Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Szkolenie : Podatkowe spojrzenie na rachunek zysków i strat w wersji porównawczej i kalkulacyjnej w praktycznych przykładach (szkolenie on line 8h)

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności do dnia 24 sierpnia 2020 (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności).

Informacja dla Członków Stowarzyszenia z opłaconą bieżącą składką  przysługuje 15% rabatu na szkolenie w przypadku ;

  • CZŁONEK WSPIERAJĄCY - rabat dla uczestników szkolenia
  • CZŁONEK ZWYCZAJNY - jako osoba fizyczna opłacająca szkolenie z własnych środków

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Systemy rachunku kosztów mają już ponad 100-letnią tradycję biznesową. Pomagają one mierzyć a następnie oceniać efekty procesów zarządzania w firmie. Na podstawie uzyskanych wyników można oznaczyć obszary i zaproponować pewne rozwiązania w zakresie optymalizacji kosztów procesów produkcji, logistyki, obsługi klienta i innych. Wybór odpowiedniego systemu używanego w danej firmie jest ważną decyzją, która może mieć znaczący wpływ na decyzje strategiczne i operacyjne podejmowane w trakcie istnienia firmy. Dlatego dobrze jest znać różne systemy, aby móc wybrać ten najbardziej użyteczny w danym przedsiębiorstwie.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających co najmniej wykształcenie  średnie , które posiadają wiedzę o podstawowych metodach i narzędziach rachunku kosztów,rachunkowości zarządczej i controllingu chcących jednocześnie podnieść swoje kompetencje i poszerzyć wiedzę w zakresie rozliczania kosztów.

 

Czas trwania kursu : 26 sierpnia  2020

Rozpoczęcie : 8:30 do 15:00

Wymiar godzin : wynosi 8 godzin lekcyjnych

Treści kształcenia :

I. Wprowadzenie – polityka i możliwe plany kont zgodne z ustawą o rachunkowości:
I. 1.układ tzw. „4” – możliwości ewidencji kosztów w jednostkach produkcyjnych, handlowych , usługowych
I. 2.układ tzw. „5”- możliwości ewidencji kosztów w jednostkach produkcyjnych, handlowych , usługowych
I .3.układ „4 – 5” ”- możliwości ewidencji kosztów w jednostkach produkcyjnych, handlowych , usługowych
I. 4.analiza potrzeb i wybór najbardziej adekwatnego dla potrzeb jednostki planu kont w jednostkach handlowych, usługowych, produkcyjnych.
II. Porównawczy rachunek zysków i strat w praktyce
II. 1.Zasady ewidencjonowania zdarzeń oraz sporządzania rachunku zysków i strat w wersji porównawczej  - przykłady praktyczne
II. 2.Rozliczenie podatku dochodowego bazujące na porównawczym rachunku zysków i strat
II. 3.Rezerwy, rozliczenia międzyokresowe w ujęciu rachunkowym i podatkowym w porównawczym rachunku zysków i strat
II. 4.Zmiana stanu produktu – sens ekonomiczny i podatkowy oraz zasady i różne metody tworzenia wartości zmiany stanu produktu.
II. 5.Odchylenia od cen ewidencyjnych – zasady ustalania i rozliczania, w tym dla celów podatkowych.
III. Kalkulacyjny rachunek zysków i strat w praktyce
III .1.Zasady ewidencjonowania zdarzeń oraz sporządzania rachunku zysków i strat w wersji kalkulacyjnej  - przykłady praktyczne
III. 2.Rozliczenie podatku dochodowego bazujące na kalkulacyjnym rachunku zysków i strat
III. 3.Rezerwy, rozliczenia międzyokresowe w ujęciu rachunkowym i podatkowym w kalkulacyjnym rachunku zysków i strat
IV. Inne zagadnienia związane z rachunkiem kosztów:
IV. 1.wydatki na wdrożenie nowego wyrobu, którego produkcja rozpocznie się w przyszłym okresie sprawozdawczym,
IV 2.koszty wynagrodzeń i podróży służbowych osób zatrudnionych przy montażu produktów,
IV 3.przymusowy przestój powstały w wyniku absencji pracowników - rozliczenie kosztów stałych, oraz wynagrodzeń przestojowych,
IV 4. dokumentowanie zwrotu do magazynu materiałów w związku z wstrzymaniem produkcji na skutek epidemii
V  Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie   § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Warunki płatności:

1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia  )w terminie trzy dni przed rozpoczęciem  realizacji szkolenia  podając tytuł kursu na konto  

Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora  publicznego).

4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie  pisemnej na adres tarnow@skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

5.Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

Informacja o wykładowcy: Małgorzata Mazurkiewicz

Biegły rewident prowadzi wykłady z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości . Jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów. Doświadczenie i praktyczna wiedzę zdobywała pracując nie tylko jako biegły rewident ale również jako Główny Księgowy  oraz Dyrektor Finansowy w jednostkach krajowych i międzynarodowych . Autorka i współautorka wielu publikacji książkowych o tematyce związanej z podatkami i rachunkowością. Wieloletni wykładowca Stowarzyszenie Księgowych w Polsce