Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Szkolenie: Transakcje wewnątrzwspólnotowe , eksport, import oraz transakcje trójstronne i łańcuchowe w 2021 r. - Szkolenie online

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności na dzień przed rozpoczęciem szkolenia (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności). 

Informujemy, że Członkom Stowarzyszenia z opłaconą bieżącą składką członkowską przysługuje 15% rabatu na szkolenie. 

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Cele szkolenia:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie regulacji podatkowych dotyczących rozliczenia podatku VAT obowiązujących od 2020 r. i planowanych w trakcie 2020r.
 • Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty rozliczania podatku VAT, aktualnego orzecznictwa i wyjaśnień;
 • Szkolenie odbywa się na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu i ma charakter warsztatów

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania szkolenia wynosi 6 godzin lekcyjnych.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

 

Treści kształcenia:

1. Nowe Rozporządzenie UE na temat dowodów dostaw towarów w ramach WDT:

- Nowe Rozporządzenie UE na temat dowodów dostaw WDT – podstawa stosowania;

- dokumenty potwierdzające wywóz towarów;

- Dokumentowanie WDT w przypadku wywozu towaru własnym transportem przez kupującego:

 • Dowody potwierdzające wywóz poza granice RP;
 • Dokumenty dodatkowe;
 • Faktura i specyfikacja;

- dodatkowe dokumenty potwierdzające wywóz: Polisa ubezpieczeniowa, dokument notarialny, oświadczenie osoby posiadającej magazyn;

- problemy praktyczne związane ze stosowaniem Dyrektywy.

2. Aktualne problemy i kontrole transakcji wewnątrzwspólnotowych:

- dowody potwierdzające wywóz;

- warunki handlowe INCOTERMS a zasady stosowania stawki 0%;

- ex work, DDP i DDU a wpływ na rozliczenia podatkowe

- wywóz towaru przez kupującego – dowody przemieszczenia towaru;

- sprzedaż do kontrahenta zagranicznego a dostawa do kolejnego podmiotu;

- pojęcie transakcji fikcyjnej w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych.

3. WDT i WNT – inne problemy praktyczne

- Pojęcie WDT i WNT a sytuacje nietypowe, np. towar poza granicami kraju;

- Rozróżnienie pomiędzy eksportem towarów, WDT i  sprzedażą  wysyłkową

- Zasady ustalania miejsca opodatkowania dostawy towarów – problemy praktyczne;

- Warunki zastosowania stawki 0% w WDT – obowiązek udowadniania przemieszczania towarów

- Zasady rozliczenia WDT przy braku wymaganych dokumentów.

- Sprzedaż towarów znajdujących się w magazynie położonym w innym kraju UE

- Wywóz próbek i prezentów o niewielkiej wartości

- Sprzedaż towarów z montażem do innego kraju UE

- Wywóz towaru do innego kraju UE w celu jego dalszego eksportu

- Podatnik zwolniony podmiotowo a rejestracja jako podatnik VAT UE

- Nieodpłatna dostawa z innego kraju UE lub na terytorium innego państwa – ZASADY ROZLICZEŃ: darowizny z kraju UE, nieodpłatne otrzymanie towarów z zagranicy;

- Nabycie towarów od osoby fizycznej niebędącej podatnikiem

4. Import i świadczenie usług – aktualne problemy:

- Miejsca świadczenia usług – PROBLEMY PRAKTYCZNE;

- Zasada „Odwrotnego obciążenia” - jak stosować

- Obowiązek podatkowy w przypadku importu usługi i świadczenia usługi poza granicami kraju

- Zasady rozliczania importu usług

- Faktura VAT a świadczenie usług

- Otrzymanie faktury z opóźnieniem i obowiązek korygowania rozliczeń wstecz;

- Rozliczanie usług, których miejscem świadczenia jest poza terytorium UE

- Miejsce świadczenia usług w przypadku targów i wystaw i zakupu biletów na targi i wystawy

- Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych niebędących podmiotami gospodarczymi

- Wykazywanie świadczenia usług w Informacji podsumowującej i deklaracji VAT – 7 – najczęstsze błędy

5. Miejsce dostawy towarów:

- zasada ogólna rozliczania dostawy towarów;

- towary wysyłane, transportowane;

- towary niewysyłane, nietransportowane;

- dostawa towarów z montażem;

- dodatkowe usługi związane z dostawą towarów a ich rozliczenia;

- wywóz towarów przez dany podmiot a funkcjonowanie transakcji trójstronnych i łańcuchowych.

6. Obowiązki podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych towarów

- Rejestracja jako podatnika VAT UE oraz zawiadomienie o rezygnacji z rozliczania VAT UE

- Baza podatników VAT UE

- Obowiązek złożenia Informacje podsumowującej

- Ewidencje związane z przemieszczaniem towarów, w tym towary otrzymane do przerobu uszlachetniającego; towary wywiezione do przerobu; czasowo przemieszczone towary

- Rejestr towarów nabytych z UE przez podmioty zwolnione z rozliczania WNT

7. Zasady ustalania i schematy transakcji trójstronnych i łańcuchowych:

- dostawa towarów do innego państwa UE a faktura wystawiana dla podmiotu z innego państwa;

- dostawa towarów do innego państwa a faktura wystawiana na rzecz kontrahenta krajowego;

- dostawa towarów na terenie danego państwa a faktura wystawiana na rzecz kontrahenta z innego państwa;

- dostawa towarów poza granice UE a zakup towaru przez kontrahenta z UE;

- dostawa towarów na teren UE a faktura dla kontrahenta poza UE;

- dostawa towarów do innego podmiotu (krajowego, UE lub poza UE) a faktura wystawiana na inny podmiot niż podmiot, do którego towar dostarczono.

8. Transakcje trójstronne w formie uproszczonej:

- zasady stosowania: trzy państwa UE i trzy podmioty będące podatnikami podatku VAT;

- dostawa towarów od pierwszego do ostatniego z kontrahentów – dowody dostaw;

- rozliczenia przez pierwszego z podmiotów – treść faktury i zasady wykazywania w deklaracji VAT;

- rozliczenia przez drugiego z podmiotów w zakresie faktury (obowiązkowe jej elementy);

- rozpoznawanie WNT przez trzeciego z podmiotów – zasady rozliczeń.

9. Eksport i import towarów:

- Najnowsze wyjaśnienie MF dotyczące miejsca pierwszego przeznaczenia

- Zasady prawa celnego a rozliczanie podatku VAT

- Kurs przeliczeniowy

- Błędna faktura zgłoszona do odprawy celnej – skutki podatkowe;

- Brak wywozu towaru w ramach eksportu towarów

- Szczególne procedury celne a rozliczanie podatku VAT

- Przedstawiciel podatkowy i Agencja Celna jako podmioty rozliczające transakcje – ZMIANY

- brak wprowadzenia towaru na teren kraju – zasady rozliczeń

- Problemy praktyczne, w tym przywóz z Chin do Polski lub do innego państwa UE; transakcje w składzie celnym, błędy w rozliczeniach celnych a rozliczanie podatku VAT.

10. Dyskusja z Uczestnikami.

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia szkolenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

Informacje o kadrze:

Szkolenie poprowadzi Pani Joanna Patyk - doradca podatkowy, prawnik, absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 18-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing i podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas .

 

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem. 

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres 

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.