Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Nowy JPK dla jednostek samorządu terytorialnego od października  2020 roku - zasady stosowania - Szkolenie online

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i płatności do dnia 22 kwietnia  2020 (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności).

Informujemy, że Członkom Stowarzyszenia z opłaconą bieżącą składką członkowską przysługuje 15% rabatu na szkolenie. 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników jednostek sektora finansów publicznych do prawidłowego wykonywania swoich obowiązków związanych ze zmianami VAT 2020. W szczególności szkolenie poświęcone jest zasadom przygotowywania nowego pliku JPK VAT.

Adresatami szkolenia są :pracownicy jednostek sektora finansów publicznych.

Czas trwania szkolenia : 15 września  2020

Rozpoczęcie : 10:00

Wymiar godzin : wynosi 6 godzin lekcyjnych

Cena: 240 zł.  zawiera:

  • dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
  • autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane w dniu szkolenia przed rozpoczęciem)
  • imienne zaświadczenie o ukończeniu kursu które zostanie wysłany pocztą

Treści kształcenia :

I JPK_V7m i V7k jako informacja podatkowa dla gmin i powiatów - aspekty prawne
i praktyczne
1. Podstawa prawna przekazywania nowego JPK – wątpliwości prawne w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów:
a. Terminy wdrożenia JPK przez gminy, powiaty i jednostki niescentralizowane po pandemii
b. Czy składać korekty JPK oraz w jakim zakresie?
c. Jak umocować osobę do podpisywania nowego JPK? Czy UPL-1 jest właściwe do umocowania do podpisywania JPK? – wyjaśnienie Ministerstwa Finansów.
2. Zawartość struktury JPK_V7m i V7k dla gmin i powiatów:
a. rodzaje pól struktury - pola obowiązkowe, opcjonalne oraz rodzaje pól danych,
b. sposób ujęcia poszczególnych rodzajów sprzedaży i oznaczeń w strukturze w świetle wyjaśnień Ministerstwa Finansów:
• sprzedaż na rzecz osób fizycznych i symbole RO,
• sprzedaż na rzecz podatników VAT oraz podatników podatku od wartości dodanej,
• faktury wystawiane do paragonów – zmiana stanowiska Ministerstwa Finansów zaprezentowanego w Broszurze Informacyjnej,
• dokumenty wewnętrzne w strukturze JPK z symbolem WEW,
• które dane można zaprezentować w sposób zagregowany, a w których przypadkach dane muszą być zaprezentowane na poziomie dokumentu?
• sposób ujęcia w strukturze faktur z mechanizmem podzielonej płatności
• oznaczenia w transakcjach z podmiotami powiązanymi m.in. spółkami komunalnymi i powiatowymi
• uszczegółowienie zasad prowadzenia ewidencji VAT od października  2020 r. – omówienie elementów ewidencji VAT po zmianach w przepisach.
3. Walidacja i wykorzystanie struktur JPK przez Ministerstwo Finansów:
• procedura walidacyjna Ministerstwa Finansów – jakie dane będą sprawdzane w strukturze JPK – walidacja krok po kroku,
• jakie błędy spowodują, że gmina/powiat jako podatnik będzie wzywany do korekty JPK i jakie aneksje są związane z brakiem korekty?
• jak we własnym zakresie sprawdzić (walidować) utworzoną strukturę JPK?
• walidowanie JPK we własnym zakresie przy użyciu aplikacji Ministerstwa Finansów,
• tworzenie JPK we własnym zakresie przy użyciu aplikacji Ministerstwa Finansów.
4. JPK i Centralny Rejestr Faktur jako narzędzie kontroli gmin i powiatów:
a. wykorzystanie JPK jako źródła informacji o podatnikach:
• wykorzystanie JPK do weryfikacja zwrotów VAT,
• inne ustalenia jakie mogą być dokonane przy użyciu JPK przez Ministerstwo Finansów,
• wykorzystanie JPK do czynności egzekucyjnych.

II Odpowiedzialność wynikająca z Kodeksu karnego skarbowego w kontekście wysyłki nowego JPK przez pracowników gminy/powiatu
1. Wina jako przesłanka odpowiedzialności karnej skarbowej
2. Jakie okoliczności wyłączają odpowiedzialność karną skarbową ?
3. Na czym polega społeczna szkodliwość czynu?

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia szkolenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie   § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Warunki płatności:

1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
Rachunek bankowy:
Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894

3. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora  publicznego).

4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie  pisemnej na adres tarnow@skwp.pl   Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Informacja o wykładowcy:

Małgorzata Rzeszutek

Prezes zarządu Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości Sp. z o.o. we Wrocławiu, doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w trakcie pisania doktoratu z zakresu cen transferowych,  specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.

Wiedza i doświadczenie to ponad 10-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT, jak i materiałów na kursy dla administracji podatkowej organizowanej przez Ministerstwo Finansów. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności : w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych ,dokumentacji cen transferowych, podatkowym prawie międzynarodowym .

Dane kontaktowe :

SKwP Oddział Tarnów ul. Kopernika 8/2

e:mail: tarnow@skwp.krakow.pl

tel: 14 622 22 08;    530 684 229;    574 326 399;