Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznych informacji na temat obowiązków przedsiębiorców w zakresie gospodarowania wytwarzanymi odpadami oraz obowiązków w zakresie odzysku i recyklingu opakowań. Nie zabraknie praktycznych wskazówek, dobrych praktyk oraz omówienia najnowszych zmian w przepisach.

Do kogo jest skierowane szkolenie

Gospodarka odpadami wpływa zarówno na stan środowiska naturalnego, jak i zdrowie człowieka. Ponieważ zagadnienie dotyczy każdego z nas, warsztaty mają charakter otwarty – do udziału zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tym tematem i poszerzeniem swojej wiedzy. W szczególności jednak do udziału w szkoleniu zachęcamy osoby, które na co dzień mają do czynienia problematyką odpadów, czyli:

 • pracowników administracji publicznej,
 • pracowników przedsiębiorstw prywatnych,
 • specjalistów ds. ochrony środowiska,
 • specjalistów ds. gospodarki odpadami,
 • osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzające sprawozdania środowiskowe.
 • Pracowników przedsiębiorstw zajmujących się odbiorem, zagospodarowaniem, przetwarzaniem i wytwarzaniem odpadów
 • Osób zajmujących się transportem odpadów

Rozpoczęcie Godzina 9:00

Treści kształcenia 

      1.Obowiązki w gospodarce odpadami

- jak sklasyfikować odpad

- katalog odpadów –jak z niego korzystać

- wymagane pozwolenia/zezwolenia

- weryfikacja odbiorcy odpadów – przeniesienie odpowiedzialności

- etapy postępowania z odpadami

 1. Baza danych o odpadach  - zasady funkcjonowania

-  definicja wytwórcy i posiadacza odpadów

-  kryterium wpisania się do rejestru BDO
-  jakie dane w BDO może sprawdzić każdy przedsiębiorca.
- jaki podmiot musi umieszczać numer nadany w BDO na fakturach i innych dokumentach.

- rejestracja w systemie BDO – aktualizacja, wykreślenie

- jakie podmioty nie mają obowiązku rejestracji w systemie BDO

- kto może wprowadzać dane do systemu

- sankcje karne dla podmiotów zobowiązanych do uzyskania wpisu w BDO lub za działania niezgodne z przepisami

- sprawozdawczość –obowiązki podmiotów

- omówienie modułu sprawozdawczości dotyczący wytwarzanych odpadów

 1. Opłaty środowiskowe i kary za korzystanie ze środowiska
 2. Krajowa Baza Emisji Zanieczyszczeń (KOBiZE) do powietrza – obowiązki przedsiębiorcy
 3. Sankcje karne za nie przestrzeganie wymagań w zakresie ochrony środowiska
 4. Pytania

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

Warunki płatności i rezygnacji:

 1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

     2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia.                W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
Rachunek bankowy: BS 86 8450 0005 0050 0551 8853 0001

 1. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora  publicznego).
 2. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie  pisemnej na adres olkusz@skwp.krakow.pl Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Informacje o kadrze:

Wykładowca : Sabina Kościsz  specjalizuje się w gospodarce odpadami i Prawie ochrony środowiska; absolwentka Politechniki Krakowskiej oraz  studiów Podyplomowych na AGH w Krakowie, w zakresie gospodarki odpadami. Ekspert ochrony środowiska z doświadczeniem w doradztwie i prowadzeniu szkoleń w zakresie ochrony środowiska, w tym projektów w zakresie edukacji ekologicznej dla jednostek samorządowych. Koordynuje i przeprowadza audyty środowiskowe. Długoletni, doświadczony główny specjalista w Inspekcji Ochrony Środowiska. Prywatnie menadżer, biegły sądowy z zakresu gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gospodarki wodno -ściekowej, mediator w administracji.

Zapisy na szkolenie:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika

"Zapisz się".

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!!  olkusz@skwp.krakow.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181