8/2

e:mail: tarnow@skwp.krakow.pl

tel: 14 622 22 08;    530 684 229;    574 326 399;