Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Kadry/Płace, Księgowość, Prawo
Otwarte
Data aktualizacji: 2020-07-28
Zgłoś się

Prawo pracy w drugiej połowie 2020 r.  - najnowsze zmiany w prawie pracy oraz interpretacje

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:
Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.30 - 15.30.
Rozpoczęcie: godzina 9.30
Miejsce realizacji szkolenia: "Hotel Beskid" ul. Limanowskiego 1    33-300 Nowy Sącz

Treści kształcenia:

Tarcza 4.0 a prawo pracy

 • Na jakich zasadach można zawiesić lub ograniczyć funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w 2020 r. ?
 • Na jakich zasadach pracownik samorządowy może zostać oddelegowany do pracy w innej jednostce samorządowej ?
 • W jaki sposób „Tarcza 4.0” modyfikuje zasady udzielania urlopów wypoczynkowych ?
 • W jakich przypadkach odprawy podlegają limitowaniu ?

W jaki sposób poprawnie zlecić pracę zdalną, po wejściu w życie „Tarczy 4.0” ?

 • Polecenie pracodawcy czy porozumienie pomiędzy stronami stosunku pracy ? – w jaki sposób ustalić pracę zdalną ?
 • Czy praca zdalna jest możliwa u pracodawców, gdzie nie przewidziano świadczenia pracy w formie telepracy ?
 • Czy pracownik może odmówić świadczenia pracy zdalnej po wejściu w życie Tarczy 4.0 ?
 • Gdzie przechowywać polecenie pracy zdalnej – akta osobowe czy „teczka czasu pracy” ?
 • Jak ewidencjonować czas pracy w trakcie pracy zdalnej ?
 • W jakim zakresie pracodawca ponosi odpowiedzialność za bhp i wypadki przy pracy w przypadku pracy zdalnej ?
 • Czy pracodawca może, czy musi pokryć koszty własnych urządzeń użytkowanych przez pracownik w trakcie pracy zdalnej ?
 • Jakie elementy należy zawrzeć w poleceniu pracy zdalnej ? – wzory zapisów
 • Tajemnica przedsiębiorstwa, RODO a praca zdalna – jak zapewnić ochronę danych pracodawcy ?

BHP w czasie pandemii

 • Okresowe, kontrolne oraz wstępne badania profilaktyczne – zasady obowiązujące w czasie pandemii
 • Zawieszenie obowiązku kierowania pracowników na badania lekarskie okresowe.
 • Jak poprawnie poddawać pracowników obowiązkowym szkoleniom z zakresu bhp w okresie pandemii ?

Świadectwa pracy w 2020 roku

 • Nowe terminy wydania świadectwa pracy
 • Nowe przepisy wykroczeniowe w zakresie świadectw pracy
 • Najczęstsze błędy w wypełnianiu świadectw pracy
 • Na jakich zasadach wydać pracownikowi odpis świadectwa pracy ?
 • Jak poprawnie wskazać podstawę prawną zwolnienia w przypadku tzw. „dyscyplinarki” ?
 • Jak zaznaczyć w treści świadectwa okoliczność wypłacenia pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop ?
 • W której części świadectwa pracy wykazywać dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego ?
 • Jak poprawnie wykazywać okresy nieskładkowe w treści świadectwa pracy ?
 • W jaki sposób wykazać w świadectwie pracy nieobecność nieusprawiedliwioną
 • W jakich sytuacjach wskazywać w treści świadectwa pracy korzystanie z urlopów związanych z rodzicielstwem ?

Praktyczne skutki zmiany definicji dyskryminacji oraz rozszerzenia roszczeń związanych z mobbingiem (zmiana obowiązująca od 07.09.2019 r.):

 • Czy w efekcie zmian należy zmienić regulamin pracy oraz Wewnętrzną Politykę Antymobbingową ?
 • Jakie praktyczne znaczenie mają wprowadzone zmiany ?
 • Czy w efekcie zmian należy zmienić treść dokumentów kadrowych ?

Dokumentacja pracownicza

 • Jak poprawnie ustalić okres przechowywania dokumentacji pracowniczej w zależności od daty nawiązania stosunku pracy –  przykłady praktyczne.
 • Czy pracodawca jest zobowiązany założyć nowe akta osobowe przy kolejnej umowie zawartej z tym samym pracownikiem po 01.01.2019 r. ?
 • Którzy pracownicy powinni otrzymać informację o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej ?
 • Czy w informacji  o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej należy wskazać daty przechowywania dokumentacji ?

Czas pracy w 2020 r.

 • Jak ewidencjonować pracę zdalną w świetle Tarczy 4.0 ?
 • Czy pracodawca musi przechowywać harmonogramy czasu pracy ?
 • Zasady rekompensowania pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (tzw. „wolna sobota”) – studium przypadków
 • Kiedy praca w wolną sobotę oznacza konieczność zapłaty 50% dodatku do wynagrodzenia ?
 • Rozliczanie pracy nadliczbowej kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych oraz kadrze zarządzającej.
 • Badania profilaktyczne oraz szkolenia (bhp i inne) – na jakich zasadach rozliczać czas pracy ?
 • Wyjścia prywatne od A do Z (wzór wniosku, limitowanie wyjść, data odpracowania a wynagrodzenie, dopuszczalność rozliczania urlopem wypoczynkowym)

Czas pracy osób niepełnosprawnych

 • Normy czasu pracy w zależności od stopnia niepełnosprawności
 • Prawidłowa treść informacji o warunkach zatrudnienia dla osoby niepełnosprawnej
 • Odpracowywanie wyjść prywatnych przez pracowników niepełnosprawnych

Urlopy wypoczynkowe – wybrane zagadnienia

 • Zasady udzielania urlopu na żądanie
 • Dodatkowy urlop pracowników niepełnosprawnych
 • 14-dniowy nieprzerwany wypoczynek – obowiązek czy przywilej pracownika ?
 • Jakie naruszenia z zakresu prawa urlopowego są zagrożone mandatem ?

Efekty kształcenia:
Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych, wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacje o kadrze:
Szkolenie poprowadzi Pan Michał Olesiak- Prawnik z 9-letnim stażem w PIP oraz ukończoną aplikacją sędziowską. Członek rady programowej miesięcznika „Kadry i Płace w Administracji”, autor publikacji wydawanych nakładem Głównego Inspektoratu Pracy, ZUS, wydawnictwa Presscom (m.in. „Związki zawodowe w urzędzie”). Doświadczony trener prawa pracy, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych.

Zapisy na szkolenie:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Warunki płatności:

1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia)  w terminie trzy dni przed rozpoczęciem realizacji szkolenia  podając tytuł kursu na konto  Santander bank :16 1910 1048 3000 2861 1121 0001

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora finansów publicznych).

4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację    należy przesłać w formie  pisemnej na adres nowysacz@skwp.krakow.pl  Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

5.Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.