Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2020-07-06
Zgłoś się

NAZWA KURSU :

"Podstawowa terminologia angielska dla księgowych"

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności najpóźniej dzień przed planowanym terminem kursu. 

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: 

Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym, za pośrednictwem platformy internetowej, odbywać się będą w dniach i godzinach podanych w harmonogramie danej grupy (wtorki / czwartki; w godzinach 16.30 - 19.45).

Do uczestnictwa w zajęciach uczestnicy muszą dysponować komputerem z podłączeniem do internetu.

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw rachunkowości, a także potrafił w praktyce stosować zasady etyki zawodowej opisane w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.

Kurs adresowany jest dla osób przygotowujących się do pracy w dziale księgowości w języku angielskim zarówno w przedsiębiorstwach zagranicznych, jak i polskich z wymaganym językiem angielskim oraz dla osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Uczestnikami kursu mogą być osoby z wykształceniem średnim i wyższym z dobrą znajomością rachunkowości w języku polskim, zainteresowane poznaniem specjalistycznego słownictwa z rachunkowości w języku angielskim. Uczestnicy kursu powinni znać język angielski na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie.

Czas trwania kursu wynosi 20 godziny lekcyjne, w tym 2 godziny lekcyjne przeznaczone na egzamin ; godzina lekcyjna to 45 minut.

Treści kształcenia

1. Zagadnienia wstępne z rachunkowości.

2. Charakterystyka majątku i kapitałów jednostki gospodarczej.

3. Księgi rachunkowe.

4. Sprawozdanie z sytuacji finansowej.

5. Sprawozdanie z całkowitych dochodów.

6. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych.

7. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym.

 

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz podręczniki i naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabyta wiedza, w zakresie terminologii w języku angielskim, dotycząca:

 • zasad rachunkowości w jednostkach gospodarczych,
 • planu kont,
 • poszczególnych części sprawozdania finansowego.

oraz nabyte umiejętności praktycznego stosowania specjalistycznego słownictwa księgowego, w języku angielskim, w zakresie:

 • ewidencji wybranych operacji gospodarczych,
 • sporządzania uproszczonego sprawozdania z sytuacji finansowej i sprawozdania z całkowitych dochodów,
 • sporządzania uproszczonego sprawozdania z przepływów pieniężnych i sprawozdania ze zmian w kapitale własnym.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 60% obecności na zajęciach szkoleniowych oraz egzamin pisemny w języku angielskim.

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia, otrzymuje „zaświadczenie o ukończeniu kursu” wg wzoru z załącznika nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.). Osoba, która na egzaminie uzyskała minimum 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całości pracy i jednocześnie minimum 40% możliwych do osiągnięcia punktów z każdego zakresu tematycznego oraz spełnia wymagane warunki otrzymuje dodatkowo „Dyplom ukończenia kursu Akademii Outsourcingu SKwP”.

Informacja o kadrze

Wykładowcami na kursie są wysoko kwalifikowani praktycy, biegli rewidenci, pracownicy służb fiskalnych, wykładowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Szczegółowe dane dotyczące wykładowców zawiera zakładka: .

 

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem. 

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres 

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.