Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Szkolenie: "Rewolucja w zakresie obowiązków informacyjnych dla potrzeb VAT 2019/2020 - JPK_VDEK oraz JPK_FA(3)" - Szkolenie online

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności do dnia 7 lipca (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności).

Informujemy, że Członkom Stowarzyszenia z opłaconą bieżącą składką członkowską przysługuje 15% rabatu na szkolenie.  

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: 

 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania szkolenia wynosi 6 godzin lekcyjnych.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

 

Treści kształcenia:

I. Ewidencja VAT oraz deklaracje VAT.

 • Zakres przedmiotowy. Dostawa towarów oraz świadczenie usług.  Obowiązek podatkowy.
 • Podstawowe informacje na temat obowiązków ewidencyjnych oraz informacyjnych dla potrzeb VAT – porównanie stanu prawnego dotychczasowego ze stanem prawnym przyszłym.
 • Elementy ewidencji VAT oraz elementy deklaracji VAT – analiza regulacji ustawowej.
 • JPK_VDEK jako dokument zbiorczy.
 • Termin oraz tryb przesłania. Jak postępować w przypadku rozliczenia miesięcznego.  Jak postępować w przypadku rozliczenia kwartalnego?
 • Możliwość korekty. Kiedy JPK_VAT składany po raz pierwszy ? Kiedy korekta ? Uzasadnienie przyczyn korekty.    
 • Sankcje za brak sporządzenia. Sankcje za wadliwe sporządzenie.  Sankcje za brak wyjaśnienia wątpliwości.  Sankcje za brak usunięcia wad.

II. JPK_VDEK.

 • Nagłówek. Kod formularza. Wariant formularza.  Data wytworzenia.  Nazwa systemu.  Cel złożenia. Okres, którego dotyczy formularz. 
 • Opis podmiotu. Osoba fizyczna.  Jednostka organizacyjna. 
 • Część sprzedażowa.  Część zakupowa.  Pozostałe pozycje. 
 • Zasady oznaczania towarów oraz usług.  Część sprzedażowa.  Część zakupowa.  Pozostałe pozycje.

III. Faktura VAT.

 • Rodzaje faktur VAT. Faktura VAT.  E-faktura.  Faktura zaliczkowa.  Faktura korygująca.  Zbiorcza faktura korygująca.  Nota korygująca.  Faktura VAT do paragonu.  Faktura VAT podzielona płatność. 
 • Faktury wystawiane w walucie obcej. Zasady przeliczania na złote.
 • Elementy poszczególnych faktur VAT. Pozycje dotyczące kwot.  Pozostałe pozycje.
 • Termin wystawienia faktury. Faktury wystawiane ex post.  Faktury wystawiane ex ante.

IV. JPK_FA(3).

 • Kod formularza. Wariant formularza.  Cel złożenia.  Data wytworzenia.  Okres, którego dotyczy formularz. 
 • Oznaczenie dostawcy towaru albo świadczącego usługę.  Oznaczenie nabywcy towaru albo nabywcy usługi.
 • Faktura VAT jako całość. Oznaczenie rodzaju faktury.  Pozycje dotyczące kwot.  Pozostałe pozycje.
 • Faktura VAT wiersze. Zasady podziału faktury na pozycje.  Pozostałe zagadnienia.

V. Pytania i odpowiedzi.

 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia szkolenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

Informacje o kadrze:

Adwokat, Doradca Podatkowy Marcin Górski – specjalista w zakresie podatków dochodowych oraz cen transferowych, wykładowca, autor publikacji.

 

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas .

 

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem. 

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres 

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.