Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Szkolenie: Baza danych o odpadach (BDO) w 2020r. - obowiązki przedsiębiorcy w gospodarce odpadami. Zmiany do ustawy w związku z COVID-19 - Szkolenie online

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności do dnia  15 września (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności).

Informujemy, że Członkom Stowarzyszenia z opłaconą bieżącą składką członkowską przysługuje 15% rabatu na szkolenie. 

 

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: 

 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania szkolenia wynosi 6 godzin lekcyjnych.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

 

Treści kształcenia:

Baza danych o odpadach (BDO) w 2020r. - obowiązki przedsiębiorcy w gospodarce odpadami. Zmiany do ustawy w związku z COVID-19

1. Baza danych o odpadach po 1 stycznia 2020 r.:

- podmioty, które podlegają wpisowi w BDO,

-  generowanie potwierdzenia dla transportującego odpad,

- potwierdzenie lub odrzucenie przyjęcia odpadu w systemie,

- wycofanie KPO – kiedy i w jaki sposób można zrezygnować z wystawionej KPO.

-wystawienie karty przekazania odpadu komunalnego (KPOK) w przypadku  przekazywania odpadów po odbiorze od nieruchomości bezpośrednio do instalacji lub stacji przeładunkowej,

- uzupełnianie karty ewidencji odpadów oraz karty ewidencji odpadów komunalnego,

- transport od wytwórcy zwolnionego z ewidencji odpadów.

- powiązanie KPO i KEO - czy dane z wystawionej KPO trafią automatycznie do KEO?

- zbieranie odpadów i przyjmowanie do przetwarzania w nowych KEO

- ewidencja w BDO, a sprawozdawczość – jakie dane spoza ewidencji BDO będą potrzebne?

- jakie dane będzie można wysyłać i pobierać z BDO?

- bezpośredni dostęp organów kontrolnych, w tym WIOŚ, do bieżącej ewidencji.

Sankcje karne związane z BDO.

 

2. Obowiązki przedsiębiorcy w gospodarce odpadami.

- obowiązek aktualizacji/zmiany pozwoleń na zbieranie, przetwarzanie, wytwarzanie odpadów – kto jest zobowiązany złożyć wniosek do 5 marca 2020 r.

- raport p.poż. dla magazynowanych odpadów palnych

- kto jest obowiązany do prowadzenia monitoringu wizyjnego

- weryfikacja odbiorcy odpadów – przeniesienie odpowiedzialności

- warunki uznania materiału lub substancji za produkt uboczny

 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia szkolenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

Informacje o kadrze:

Szkolenie poprowadzi Pani Sabina Kościsz - wykładowca SKwP. Specjalizuje się w gospodarce odpadami i Prawie ochrony środowiska; absolwentka Politechniki Krakowskiej oraz  studiów Podyplomowych na AGH w Krakowie, w zakresie gospodarki odpadami. Ekspert ochrony środowiska z doświadczeniem w doradztwie i prowadzeniu szkoleń w zakresie ochrony środowiska, w tym projektów w zakresie edukacji ekologicznej dla jednostek samorządowych. Koordynuję i przeprowadzam audyty środowiskowe. Długoletni, doświadczony główny specjalista w Inspekcji Ochrony Środowiska. Prywatnie menadżer, biegły sądowy z zakresu gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gospodarki wodno -ściekowej, mediator w administarcji.

 

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas .

 

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem. 

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres 

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.