Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Data szkolenia: 22.01.2021r.

Rozpoczęcie: godzina 9:00

Organizator: SKwP o/Nowy Targ

 

Zakres tematyczny:

  1. Omówienie zasad dotyczących opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z szeroko pojętego stosunku pracy (świadczenia pieniężne i niepieniężne) m.in.

- umorzenie pożyczek,

- korzystanie z samochodów służbowych do celów prywatnych,

- ryczałty z tytułu jazd lokalnych,

- świadczenia z tytułu ubezpieczeń,

- koszty zakwaterowania, dojazdów, wyżywienia,

- pakiety medyczne,

- karty Multisport,

- nadwyżki ponad limity zwolnień przedmiotowych (zapomogi, wydatki z tytułu podroży służbowych, świadczenia z ZFŚS itp.)

2. Zasady dotyczące stosowania kosztów uzyskania przychodów dla pracowników.

3. Stosowanie ulgi od zaliczek w wys. 43, 76 zł miesięcznie na podstawie złożonego oświadczenia PIT-2.

4. Obliczanie, pobór i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń ze stosunku pracy wg zasad wprowadzonych od 1 stycznia 2020 r.

5. Opodatkowanie przychodów z art. 13 ustawy pdof (z działalności wykonywanej osobiście).

6. Zmiany wprowadzone do ustawy pdof ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

7. Zwolnienia z opodatkowania przychodów ze stosunku pracy i umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy pdof wypłacanych od 1 stycznia 2020 roku osobom do 26 lat.

8. Omówienie zwolnień przedmiotowych z art. 21 ustawy pdof (w tym dla osób do 26 lat).

9. Analiza przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 972).

10. Przedstawienie Interpretacji Ogólnej Nr DD3.8201.1.2018 Ministra Finansów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego.

11. Opodatkowanie wypłaconych przez płatników przychodów opodatkowanych podatkiem zryczałtowanym (umowy do 200 zł, opodatkowanie umów zlecenia i o dzieło uzyskiwanych przez osoby zagraniczne, dywidendy, opodatkowanie świadczeń dla emerytów i rencistów itp.).

12. Omówienie zasad wypełniania deklaracji podatkowych PIT-4R i 8AR oraz informacji podatkowych PIT-11 i PIT-R.

13. Udzielanie odpowiedzi przez wykładowcę na pytania uczestników.

 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas szkolenia kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

-doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

-wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

-przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia szkolenia

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust.3 Rozp.MEN z dnia 19 marca 2019r. w sprawie  kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2019.652).

 

Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora.

  1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

      2.Wpłaty w pełnej wysokości należy dokonać w terminie 2 dni przed rozpoczęciem realizacji szkolenia   podając tytuł kursu na konto:

Uwaga zmiana rachunku bankowego od 1 października 2020!

Nowy rachunek bankowy: Santander Bank Polska S.A.,

nr rach.: 17 1090 2053 0000 0001 4647 3206

 

  1. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora publicznego).
  2. Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o kadrze

Zajęcia prowadzić będzie doświadczony i długoletni wykładowca SKwP w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Trener cieszący się uznaniem słuchaczy i kursantów.

 

W sytuacjach wyjątkowych organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

 

 Dane Kontaktowe:

SKwP Oddział w Nowym Targu

Ul. Mickiewicza 2a

tel. 18 264-87-80

tel. kom. 530 682 665, 574 604 202