Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Podatki, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2020-07-07
Zgłoś się

Szkolenie: Raportowanie Schematów podatkowych (MDR) - szkolenie online

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności do dnia 24 sierpnia (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności).

Informujemy, że Członkom Stowarzyszenia z opłaconą bieżącą składką członkowską przysługuje 15% rabatu na szkolenie.  

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: 

 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania szkolenia wynosi 6 godzin lekcyjnych.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

 

Treści kształcenia:

I. Uwagi wprowadzające

 1. Cel wprowadzenia regulacji.
 2. Korzyść podatkowa.
 3. Uzgodnienie.
 4. Kryterium kwalifikowanego korzystającego.
 5. Schemat podatkowy:
  a) schemat podatkowy,
  b) schemat podatkowy standaryzowany,
  c) schemat podatkowy transgraniczny.
 6. Cechy rozpoznawcze schematu podatkowego..
 7. Objaśnienia podatkowe MDR z dnia 31 stycznia 2019 r.

II. Podmioty zobowiązane do raportowania

 1. Promotor:
  a) termin przekazania informacji o schemacie podatkowym Szefowi KAS,
  b) obowiązki Promotora w zakresie raportowania względem Korzystającego,
  c) obowiązki Promotora w zakresie raportowania względem Wspomagającego,
  d) zachowanie prawnie tajemnicy zawodowej przez Promotora,
  e) przekazywanie informacji o schemacie podatkowym transgranicznym.
 2. Korzystający:
  a) termin przekazania informacji o schemacie podatkowym Szefowi KAS,
  b) obowiązki Promotora w zakresie raportowania względem Wspomagającego,przekazywanie informacji o schemacie podatkowym
  c) transgranicznym,

  d) wielość Korzystających, a obowiązek raportowania.
 3. Wspomagający
  a) termin przekazania informacji o schemacie podatkowym Szefowi KAS,
  b) obowiązki Wspomagającego względem Promotora lub Korzystającego oraz Szefa KAS,
  c) zachowanie prawnie tajemnicy zawodowej przez Wspomagającego,
  d) przekazywanie informacji o schemacie podatkowym transgranicznym.
 4. Przekazanie informacji o schemacie podatkowym w przypadku kilku podmiotów obowiązanych do jej przekazania.

III. Obowiązek przekazania informacji o schemacie podatkowym

 1. Moment powstania obowiązku raportowania.
 2. Okoliczności nie powodujące obowiązku raportowania.
 3. Treść informacji o schemacie podatkowym.
 4. Sposób przekazania informacji o schemacie podatkowym Szefowi KAS
 5. Struktury MDR.

IV. Funkcjonalności platformy internetowej dedykowanej do raportowania schematów podatkowych – raportowanie schematów podatkowych w praktyce.

V. Wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych

 1. Podmioty zobowiązane do wprowadzenia wewnętrznej procedury.
 2. Elementy szczególne wewnętrznej procedury.
 3. Praktyczna analiza sytuacji podlegających obowiązkowi raportowania.

VI. Sankcje administracyjne i karne

 1. Kara pieniężna za niewprowadzenie lub niestosowanie wewnętrznej procedury.
 2. Naruszenie obowiązków związanych z przekazywaniem informacjo dotyczących schematów podatkowych – sankcje.

 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia szkolenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

Informacje o kadrze:

Szkolenie poprowadzi Filip Stradomski - Ukończył Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Obecnie doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego i Prawa Administracyjnego Gospodarczego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał w wiodących kancelariach prawnych oraz spółkach doradztwa podatkowego w Warszawie. Na co dzień zajmuje się doradztwem w zakresie stosowania przepisów MDR oraz AML. Jest autorem publikacji prawno-podatkowych. Posiada doświadczenie jako wykładowca.

 

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas .

 

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem. 

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres 

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.