Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Szkolenie: Podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz samochód w działalności firmy (2021). Nowe objaśnienia, orzecznictwo oraz interpretacje.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności na dzień roboczy przed szkoleniem (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności). 

Informujemy, że Członkom Stowarzyszenia z opłaconą bieżącą składką członkowską przysługuje 15% rabatu na szkolenie ONLINE:
- Członkom Zwyczajnym samodzielnie opłacającym szkolenie,
- Członkom Wspierającym delegującym pracowników na szkolenie. 

 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, doradców podatkowych, doradców prawnych, pracowników działów finansowo – księgowych w jednostkach administracji publicznej, pracowników organów skarbowych i podatkowych (urzędów i izb skarbowych, urzędów celno - skarbowych, samorządowych organów podatkowych), Przeznaczone jest również dla wolnych zawodów takich jak: adwokat, notariusz, radca prawny, biegły rewident oraz aplikantów radcowskich, notarialnych, adwokackich lub rewidenckich, prawników, ekonomistów, finansistów. Oferta może zainteresować osoby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których wiedza ta jest niezbędna w podejmowaniu codziennych decyzji jak i w kontaktach z organami podatkowymi.

Czas trwania szkolenia wynosi 8 godzin lekcyjnych.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Materiały będą wysyłane do uczestników drogą elektroniczną w dniu szkolenia.

 

Treści kształcenia:

I. Źródła prawa.
1) Pracownicy zatrudnieni w sferze budżetowej.
2) Pracownicy zatrudnieni w sferze komercyjnej.
3) Osoby na kontraktach cywilno-prawnych.

II. Definicja podróży służbowej.
1) Podróż służbowa a podróż.
2) Siedziba a podróż służbowa.
3) Miejsce pracy a podróż służbowa.
4) Miejsce pracy określone punktowo.
5) Miejsce pracy określone terytorialnie.
6) Zmienne miejsce pracy.
7) Podróż służbowa a delegowanie.
8) Podróż służbowa a podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

III. Czas i miejsce rozpoczęcia oraz zakończenia podróży służbowej.
1) Podróż służbowa krajowa a podróż służbowa zagraniczna.
2) Znaczenie określenia czasu i miejsce rozpoczęcia oraz zakończenia podróży służbowej w poleceniu wyjazdu służbowego.
3) Podróż służbowa środkami komunikacji lądowej.
4) Podróż służbowa środkami komunikacji lotniczej.
5) Podróż służbowa środkami komunikacji morskiej.
6) Przebywanie w podróży służbowej a czas pracy.
7) Dojazd do miejsca rozpoczęcia podróży służbowej oraz zakończenie podróży służbowej w miejscu docelowym.
8) Przerwy w trakcie podróży służbowej.
9) Podróż służbowa łączona.

IV. Wyżywienie w trakcie podróży służbowej.
1) Diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju a diety z tytułu zagranicznej podróży służbowej.
2) Zapewnienie całodziennego albo częściowego wyżywienia.
3) Zasady dokonywania potrącenia.
4) Konsumpcja z kontrahentem a obowiązek pomniejszenia diety.
5) Znaczenie miejsce docelowego w przypadku zagranicznej podróży służbowej. Państwa docelowe a państwa tranzytowe.
6) Dieta a podróż służbowa łączona.

V. Nocleg.
1) Ryczałt w przypadku podróży służbowej krajowej oraz w podróży służbowej zagranicznej.
2) Zwrot wydatków faktycznie poniesionych w podróży służbowej krajowej oraz w podróży służbowej zagranicznej.

VI. Zwrot kosztów przejazdu.
1) Przejazd każdym środkiem transportu.
2) Przejazd samochodem prywatnym na cele służbowe. Znaczenie ewidencji przebiegu pojazdów. Rozliczenie autostrad oraz wydatków na parkowanie samochodów.

VII. Zwrot kosztów poruszania się komunikacją miejscową.
1) Definicja komunikacji miejscowej.
2) Ryczałt za zwrot kosztów poruszania się komunikacją miejscową w przypadku podróży służbowych na obszarze kraju oraz w przypadku podróży służbowych zagranicznych.
3) Ryczałt zwykły. Dieta dojazdowa.
4) Zwrot wydatków faktycznie poniesionych. Rozliczenie taksówek.

VIII. Zwrot innych udokumentowanych wydatków poniesionych w stosunku do uzasadnionych potrzeb. Ubezpieczenie w trakcie podróży służbowej itp.

IX. Zaliczka w trakcie podróży służbowej. Podróże służbowe krajowe. Podróże służbowe zagraniczne. Zaliczka w walucie obcej. Płatności dokonywane kartą płatniczą.

X. Zakres zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.
1) Podróże służbowe pracowników.
2) Podróże osób niebędących pracownikami.
3) Osoby samozatrudnione.

XI. Należności z tytułu podróży służbowych jako koszty uzyskania przychodów.

XII. Samochody osobowe w świetle nowych objaśnień Ministra Finansów.
1) Definicja samochodu osobowego.
2) Amortyzacja.
3) Najem / leasing.
4) Ubezpieczenie.
5) Jak ustalić wartość dla potrzeb obliczenia limitu?
6) Koszty eksploatacji.
7) Samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne.
8) Konsekwencje w zakresie VAT.

XIII. Pytania i odpowiedzi.

 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

  • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza),
  • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
  •  naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia szkolenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

Informacje o kadrze:

Adwokat, Doradca Podatkowy Marcin Górski – Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zdał egzamin na doradcę podatkowego. Pracował dla Artur Andersen Polska sp. z o.o. i Artur Andersen sp. z o.o. – dział podatkowy oraz dla Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. (ISP). W ramach swojej praktyki doradzał Klientom z punktu widzenia podatkowego i prawnego w skomplikowanych transakcjach gospodarczych (restrukturyzacja prowadzonej działalności gospodarczej) oraz reprezentował Klientów w spektakularnych sporach z organami podatkowymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie audytów podatkowych oraz dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Marcin Górski posiada doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców w takich branżach jak: przemysł ciężki, hutnictwo, wodociągi i gospodarka odpadami, energetyka, branża budowlana i deweloperska, branża auto-moto, branża IT, finanse i rachunkowość.

 

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas .

 

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem. 

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres 

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.