Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Podatki, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2020-11-13
Zgłoś się

Szkolenie: Estoński CIT 2021 - rewolucja w działalności inwestycyjnej.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności na dzień roboczy przed szkoleniem (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności). 

Informujemy, że Członkom Stowarzyszenia z opłaconą bieżącą składką członkowską przysługuje 15% rabatu na szkolenie ONLINE:
- Członkom Zwyczajnym samodzielnie opłacającym szkolenie,
- Członkom Wspierającym delegującym pracowników na szkolenie. 

 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, doradców podatkowych, doradców prawnych, pracowników działów finansowo – księgowych w jednostkach administracji publicznej, pracowników organów skarbowych i podatkowych (urzędów i izb skarbowych, urzędów celno - skarbowych, samorządowych organów podatkowych), Przeznaczone jest również dla wolnych zawodów takich jak: adwokat, notariusz, radca prawny, biegły rewident oraz aplikantów radcowskich, notarialnych, adwokackich lub rewidenckich, prawników, ekonomistów, finansistów. Oferta może zainteresować osoby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których wiedza ta jest niezbędna w podejmowaniu codziennych decyzji jak i w kontaktach z organami podatkowymi.

Czas trwania szkolenia wynosi 8 godzin lekcyjnych.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Materiały będą wysyłane do uczestników drogą elektroniczną w dniu szkolenia.

 

Treści kształcenia:

I. Uwagi ogólne.
II. Istota regulacji. Wariant pełny – ryczałt od dochodów spółek kapitałowych – odroczenie momentu powstania obowiązku podatkowego. Wariant uproszczony – specjalny fundusz inwestycyjny – możliwość wcześniejszego rozpoznania kosztów uzyskania przychodów. Dobór wariantu do zakładanego modelu biznesowego oraz do zamierzonych działań inwestycyjnych.
III. Wariant pełny - ryczałt od dochodów spółek kapitałowych.
1) Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych jako zryczałtowana forma opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych.
2) Zakres podmiotowy. Kto może skorzystać z ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych ? Analiza poszczególnych warunków.
3) Warunek wysokości przychodów. Kiedy przychody ? Kiedy średnie przychody ? Czy kwota netto ? Czy kwota brutto ? Co w przypadku utraty tego warunku ? Jak liczyć w przypadku podatników rozpoczynających działalność gospodarczą po raz pierwszy ?
4) Warunek struktury przychodów. Przychody czynne a przychody bierne. Pozostałe przychody ograniczające lub wyłączające możliwość zastosowania ryczałtu. Jak liczyć w przypadku podatników rozpoczynających działalność gospodarczą po raz pierwszy ?
5) Warunek dotyczący zatrudnienia. Jak w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę ? Jak w przypadku zatrudnienia na umowę cywilnoprawną ? Przeliczenie na pełne etaty. Znaczenie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zatrudnienie a rok podatkowy. Jak w przypadku małych podatników ? Jak w przypadku podatników rozpoczynających działalność gospodarczą po raz pierwszy ?
6) Warunek dotyczący formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz powiazań kapitałowych.
7) Warunek dotyczący zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sprawozdawczości finansowej.
8) Oświadczenie o wyborze ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych. Analiza dokumentu oraz termin i tryb złożenia.
9) Okres stosowania ryczałtu. Możliwość rezygnacji. Możliwość rezygnacji w okresie przejściowym. Zagadnienie roku podatkowego. Rok podatkowy a rok obrotowy.
10) Prawa i obowiązki w okresie stosowania ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych. Sprawozdawczość rachunkowa a sprawozdawczość podatkowa. Kiedy i w jakim zakresie nie stosujemy przepisów podatkowych ?
11) Obowiązek ponoszenia nakładów inwestycyjnych. Zasada ogólna. Jak w przypadku podatników rozpoczynających działalność gospodarczą ? Jak w przypadku małych podatników oraz podatników zrównanych z małymi podatnikami ? O jakie nakłady inwestycyjne chodzi ? Jak liczyć nakłady inwestycyjne ? Wartość referencyjna dla liczenia wzrostu nakładów inwestycyjnych ? Wypłata wynagrodzeń jako alternatywa dla ponoszenia nakładów inwestycyjnych.
12) Przedmiot opodatkowania oraz podstawa opodatkowania. Wypłata zysku albo przeznaczenie zysku na pokrycie strat jako podstawowy przedmiot oraz
podstawa opodatkowania. Kiedy ukryte zyski ? Inne przypadki przedmiotu opodatkowania oraz podstawy opodatkowania.
13) Stawka podatku. Zasada ogólna. Jak w przypadku małych podatników oraz podatników zrównanych z małymi podatnikami ? Kiedy obniżenie stawki podstawowej ? Kiedy domiar zobowiązania ? Odliczenia na poziomie wspólników.
14) Co przed oraz po ryczałcie od dochodów spółek kapitałowych ? Uzgodnienie pozycji rachunkowych z pozycjami podatkowymi. Możliwość wstecznego rozliczenia straty podatkowej.
IV. Wariant uproszczony – specjalny fundusz inwestycyjny.
1) Specjalny fundusz inwestycyjny jako preferencja podatkowa w ramach opodatkowania na zasadach ogólnych.
2) Zakres podmioty. Kto może skorzystać ze specjalnego funduszu inwestycyjnego. Analiza poszczególnych warunków.
3) Odpis na fundusz jako koszt uzyskania przychodów. Zapis rachunkowy. Wpłata na rachunek. Źródło pochodzenia środków. Obowiązek wydatkowania na cele inwestycyjne. O jakie cele inwestycyjne chodzi ? Termin wydatkowania. Możliwość przedłużenia terminu wydatkowania.
4) Co w przypadku naruszenia warunków. Sankcja po stronie przychodowej. Sankcja po stronie kosztowej.
V. Pozostałe zagadnienia.
VI. Pytania i odpowiedzi.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

  • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza),
  • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
  •  naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia szkolenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

Informacje o kadrze:

Adwokat, Doradca Podatkowy Marcin Górski – Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zdał egzamin na doradcę podatkowego. Pracował dla Artur Andersen Polska sp. z o.o. i Artur Andersen sp. z o.o. – dział podatkowy oraz dla Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. (ISP). W ramach swojej praktyki doradzał Klientom z punktu widzenia podatkowego i prawnego w skomplikowanych transakcjach gospodarczych (restrukturyzacja prowadzonej działalności gospodarczej) oraz reprezentował Klientów w spektakularnych sporach z organami podatkowymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie audytów podatkowych oraz dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Marcin Górski posiada doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców w takich branżach jak: przemysł ciężki, hutnictwo, wodociągi i gospodarka odpadami, energetyka, branża budowlana i deweloperska, branża auto-moto, branża IT, finanse i rachunkowość.

 

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas .

 

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem. 

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres 

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.