Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Szkolenie: Metody zarządzania projektami i transformacje procesów w środowisku nowoczesnych usług biznesowych”

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu ClickMeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności na dzień roboczy przed szkoleniem (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności). 

Informujemy, że Członkom Stowarzyszenia z opłaconą bieżącą składką członkowską przysługuje 15% rabatu na szkolenie:
- Członkom Zwyczajnym samodzielnie opłacającym szkolenie,
- Członkom Wspierającym delegującym pracowników na szkolenie.

  

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Program szkolenia przeznaczony jest dla osób chcących zdobyć kompleksową wiedzę w zakresie skutecznego zarządzania projektami oraz nowoczesnych metod transformacji procesów finansowych. Głównymi adresatami są specjaliści oraz kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla zarządzania, w szczególności pracujących w środowisku nowoczesnych usług biznesowych.

Czas trwania kursu wynosi 16 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.

Zajęcia odbywać się będą w dniach 30-01-2021 (sobota) oraz 31-01-2021 (niedziela) - ONLINE!

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Do kogo skierowane jest szkolenie:

Program szkolenia przeznaczony jest dla osób chcących zdobyć kompleksową wiedzę w zakresie skutecznego zarządzania projektami oraz nowoczesnych metod transformacji procesów finansowych. Głównymi adresatami są specjaliści oraz kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla zarządzania, w szczególności pracujących w środowisku nowoczesnych usług biznesowych.

Opis szkolenia:

W ramach szkolenia przedstawione zostaną podstawowe elementy skutecznego zarządzania projektami: wyznaczanie celów, definiowanie projektu, planowanie i kontrola realizacji projektu oraz transformacji procesów finansowych. Ponadto uczestnicy poznają podstawowe metody transformacji i usprawnień procesów finansowych mające na celu zwiększenie ich efektywności.

Treści kształcenia:

•           Wprowadzenie do zarządzania projektami

•           Inicjowanie i planowanie projektu

•           Planowanie, sterowanie i kontrola realizacji projektów

•           Zarządzanie interesariuszami

•           Ocena i ewaluacja projektów

•           Rachunek opłacalności projektów

•           Zarządzanie ryzykiem projektów

•           Zarządzanie zespołem projektowym

•           Narzędzia informatyczne zarządzania projektami

•           Zarządzanie wieloma projektami

•           Metodyki transformacji zarządzania projektami i usprawnień procesów finansowych

Celem szkolenia jest:

 • Zdobycie przez uczestników umiejętności prawidłowego zaplanowania i przeprowadzenia projektu
 • Skuteczne zarządzanie rozproszonym zespołem projektowym w środowisku międzynarodowym
 • Zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami wspierającymi monitorowanie projektu
 • Pozyskanie wiedzy na temat struktury planu projektowego
 • Poznanie metod transformacji i usprawniania procesów finansowych

Korzyści dla uczestników:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Zdefiniować, zaplanować i poprowadzić projekt
 • Określić mocne i słabe strony projektu, ryzyka i oczekiwane korzyści
 • Zarządzać budżetem, zasobami oraz komunikacją w trakcie projektu
 • Wykorzystać nowoczesne narzędzia wspierające monitorowanie projektu
 • Wykorzystać podstawowe techniki transformacji i usprawnienia procesów finansowych

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: 

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

Szkolenie będzie prowadzone będzie w formie mini wykładu oraz ćwiczeń praktycznych, mających na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas szkolenia.

Przewiduje się wykorzystanie następujących metod przeprowadzenia szkolenia:

 • Prezentacja podstaw teoretycznych omawianych zagadnień.
 • Aktywne kształcenie: ćwiczenia i warsztaty praktyczne wykorzystanie zdobytej przez uczestników szkolenia wiedzy:
  • Pytania i odpowiedzi
  • Ćwiczenia
  • Praca w grupach
  • Dyskusja
  • Burza mózgów
  • Ćwiczenia indywidualne
  • Symulacje w zespole projektowym
  • Informacje zwrotne dla Uczestników od Prowadzącego

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest uczestniczenie w zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacje o kadrze:

Szkolenie poprowadzi Pan dr Rafał Szmajser, który jest Starszym Dyrektorem w firmie Capgemini będącej liderem nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. W swojej roli jest odpowiedzialny za zakładanie centrów nowoczesnych usług biznesowych dla klientów, prowadzeniu projektów konsultingowych z zakresu wdrażania automatyzacji, robotyzacji, transformacji i usprawnień procesów finansowych. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w dziedzinie zarządzania i finansów zdobyte firmach takich jak BP oraz Slovnaft-MOL gdzie m.in. pełnił rolę Dyrektora Finansowego i Wiceprezesa Zarządu. W swoim ostatnim projekcie będąc Dyrektorem Centrum Usług Wspólnych dla Zurich Insurance Company był odpowiedzialny za otwarcie oraz zarządzanie centrum zatrudniających prawie 200 specjalistów finansowych.

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas .

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem. 

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres 

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.