Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności do dnia 25 stycznia 2021 r.

 

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych w tym konsultacje na czacie.

Miejsce przeprowadzenia kursu: online

Rozpoczęcie: godzina 9.30

 

Cel kursu

 

 • Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z zawieraniem i funkcjonowaniem umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktu menadżerskiego;
 • Omówienie zmian przepisów w zakresie rozliczania składek ZUS
 • Poznanie nowych regulacji podatkowych mających obowiązywać od 2021 r.
 • Uzyskanie informacji na temat praktycznych aspektów funkcjonowania umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menadżerskich

 

Treści Kształcenia:

 

Uregulowania tzw. tarczy dotyczące umów cywilnoprawnych:

 • Obowiązek zgłaszania wszystkich zawartych umów o dzieło do ZUS;
 • Przesyłanie ewidencji miesięcznych o zawartych umowach o dzieło;
 • Wzór zgłoszenia;
 • Wzór miesięcznych rejestrów;
 • Pojęcie umowy o dzieło a umowy zlecenia;
 • Wejście w życie przepisów – od kiedy jest obowiązek?
 • Problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem nowych uregulowań.

Przepisy mające wpływ na rozliczenia umów cywilnoprawnych obowiązujące w 2021 r.:

 • RODO a dane osobowe osób na umowach cywilnoprawnych;
 • Przetwarzanie danych Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę i odwrotnie – jakie dokumenty?
 • Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) a osoby na umowach cywilnoprawnych – liczenie limitu i problemy praktyczne z tym związane;
 • Objęcie osób na umowach cywilnoprawnych PPK – kiedy i na jakich zasadach;
 • Zmiana umowy cywilnoprawnej na działalność gospodarczą jako schemat podatkowy;
 • Rozliczanie umów zlecenia i umów o dzieło z osobami do 26 roku życia.

Kontrakt menadżerski – alternatywna forma zatrudniania osób:

 • Pojęcie kontraktu menadżerskiego;
 • Różnice pomiędzy umową zlecenia, umową o dzieło, umową o pracę;
 • Kontrakt menadżerski z osobą, która ma działalność gospodarczą i osobą prywatną – różnice w rozliczeniach;
 • Uregulowania prawne dotyczące kontraktu menadżerskiego;
 • Opodatkowanie podatkiem PIT i składkami ZUS kontraktu menadżerskiego – zasady;
 • Podatek VAT od kontraktu menadżerskiego – kiedy?

Składki ZUS od umów zlecenia i kontraktu menadżerskiego w przykładach:

 • Umowa zlecenia z własnym pracownikiem;
 • Umowa zlecenia z obcym pracownikiem;
 • Zlecenie z osobą na kilku zleceniach – wartość zleceń a oskładkowanie;
 • Zlecenie z emerytem;
 • Umowa zlecenia z rencistą
 • Pierwsza i kolejne umowy zlecenia – zasady wyliczeń;
 • Zasady weryfikowania rozliczeń;
 • Przykładowe pisma do ZUS;
 • Przykładowe oświadczenia Zleceniobiorców;
 • Przekwalifikowanie umowy zlecenia na umowę o pracę – skutki praktyczne.

Umowy o dzieło – zasady rozliczeń

 • oskładkowanie ZUS umów o dzieło – w jakich przypadkach?;
 • umowa o dzieło z własnym pracownikiem
 • Umowa o dzieło z osobą obcą a zasady rozliczeń
 • Elementy konieczne umowy o dzieło na przykładach;
 • Skutki przekształcenia umowy o dzieło w umowę zlecenia.

Opodatkowanie umów o dzieło, umów zlecenia, kontraktu menadżerskiego podatkiem PIT:

 • Rozliczanie przeniesienia praw autorskich w zakresie 50% kosztów uzyskania przychodów – NOWE wyjaśnienie MF
 • koszty uzyskania przychodów  w wysokości 20% - zasady wyliczania;
 • stawka 17% - zasady wyliczania;
 • opodatkowanie zryczałtowane umów do 200,00 zł. - nowe wyjaśnienia dotyczące opodatkowania drobnych umów
 • świadczenia na rzecz przedstawicieli handlowych – co podlega opodatkowaniu

Umowy zlecenia lub umowy o dzieło z nierezydentami:

 • opodatkowanie podatkiem PIT;
 • czy i kiedy składka ZUS?
 • Obowiązkowe dokumenty związane z rozliczaniem nierezydentów;
 • obowiązki sprawozdawcze i zgłoszeniowe;
 • metody unikania podwójnego opodatkowania.

Problemy praktyczne

 • Oświadczenia w zakresie umów zlecenia dotyczące innych tytułów ubezpieczenia;
 • BHP a umowy cywilnoprawne;
 • Badania lekarskie w przypadku umów cywilnoprawnych;
 • zmiana kwalifikacji umowy z dzieła na zlecenie – skutki praktyczne;
 • dowody wykonania dzieła;
 • podróże służbowe i delegacje osób z zawartymi umowami zlecenia lub umowami o dzieło (czy mogą być w podróży służbowej? Zasady rozliczania?
 • korzystanie przez osoby na umowach cywilnoprawnych ze służbowych samochodów, laptopów, komórek – czy możliwe zwolnienie opodatkowania?
 • najczęściej pojawiające się błędy w rozliczeniach osób na umowach cywilnoprawnych
 • samozatrudnienie jako forma współpracy – korzyści i zagrożenia.

Dyskusja z uczestnikami

 

Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

 

Zapisy na szkolenie:

 

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się". Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas . Warunki płatności i rezygnacji: Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia po jego potwierdzeniu. Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: Santander Bank Polska SA 80 1090 2053 0000 0001 4672 1556 tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres . Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o kadrze:

 

Wykładowca -  Joanna Patyk - Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!