Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Podatki, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2020-10-09
Zgłoś się

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kształcenia jest zapoznanie uczestników z nowymi przepisami dotyczącymi podatku VAT, a także z zasadami jego funkcjonowania. Zadaniem kursu jest też propagowanie i utrwalanie zasad etyki zawodowej. Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą kompleksowo poznać zasady funkcjonowania podatku od towarów i usług (VAT) lub pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu objętego niniejszym programem.

Czas trwania kursu to 36 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 

Treści kształcenia

Program kursu obejmuje:

Moduł I

 • Zasady ogólne funkcjonowania podatku od towarów i usług.- Czynności podlegające i nie podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 • Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 • Czynności nie podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 • Podatnicy podatku od towarów i usług.
 • Rejestracja w podatku od towarów i usług.
 • Stawki podatku od towarów i usług. Zwolnienia przedmiotowe.

Moduł II

 • Ewidencje dla celów podatku od towarów i usług.
 • Deklaracje podatkowe. Zapłata podatku. Zwrot podatku.
 • Faktury. Terminy przechowywania dokumentów.
 • Kasy rejestrujące.
 • Mechanizm podzielonej płatności.
 • Kursy walut przy transakcjach realizowanych w walucie obcej.
 • Ulga na złe długi - wierzytelności nieściągalne.

Moduł III

 •  Dostawa towarów.
 • Świadczenie usług.
 • Mały podatnik – zasady rozliczenia.
 • Opodatkowanie transferu bonów.
 • Dostawa towarów i świadczenie usług poza terytorium kraju.
 • Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną.
 • Import towarów.

Moduł IV

 • Eksport towarów.
 • Import usług.
 • Dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca w obrocie krajowym.
 • Dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca w obrocie zagranicznym.

Moduł V

 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
 • Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna - procedura uproszczona.

Moduł VI

 • Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju.
 •  Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju.
 •  Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Moduł VII

 • Miejsce świadczenia (opodatkowania) dostawy towarów.
 •  Miejsce świadczenia (opodatkowania) usług.

Moduł VIII

 • Podstawa opodatkowania.
 • Obowiązek podatkowy.

Moduł IX

 • Podatek naliczony.
 • Pojazdy, a odliczenie VAT.

 

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków, interpretowanie najnowszych źródeł prawa oraz na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów), a także o materiały przygotowane przez wykładowcę, druki, program komputerowy i naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

Nabyta wiedza i opanowane umiejętności zawodowe, a także zdolność wykonywania pracy polegającej na:

 • Znajomości zasada funkcjonowania podatku od towarów i usług
 • Rozpoznawalności podatników podatku VAT
 • Zdolność oceny jakie warunki muszą być spełnione dla poszczególnych czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT
 • Prawidłowym ustalaniu podstawy opodatkowania oraz momentu powstania obowiązku podatkowego
 • Umiejętność ustalanie miejsca dostawy towarów oraz świadczenia usług
 • Znajomość zasad i terminów odliczania podatku naliczonego
 • Posiadanie świadomości wymogów dokumentacyjno-sprawozdawczych
 • Zdolność przewidywania skutków i podnoszenie odpowiedzialności za podjęte działania zawodowe
 • Przekonanie o konieczności ciągłego doskonalenia wiedzy i umiejętności zawodowych

 

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 75% obecności na zajęciach szkoleniowych. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

Zgłoszenia

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się". Na około dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu otrzymacie Państwo zawiadomienie drogą mailową z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa w kursie. Po dokonaniu potwierdzenia (mailem lub telefonicznie) – można dokonywać płatności. Jeśli płatnikiem jest Firma (nie ma znaczenia , czy w części, czy w całości) – należy przesłać do nas , które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

 

Warunki płatności i rezygnacji

 • Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
 • W przypadku płatności przez osobę fizyczną istnieje możliwość opłat ratalnych: 50% płatne przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia), pozostałe 50% do połowy czasu trwania kursu. W przypadku firmy 100% wartości kursu jest płatne przed jego rozpoczęciem. Przedpłaty w wysokości 50% lub 100% prosimy kierować na numer konta: Santander Bank Polska SA 80 1090 2053 0000 0001 4672 1556 ; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.
 • Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.
 • Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres: chrzanow@skwp.krakow.pl Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.
 • Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.