Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Specjalista do Spraw Kadr i Płac
2020-09-26
2000 PLN
Kraków, małopolskie
Kadry/Płace, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2020-06-01
Zgłoś się

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kształcenia jest kompleksowe przygotowanie kandydata do pracy na stanowisku kadrowo-płacowym z uwzględnieniem interpretowania najnowszych źródeł prawa.
Słuchaczami kursu mogę być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, zainteresowanych poszerzeniem swoich kwalifikacji.
Czas trwania kursu to 94 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się weekendowo lub  popołudniami od godz. 16.00 do 19.15 w zależności od harmonogramu.
Zajęcia odbywać się będą w dniach i godzinach podanych w harmonogramie danej grupy.

  TRWAJĄ ZAPISY

Treści kształcenia

Program kursu obejmuje 6 modułów tematycznych:

 1. Obsługa kadrowa zatrudnienia - 28 godz.
  a) Podstawy prawne nawiązywania stosunku pracy.
  b) Umowa o pracę.
  c) Zasady dokonywania zmian warunków umowy o pracę w trakcie trwania zatrudnienia.
  d) Ustanie zatrudnienia i jego dokumentowanie.
  e) Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej - teczka akt osobowych.
  f) Czas pracy.
  g) Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy.
  h) Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.
  i) Obowiązki pracodawcy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz uprawnienia pracowników.
  j) Odpowiedzialność pracowników wobec pracodawcy.
  k) Pozostałe wzajemne obowiązki pracodawcy i pracownika.
  l) Podstawy prawne i zasady nawiązywania umów cywilnoprawnych.
 2. Ubezpieczenia i pozostałe fundusze oraz świadczenia ubezpieczeniowe - 22 godz.
  a) Ubezpieczenia społeczne.
  b) Wysokość, zasady ustalania oraz podstawa wymiaru składek.
  c) Ubezpieczenia zdrowotne.
  d) Obowiązki płatnika składek na ubezpieczenia i fundusze oraz dokumentacja w tym zakresie.
  e) Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego.
  f) Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego.
  g) Obowiązki płatnika w zakresie przygotowywania dokumentacji dla celów emerytalno-rentowych.
 3. Wynagrodzenia w aspekcie listy płac - 20 godz.
  a) Wynagrodzenia ze stosunku pracy.
  b) Wynagrodzenia bezosobowe - zasady wypłacania.
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie wynagrodzeń - 8 godz.
  a) Schemat opodatkowania przychodów ze stosunku pracy.
  b) Zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy.
  c) Zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy od przychodów z działalności wykonywanej osobiście.
  d) Obowiązki płatnika w zakresie obsługi podatku dochodowego od przychodów ze stosunku pracy oraz z działalności wykonywanej osobiście.
  e) Dokumentacja w zakresie podatku dochodowego sporządzana przez płatnika.
 5. Lista płac - podsumowanie 4 godz.
  a) Przekrojowe ćwiczenia praktyczne z zakresu kompleksowego sporządzenia listy płac.
 6. Obsługa aplikacji ZUS „PŁATNIK” - zajęcia komputerowe - 12 godz.
  a) Zasady przekazywania dokumentów do ZUS,
  b) O programie (instalacja, założenie kartoteki itp.),
  c) Ćwiczenia praktyczne.

Metody pracy 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowe-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz materiały przygotowane przez wykładowcę, druki, program komputerowy i naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabyta wiedza i opanowane umiejętności zawodowe, a także kompetencje społeczne dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:
•    Prawidłowym prowadzeniu dokumentacji pracowniczej i przygotowaniu umów cywilno-prawnych
•    Umiejętności obliczania: wynagrodzeń pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podatku od osób fizycznych
•    Umiejętności wypełniania druków i deklaracji
•    Podstawowym wykorzystaniu programu PŁATNIK
•    Prawidłowej interpretacji i stosowaniu zapisów kodeksu pracy i rozporządzeń wykonawczych
•    Wykonywaniu pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
•    Nieustannym doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
•    Umiejętności współpracy w grupie i kierowanie małym zespołem ludzi
•    Przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 80% obecności na zajęciach szkoleniowych. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” na podstawie  § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Uwaga: 

Dla chętnych/zainteresowanych słuchaczy, którzy zaliczyli kurs - Oddział Okręgowy zapewnia możliwość walidacji nabytych efektów kształcenia poprzez organizację egzaminu (za dodatkową opłatą - 500 zł). Aby uzyskać Dyplom certyfikacyjny potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu  Specjalisty ds. kadr i płac wydawany przez Oddział Okręgowy SKwP w Krakowie, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu, należy przystąpić do egzaminu pisemnego i uzyskać co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego.

Informacja o kadrze

Wykładowcami na kursie są wysoko kwalifikowani praktycy.

Zgłoszenia

Zgłoszenie na kurs dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się"

 

Zapytaj o szkolenie

kom. 530 684 171
e-mail:

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia