Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Podatki, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2020-12-27
Zgłoś się

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z tematyką nowego obowiązku sprawozdawczego w polskim prawie podatkowym.

Efektami szkolenia dla uczestników będą:

 • uzyskanie wiedzy o tym co to jest schemat, jakie transakcje podlegają pod zgłoszenie i jakie podmioty muszą tych zgłoszeń dokonywać,
 • pozyskanie umiejętności wypełniania formularzy MDR-1, MDR-2,MDR-3 i MDR-4 przez uczestników w zakresie sprawozdawczości podatkowej do Szefa KAS,
 • poszerzenie kompetencji w zakresie tworzenia procedur wewnętrznych i obiegu informacji wewnątrz podmiotu.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • uzyskają wiedzę o tym co to jest schemat, jakie transakcje podlegają pod zgłoszenie i jakie podmioty muszą tych zgłoszeń dokonywać;
 • pozyskają umiejętności wypełniania formularzy MDR-1, MDR-2,MDR-3 i MDR-4 przez uczestników w zakresie sprawozdawczości podatkowej do Szefa KAS,
 • poszerzą kompetencje w zakresie tworzenia procedur wewnętrznych i obiegu informacji wewnątrz podmiotu.

Do kogo jest skierowane szkolenie:

 • doradcy podatkowi,
 • doradcy finansowi,
 • właściciele biur rachunkowych,
 • pracownicy działów finansowych
 • księgowi,
 • prawnicy,
 • przedsiębiorcy, inni zaineresowani tematyką

Rozpoczęcie Godzina 9:00

Treści kształcenia 

 1. Co należy raportować?
 2. Jak należy rozumieć schemat podatkowy:
 3. krajowy,
 4. transgraniczny,
 5. standaryzowany.
 6. W jakich przypadkach obowiązek raportowania nie powstanie:
 7. w przypadku bieżącego doradztwa podatkowego, audytów i przeglądów,
 8. w związku z realizacją szkoleń lub literaturą przedmiotu.
 9. Które schematy są objęte raportowaniem?
 10. Jakie podmioty należy uznać za kwalifikowane?
 11. Powstanie obowiązku a moment raportowania.
 12. Jakie podmioty zobowiązane są do raportowania.
 13. Definicja pojęcia „Promotor”,
 14. Definicja pojęcia „Korzystający”,
 15. Definicja pojęcia „Wspomagający”.
 16. Obowiązki w zakresie raportowania każdego z ww. podmiotów.

III Zasady raportowania schematów do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i co z dodatkowymi deklaracjami  do CIT-8?

 1. W jakim terminie należy wypełnić obowiązki w zakresie raportowania?
 2. Raportowanie wstecz, tj. czy obowiązkiem raportowania są również objęte wcześniejsze okresy?
 3. Przykładowe zakresy informacji wymagających raportowania.
 4. W jaki sposób należy realizować obowiązek raportowania? – narzędzia przygotowane przez Ministerstwo Finansów.
 5. Zasady raportowanie przez Promotora.
 6. Zasady raportowanie przez Korzystającego.
 7. Zasady raportowanie przez Wspomagającego.
 8. Czy tajemnica zawodowa dotyczy obowiązku przekazania informacji.
 9. Jakie dane i informacje należy posiadać aby wypełnić obowiązki raportowania.
 10. Możliwe sankcje administracyjne i karne przewidziane za niewłaściwe wypełnienie obowiązków w zakresie raportowania.
 11. Wewnętrzna procedura raportowania schematów:
 12. Jakie podmioty musza wprowadzić taką procedurą?
 13. Jak zbudować taką procedurę i co powinna ona zawierać?
 14. Czy wprowadzenie procedury daje jakieś korzyści, ogranicza ryzyka itp.?

V Zmiany w schematach podatkowych ze względu na pandemię COVID

VI Pytania uczestników

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

Warunki płatności i rezygnacji:

 1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

       2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia.               W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
Rachunek bankowy:
Santander 52 1090 2053 0000 0001 4679 4616

Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora  publicznego).

 1. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie  pisemnej na adres olkusz@skwp.krakow.pl Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Informacje o kadrze: dr. Małgorzata Rzeszutek

Wiedza i doświadczenie to ponad 12-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych. W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji. Trener cieszący się dużym uznaniem uczestników szkoleń

Zapisy na szkolenie:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika

"Zapisz się".

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!!  olkusz@skwp.krakow.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181