Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Szkolenie: "VAT w transakcjach międzynarodowych – Quick Fixes w świetle wyjaśnień Komisji Europejskiej" - Szkolenie online

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności do dnia  27 sierpnia (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności).

Informujemy, że Członkom Stowarzyszenia z opłaconą bieżącą składką członkowską przysługuje 15% rabatu na szkolenie.  

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: 

 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania szkolenia wynosi 8 godzin lekcyjnych.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

 

Treści kształcenia:

1. Komunikat MF w sprawie implementacji dyrektywy 2018/1910, tzw. pakiet Quick Fixes i jego znaczenie.

2. Wyjaśnienia Komisji Europejskiej dotyczące quick fixes – znaczenie i konsekwencje.

3. Nowe zasady dotyczące WDT:

 • Domniemanie prawne dotyczące wysyłki lub transportu towarów
 • Rodzaje dokumentów stanowiących dowód wysyłki lub transportu
 • Warunki materialne stosowania stawki 0%

4. Transakcje łańcuchowe:

 • Warunki uznania transakcji za transakcje łańcuchowe
 • Zasady przyporządkowania transportu
 • Definicja podmiotu pośredniczącego
 • Zasady ustalania podmiotu pośredniczącego
 • Kilka podmiotów zajmujących się transportem
 • Dowody organizacji transportu
 • Jak udowodnić przekazanie numerów VAT-UE
 • Brak dowodów przekazania numerów VAT-UE
 • Podmiot pośredniczący posiadający kilka numerów VAT-  UE nadanych przez różne państwa członkowski UE

5. Procedura magazynu call-off stock:

 • Znaczenie procedury magazynu call-off stock
 • Magazyn konsygnacyjny a magazyn call-off stock
 • Magazyn call-off stock – warunki
 • Zastąpienie
 • Dostawa do podmiotu trzeciego
 • Powrotny wywóz towarów
 • Przekroczenie terminu 12 miesięcy
 • Wysyłka towarów do innego kraju członkowskiego
 • Eksport towarów objętych procedurą magazynu call-off stock
 • Uszkodzenie lub zniszczenie towaru
 • Sytuacje szczególne w procedurze magazynu call-off stock np. ubytki towarów, jak liczyć okres 12 m-cy w stosunku do towarów masowych, czy transport może być dokonany przez określonego nabywcę w imieniu dostawcy
 • Informacja podsumowująca
 • Zasady prowadzenia ewidencji

6. Odpowiedzi na pytania uczestników

 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia szkolenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

Informacje o kadrze:

Szkolenie poprowadzi Pan Cezary Pieńkosz – doradca podatkowy. Doświadczony wykładowca SKwP.

 

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas .

 

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem. 

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres 

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.