Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Szkolenie: Rozliczanie pomocy udzielonej w ramach tarcz antykryzysowych - pomoc dla przedsiębiorców oraz nowe uregulowania prawno-podatkowe - Szkolenie online

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności na dzień przed rozpoczęciem szkolenia (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności). 

Informujemy, że Członkom Stowarzyszenia z opłaconą bieżącą składką członkowską przysługuje 15% rabatu na szkolenie. 

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie się z zasadami rozliczeń podatkowych i księgowych nowych rozwiązań obowiązujących w odniesieniu do różnego rodzaju pomocy udzielanej podmiotom z uwagi na stan epidemii.
 • Przedstawienie zmian w sposób jasny, przystępny oraz praktyczny oraz rozliczania tej pomocy na gruncie ustaw podatkowych i zasad rachunkowości
 • Założeniem szkolenia jest poznanie zasad i konsekwencji prawnych i podatkowych zmian na zasadzie: „od ogółu do szczegółu”.

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania szkolenia wynosi 6 godzin lekcyjnych.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

 

Treści kształcenia:

1. Subwencja z PFR – rozliczanie podatkowe i rachunkowe otrzymania, umorzenia i zwrotu:

 • Charakter subwencji;
 • Subkonto – czy konieczne?
 • Dokumentowanie wydatków otrzymanych w ramach pomocy;
 • Rozliczanie subwencji w ciągu roku od otrzymania – księgowanie i skutki podatkowe;
 • Skutki umorzenia części subwencji na gruncie ustaw podatkowych i rachunkowych;
 • Przychód podatkowy – w którym momencie?
 • Rozliczanie zwrotu subwencji – skutki w kolejnych latach.

2. Pożyczka udzielona przedsiębiorcom:

 • Charakter pożyczki;
 • Dokumentowanie wydatkowania kwot otrzymanych w ramach pożyczki;
 • Księgowanie w pełnych księgach i PKPiR pożyczki – zasady;
 • Umorzenie pożyczki – skutki podatkowe i rachunkowe.

3. Rozliczanie pomocy w zakresie składek ZUS:

 • Zasady odraczania składek ZUS – pomoc dla dużych przedsiębiorców;
 • Zwolnienie odroczenia składek z obowiązku zapłaty opłaty prolongacyjnej – czy powstanie przychód podatkowy?;
 • Zasady zwolnienia w całości ze składek ZUS dla mikro przedsiębiorców ;
 • Zwolnienia w połowie ze składek ZUS dla małych przedsiębiorców;
 • Pojęcie kosztów uzyskania przychodów w aspekcie zwolnień z ZUS;
 • Koszt wynagrodzeń brutto a koszt ZUS płaconego przez płatnika;
 • Niezapłacone składki ZUS wyłączane z KUP – zasady stosowania na gruncie pomocy;
 • Rozliczanie pracowników w PIT przy zwolnieniu płatnika ze składek;
 • Rozliczanie składek ZUS przedsiębiorców – wpływ na rozliczanie podatkowe;
 • Czy możliwe pomniejszanie podatku PIT o składki ZUS zdrowotnego? – różnice w rozliczaniu osób na działalności gospodarczej a pracowników i Zleceniobiorców.

4. Rozliczanie pomocy w formie tzw. postojowego:

 • Podmioty uprawnione do otrzymania: prowadzące działalność gospodarczą i na zleceniu;
 • Warunki otrzymania;
 • Zasady księgowania – w momencie wniosku czy w momencie otrzymania świadczenia?;
 • Zwolnienie  PIT otrzymanego postojowego – zasady stosowania po stronie osób na umowach cywilnoprawnych a prowadzących działalność gspodarczą.

5. Dofinansowania z Powiatowych Urzędów Pracy oraz FGŚP:

 • Podmioty uprawione do uzyskania dofinansowania z PUP;
 • Dofinansowanie do wynagrodzeń i do składek ZUS –zasady;
 • Księgowanie wynagrodzeń i ZUS – zasady;
 • Pojęcie KUP w odniesieniu do wynagrodzeń pracowniczych;
 • Wyłączenie z KUP niezapłaconych wynagrodzeń czy ta sama zasada przy dofinansowaniu?
 • Wpływ dofinansowania do podmiotu – zasady wykazywania.
 • Moment rozliczania wydatków z tytułu wynagrodzeń w księgach i KUP a moment otrzymania dofinansowania

6. Gwarancje i poręczenia:

 • Gwarancje i poręczenia udzielane każdemu przedsiębiorcy;
 • Zasady udzielenia;
 • Ujmowanie gwarancji i poręczeń w zapisach księgowych;
 • Gwarancje i poręczenia nieodpłatne – czy wystąpi przychód podatkowy z tytułu nieodpłatnego świadczenia?

7. Rozliczanie pomocy – szczególne przypadki:

 • Konieczność zwrotu pomocy – zasady rozliczeń podatkowych i księgowych;
 • Korygowanie kosztów czy wykazywanie w przychodach – różnice w rozliczaniu?
 • Ujmowanie w przejściówce rozliczania pomocy;
 • Odsetki od nienależnie otrzymanej pomocy – rozliczane jako KUP czy też jako wydatek nie stanowiący KUP;
 • Wykazywanie pomocy de minimis – od jakiej pomocy?

8. Zmiany przepisów podatkowych mające wpływ na rozliczanie pomocy:

 • Rozliczenie straty za 2020 r. w rozliczeniach za 2019 r;
 • Nowa darowizna na rzecz walki z COVID-19 i jej odliczanie od dochodu – zasady;
 • Rezygnacja z zaliczek uproszczonych w trakcie roku;
 • Inny rok podatkowy niż rok kalendarzowy a nowelizacja ustawy;
 • Przedstawienie skutków praktycznych zmian, w tym rozliczenia kwartalne a zmiany, sposób obliczania terminów i kwot do wpłaty.
 • Wydłużenie wydawania interpretacji podatkowych;
 • Wyłączenie PCC od udzielanych pożyczek.

9. Dyskusja z uczestnikami.

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia szkolenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

Informacje o kadrze:

Szkolenie poprowadzi Pani Joanna Patyk - doradca podatkowy, prawnik, absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 18-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing i podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas .

 

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem. 

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres 

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.