Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

JPK_VDEK oraz JPK_FA (2020) istotne zmiany zasad raportowania VAT od 1 października 2020 - Szkolenie online

W ostatnim czasie obserwujemy w obszarze podatku od towarów i usług VAT proces przechodzenia od formy papierowej do formy elektronicznej. Proces ten ma na celu uszczelnienie systemu VAT.Głównym elementem tego procesu jest pojawienie się struktur logicznych JPK_VAT oraz JPK_FA. Obecnie w związku z kolejnym uszczelnieniem systemu VAT który będzie obowiązywał dla wszystkich pozostałych przedsiębiorstw ( duże od 1 kwietnia 2020 )od 1 października 2020 pojawiły się nowe struktury logiczne JPK_VDEK oraz JPK_FA(3).

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kursu jest :przygotowanie słuchaczy na zmiany zasad raportowania VAT wprowadzone poprzez nowy plik JPK VAT od 1 października 2020 roku.
Szkolenie od strony praktycznej porusza poszczególne aspekty aktualne dla osób sporządzających plik JPK VAT.
Zmiany w pliku JPK VAT są znaczące. Firmy będą podawać więcej danych, np. jaki towar/usługa jest sprzedawana oraz czy nabywca jest podmiotem powiązanym. Powyższe to tylko przykład, ponieważ oznaczeń jest dużo więcej.

Kurs kierowany jest do : pracowników działów księgowości którzy samodzielnie będą musieli zidentyfikować jakie oznaczenie wymagane jest dla danej transakcji oraz informatyków odpowiedzialnych za wdrożenie projektów.

Nowy plik JPK VAT to duże wyzwanie dla wszystkich, ale przede wszystkim dla biur rachunkowych, które w szczególności potrzebować będą wsparcia przy tworzeniu i wysyłce nowego pliku JPK VAT.

Korzyścią płynącą z zajęć jest to, że uczestnik uzyskuje wymaganą wiedzę, w jaki sposób przygotować rejestr VAT i plik JPK VAT by był zgodny z nowymi przepisami.

Ponadto słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności do dnia 13 września 2020 (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności).

Informujemy, że Członkom Stowarzyszenia z opłaconą bieżącą składką członkowską przysługuje 15% rabatu na szkolenie. 

Czas trwania kursu : 15 września  2020

Rozpoczęcie : 9:30

Wymiar godzin : wynosi 6 godzin lekcyjnych

Treści kształcenia :

I. Ewidencja VAT oraz deklaracje VAT.
1. Zakres przedmiotowy. Dostawa towarów oraz świadczenie usług. Obowiązek podatkowy.
2. Podstawowe informacje na temat obowiązków ewidencyjnych oraz informacyjnych dla potrzeb VAT – porównanie stanu prawnego dotychczasowego ze stanem prawnym przyszłym.
3. Elementy ewidencji VAT oraz elementy deklaracji VAT – analiza regulacji ustawowej.
4. JPK_VDEK jako dokument zbiorczy.
5. Termin oraz tryb przesłania. Jak postępować w przypadku rozliczenia miesięcznego. Jak postępować w przypadku rozliczenia kwartalnego ?
6. Możliwość korekty. Kiedy JPK_VAT składany po raz pierwszy ? Kiedy korekta ? Uzasadnienie przyczyn korekty.
7. Sankcje za brak sporządzenia. Sankcje za wadliwe sporządzenie. Sankcje za brak wyjaśnienia wątpliwości. Sankcje za brak usunięcia wad.
8. Podstawowe założenia objaśnień oraz broszury informacyjnej Ministra Finansów.
II. JPK_VDEK.
1. Nagłówek. Kod formularza. Wariant formularza. Data wytworzenia. Nazwa systemu. Cel złożenia. Okres, którego dotyczy formularz. Itp.
2. Opis podmiotu. Osoba fizyczna. Jednostka organizacyjna.
3. Deklaracja. Część sprzedażowa. Część zakupowa. Pozostałe pozycje.
4. Ewidencja. Zasady oznaczania towarów oraz usług. Część sprzedażowa. Część zakupowa. Pozostałe pozycje.

III. Faktura VAT.
1. Rodzaje faktur VAT. Faktura VAT. E-faktura. Faktura zaliczkowa. Faktura korygująca. Zbiorcza faktura korygująca. Nota korygująca. Faktura VAT do paragonu. Faktura VAT podzielona płatność. Inne.
2. Faktury wystawiane w walucie obcej. Zasady przeliczania na złote.
3. Elementy poszczególnych faktur VAT. Pozycje dotyczące kwot. Pozostałe pozycje.
4. Termin wystawienia faktury. Faktury wystawiane ex post. Faktury wystawiane ex ante.

IV. JPK_FA(3).
1. Kod formularza. Wariant formularza. Cel złożenia. Data wytworzenia. Okres, którego dotyczy formularz. Itp.
2. Podmiot. Oznaczenie dostawcy towaru albo świadczącego usługę. Oznaczenie nabywcy towaru albo nabywcy usługi.
3. Faktura VAT jako całość. Oznaczenie rodzaju faktury. Pozycje dotyczące kwot. Pozostałe pozycje.
4. Faktura VAT wiersze. Zasady podziału faktury na pozycje. Pozostałe zagadnienia.

V. Pytania i odpowiedzi.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie   § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Warunki płatności:

1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia  )w terminie dwa dni przed rozpoczęciem        realizacji szkolenia  podając tytuł kursu na konto 

Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora          publicznego).

4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie            pisemnej na adres tarnow@skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

5.Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

Informacja o wykładowcy:

   Marcin Górski 

Adwokat, Doradca Podatkowy. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zdał egzamin na doradcę podatkowego. Pracował dla Artur Andersen Polska sp. z o.o. i Artur Andersen sp. z o.o. – dział podatkowy oraz dla Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. (ISP). W ramach swojej praktyki doradzał Klientom z punktu widzenia podatkowego i prawnego w skomplikowanych transakcjach gospodarczych (restrukturyzacja prowadzonej działalności gospodarczej) oraz reprezentował Klientów w spektakularnych sporach z organami podatkowymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie audytów podatkowych oraz dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Marcin posiada doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców w takich branżach jak: przemysł ciężki, hutnictwo, wodociągi i gospodarka odpadami, energetyka, branża budowlana i deweloperska, branża auto-moto, branża IT, finanse

Dane kontaktowe :

SKwP Oddział Tarnów ul. Kopernika 8/2

e:mail: tarnow@skwp.krakow.pl

tel: 14 622 22 08;    530 684 229;    574 326 399;