Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Podatki, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2020-12-09
Zgłoś się

Szkolenie: Podatek PIT za 2020 rok i zmiany od 2021 roku - Szkolenie online

 

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności na dzień przed rozpoczęciem szkolenia (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności). 

Informujemy, że Członkom Stowarzyszenia z opłaconą bieżącą składką członkowską przysługuje 15% rabatu na szkolenie. 

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: 

 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Celem kursu jest omówienie oraz usystematyzowanie wiedzy odnośnie zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego w firmie.

Czas trwania szkolenia wynosi 6 godzin lekcyjnych.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

 

Treści kształcenia: 

1. Zmiany w zakresie podatku PIT w czasie epidemii oraz wpływ pomocy na rozliczenia:

 • Zmiana terminu wpłaty zaliczki na PIT przez płatników – dla kogo?;
 • Otrzymane postojowe a wykazywanie przychodu Zleceniobiorcy;
 • Podniesione kwoty wolne uregulowane w art. 21 Ustawy o PIT, w tym: zapomoga, ZFŚS,
 • Uproszczenie zasad dokonywania kontroli przez KAS – z dostosowaniem przepisów do stanu epidemicznego;
 • Zawieszenie postępowań kontrolnych, egzekucyjnych, sądowych – praktyczne skutki rozwiązań.

2. Rozliczanie umów cywilnoprawnych, w tym obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło – zmiany od 2021 r.

 • Obowiązek zgłaszania każdej umowy o dzieło do ZUS;
 • Nowy druk zgłoszeniowy;
 • Obowiązek raportowania miesięcznego funkcjonowania umów o dzieło;
 • Problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem umów o dzieło,
 • Pojęcie umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontraktu menadżerskiego i umowy o podobnych charakterze;
 • Zasady oskładkowania umów zlecenia.

3. Optymalizacja prawna i podatkowa na gruncie obowiązujących uregulowań w 2020 r.:

 • Postojowe na gruncie prawa pracy;
 • Obniżenie czasu pracy i wynagrodzeń - zasady;
 • Umowa na jazdy lokalne zwolniona z ZUS;
 • Wykorzystanie przez pracownika narzędzi w celach służbowych – wypłata ekwiwalentu jako zwolniona z PIT i ZUS;
 • Wydatkowanie ZFŚS w dobie kryzysu- możliwość korekt planu rocznego;
 • Pożyczki dla pracowników – czy możliwe nieoprocentowane?
 • Stypendia, zapomogi i inne formy wsparcia – kiedy zwolnienie z PIT?

4. Opodatkowanie podatkiem dochodowym PIT szczególnych przypadków występujących w 2020 r.:

 • Opodatkowanie Pracowniczych Planów Kapitałowych – składki odprowadzanej od części pracodawcy;
 • Moment uzyskania przychodów w przypadku PPK;
 • Rozliczanie pracowników i zleceniobiorców do 26 roku życia i po ukończeniu 26 lat;
 • Przekroczenie I progu podatkowego – kwoty opodatkowane stawką 17% i 32%;
 • Podatek solidarnościowy – jak i kiedy wyliczany;
 • Obowiązki płatnika z uwagi na podatek solidarnościowy- czy występuje?

5. Rozliczanie samochodów służbowych wykorzystywanych w celach prywatnych oraz podróży służbowych:

 • Ograniczenia w kosztach podatkowych podatku VAT nieodliczanego, leasingu, wydatków netto faktur w przypadku działalności gospodarczej – zarys zmian;
 • Wyrok NSA z lipca 2018 r. odnośnie kwoty zryczałtowanej 400,00 zł. i 250,00 zł. doliczanej pracownikom do przychodów;
 • Interpretacja ogólna MF z 2020 r. dotycząca rozliczania samochodów
 • Zasady rozliczania samochodów służbowych wykorzystywanych w celach prywatnych.
 • prawidłowe rozliczanie podróży służbowych;
 • kwota wolna od opodatkowania a oświadczenia pracowników;
 • nieodpłatne świadczenia: ubezpieczenia, pakiety medyczne – zasady rozliczeń;

6. Najnowsze orzecznictwo w zakresie 50% kosztów uzyskania przychodów:

 • Pojęcie praw autorskich – do jakiej grupy osób można stosować 50% koszty
 • Podniesienie limitu przy 50% kosztach z tytułu praw autorskich;
 • Orzecznictwo NSA w zakresie KUP;
 • Interpretacja ogólna MF w zakresie przedmiotowym stosowania 50% KUP

7. Raportowanie schematów podatkowych w zakresie rozliczeń podatku PIT

 • Pojęcie schematu podatkowego;
 • Pojęcie korzystającego, promotora, wspomagającego;
 • Przykłady możliwych schematów podatkowych w odniesieniu do rozliczeń PIT;
 • Formularze stosowane przy schematach podatkowych: MDR-1, MDR-2, MDR-3, MDR-4.

8. Dokumenty formalne związane z wypłacanymi należnościami:

 • Druki PIT 11 oraz PIT 8 C- omówienie zmian i zasad wypełnienia
 • Formularz ORD-W
 • Informacja IFT – 1 oraz IFT – 3 jako podstawa rozliczania nierezydentów;
 • Zeznanie PIT 4R oraz PIT - 8AR
 • Zasady korekt informacji i zeznań podatkowych
 • Problemy praktyczne związane z wypełnianiem i składaniem formularzy podatkowych, w tym podpisywanie deklaracji, najczęściej pojawiające się błędy.

9. Dyskusja z uczestnikami

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia szkolenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

Informacje o kadrze:

Szkolenie poprowadzi Pani Joanna Patyk - doradca podatkowy, prawnik, absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 18-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - transfer pricing i podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas .

 

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem. 

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres 

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.