Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.

Profil uczestnika:

Główni Księgowi, pracownicy księgowości dokonujący księgowań i rozliczeń podatkowych;

Pracownicy Działów odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie faktur;

Pracownicy wystawiający faktury i inne dokumenty rozliczeniowe (noty księgowe, noty odsetkowe, itp.);

Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni odpowiedzialni za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych.

Właściciele biur rachunkowych oraz inni zainteresowani .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu.

 • Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie obowiązków dotyczących faktur VAT w 2021r.
  •    W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków dotyczących fakturowania
  •    Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.

Korzyści dla uczestników:

 • pełny zakres wiedzy teoretycznej; praktycznej poparty przykładami praktycznymi
  •    możliwość konsultowania swoich wątpliwości z prowadzącym szkolenie  w trakcie szkolenia
  •    szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Treści kształcenia 

Program szkolenia w opracowaniu zostanie przedstawiony wkrótce

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

Warunki płatności i rezygnacji:

 1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
Rachunek bankowy: Santander 52 1090 2053 0000 0001 4679 4616

 1. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbęuczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora  publicznego).
 2. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie  pisemnej na adres olkusz@skwp.krakow.pl Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Informacje o kadrze: Dorota Łabuda – biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług, wieloletni pracownik urzędów skarbowych, starszy ekspert skarbowy, trener administracji skarbowej, posiadający blisko 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), dyplomowany pedagog, wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, w tym organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

 

Wykładowca : Zapisy na szkolenie:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz:

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!! biuro@olkusz.skwp.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181