Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Analiza, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2020-12-02
Zgłoś się

Szkolenie: JPK_VDEK 2021 - analiza pierwszych doświadczeń.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności na dzień roboczy przed szkoleniem (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności). 

Informujemy, że Członkom Stowarzyszenia z opłaconą bieżącą składką członkowską przysługuje 15% rabatu na szkolenie ONLINE:
- Członkom Zwyczajnym samodzielnie opłacającym szkolenie,
- Członkom Wspierającym delegującym pracowników na szkolenie. 

 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, doradców podatkowych, doradców prawnych, pracowników działów finansowo – księgowych w jednostkach administracji publicznej, pracowników organów skarbowych i podatkowych (urzędów i izb skarbowych, urzędów celno - skarbowych, samorządowych organów podatkowych), Przeznaczone jest również dla wolnych zawodów takich jak: adwokat, notariusz, radca prawny, biegły rewident oraz aplikantów radcowskich, notarialnych, adwokackich lub rewidenckich, prawników, ekonomistów, finansistów. Oferta może zainteresować osoby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których wiedza ta jest niezbędna w podejmowaniu codziennych decyzji jak i w kontaktach z organami podatkowymi.

Czas trwania szkolenia wynosi 8 godzin lekcyjnych.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Materiały będą wysyłane do uczestników drogą elektroniczną w dniu szkolenia.

 

Treści kształcenia:

I. Istota JPK_VDEK

II. JPK_VDEK jako dowód w kontroli podatkowej albo postępowaniu podatkowym

III. JPK_VDEK a pozostałe struktury logiczne JPK.

IV. Ewidencja i deklaracja w jednym dokumencie.

V. Rodzaje pól. Pola obligatoryjne. Pola opcjonalne. Pola fakultatywne.

VI. Nowe zasady korygowania błędów. Korygowanie błędów w części ewidencyjnej. Korygowanie błędów w części deklaracyjnej.

VII. Odpowiedzialność. Odpowiedzialność podatkowa. Odpowiedzialność karno – skarbowa. Kiedy czynny żal?

VIII. Zakres czasowy zastosowania. Jak korygować stare JPK.

IX. Nagłówek oraz oznaczenie podmiotu.

X. Kod formularza oraz wariant formularza. Kod formularza oraz wariant formularza JPK a Kod formularza oraz wariant formularza deklaracji.

XI. Cel złożenia. Prezentacja JPK_VDEK składanego po raz pierwszy. Prezentacja korekty JPK_VDEK.

XII. Prezentacja podmiotu. Osoby fizyczne. Pozostałe podmioty.

XIII. Część ewidencyjna.

XIV. Oznaczenie kontrahenta. Transakcje krajowe. Transakcje wewnątrzwspólnotowe. Transakcje z państwami trzecimi.

XV. Typ dokumentu. Jak prezentować faktury VAT. Kiedy RO? Kiedy WEW? Kiedy FP?

XVI. Typ dokumentu w przypadku sprzedaży na rzecz konsumentów. Typ dokumentów w przypadku sprzedaży na rzecz przedsiębiorców. Raport okresowy a faktura paragonowa. Zagadnienie paragonów fiskalnych traktowanych jak faktura uproszczona.

XVII. Typ dokumentu w przypadku transakcji międzynarodowych. Odwrotne obciążenie w transakcjach międzynarodowych. Kiedy faktura? Kiedy dokument wewnętrzny?

XVIII. Typ dokumentu w przypadku korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego. Jak prezentować fakturę korygującą? Ulga na złe długi.

XIX. Oznaczenie kodami cyfrowymi oraz kodami literowymi wybranych transakcji. Sprzedaż dokumentowana fakturą a kody cyfrowe oraz kody literowe. Sprzedaż dokumentowana pozostałymi dokumentami a kody cyfrowe oraz kody literowe.

XX. Wybrane dylematy związane ze stosowaniem kodów cyfrowych oraz literowych. Czy usługa gastronomiczna w ramach, której dochodzi do dostawy napojów alkoholowych powinna być oznaczona GTU_1? Jakie GTU dla dostawy folii typu stretch? Czy GTU_10 dla usług budowlanych? Jak definiować usługi niematerialne dla GTU_12? Czy GTU_13 dla dostawy towaru z transportem? Czy kod MPP dla fakultatywnego MPP? pozostałe dylematy.

XXI. Jak prezentować stare odwrotne obciążenie w obrocie krajowym?

XXII. Typ dokumentu w przypadku strony zakupowej. Jak prezentować zakupy dokumentowane fakturą VAT? Kiedy MK? Kiedy VAT RR? Kiedy WEW?

XXIII. Jak prezentować zakupy z zagranicy? Kiedy faktura? Kiedy WEW?

XXIV. Jak prezentować korektę zakupów? Faktura korygująca. Ulga na złe długi. Preproporcja oraz proporcja.

XXV. Oznaczenie kodami literowymi poszczególnych zakupów. Kiedy MPP? Kiedy IMP.

XXVI. VAT marża od strony sprzedażowej oraz zakupowej. Marża ujemna.

XXVII. Część deklaracyjna.

XXVIII. Prezentacja poszczególnych operacji gospodarczych. Jak prezentować stare odwrotne obciążenie w obrocie krajowym?

XXIX. Zaliczenie nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

XXX. Uzasadnienie przyczyn korekty jako pole fakultatywne.

XXXI. Pozostałe zagadnienia. Pytania i odpowiedzi.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

  • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza),
  • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
  •  naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia szkolenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

Informacje o kadrze:

Adwokat, Doradca Podatkowy Marcin Górski – Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zdał egzamin na doradcę podatkowego. Pracował dla Artur Andersen Polska sp. z o.o. i Artur Andersen sp. z o.o. – dział podatkowy oraz dla Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. (ISP). W ramach swojej praktyki doradzał Klientom z punktu widzenia podatkowego i prawnego w skomplikowanych transakcjach gospodarczych (restrukturyzacja prowadzonej działalności gospodarczej) oraz reprezentował Klientów w spektakularnych sporach z organami podatkowymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie audytów podatkowych oraz dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Marcin Górski posiada doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców w takich branżach jak: przemysł ciężki, hutnictwo, wodociągi i gospodarka odpadami, energetyka, branża budowlana i deweloperska, branża auto-moto, branża IT, finanse i rachunkowość.

 

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas .

 

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem. 

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres 

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.