Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Kadry/Płace, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2020-12-27
Zgłoś się

Rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków w 2021 roku w praktyce - Szkolenie online

Cel kursu, wymaganie wstępne  i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kursu jest :  poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zakresie ustalania wysokości składników wynagrodzenia i zasiłków oraz sporządzania list płac do umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych.

Kurs dedykowany jest : osobom zajmującym się sprawami płacowymi w przedsiębiorstwach. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu : 16 luty  2021

Rozpoczęcie : 9:00

Wymiar godzin : wynosi 8 godzin lekcyjnych

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Treści kształcenia 

 1. Przykłady naliczania list płac dla stosunku pracy, umów cywilno-prawnych, kontraktu menedżerskiego, członka zarządu i członka rady nadzorczej.
 2. Wskaźniki i stawki płacowe obowiązujące w 2021 roku i ich wpływ na listę płac.
 3. Naliczanie składników obligatoryjnych na listach płac – ujęcie praktyczne.
 4. Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów pracowników i zleceniobiorców – w tym zmiany limitów zwolnień w związku z COVID-19.
 5. Naliczanie wynagrodzenia chorobowego oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
  1. Przykłady ustalania podstawy wymiaru świadczeń.
  2. Świadczenia za okres choroby i macierzyństwa.
  3. Świadczenia za okres kwarantanny, izolacji związanej z COVID-19.
  4. Przeliczanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w okresach stosowania Tarczy Antykryzysowej.
 6. Listy płac dla pracowników i osób nie będących pracownikami po nowelizacji przepisów w związku z COVID-19.
 7. Zmiana warunków wynagradzania.
 8. Zmiany w zakresie dokonywania potrąceń z wynagrodzenia - Tarcza Antykryzysowa.
 9. Rozliczanie wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).
 10. Wskazówki dotyczące wdrożenia PPK.
 11. Naliczanie, pobieranie i przekazywanie wpłat do instytucji finansowej.
 12. Potrącenia z wynagrodzenia uczestników PPK.
 13. ZFŚS i inne benefity dla pracowników/zleceniobiorców na liście płac w 2021 roku.
 14. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ze środków PFRON.
 15. Zasady uzyskiwania dofinansowania.
 16. Tarcza Antykryzysowa a wyższe dofinansowania ze środków z PFRON.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi w formie online, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia
Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Warunki płatności

1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia  )w terminie dwa dni przed rozpoczęciem        realizacji szkolenia  podając tytuł kursu na konto 

Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora          publicznego).

4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie            pisemnej na adres tarnow@skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

5.Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

Informacja o wykładowcy

Daniel Druzd -   ekonomista, specjalista  zakresu kadr i płac, wykłądowca SKwP bardzo wysoko oceniany przez słuchaczy .

Dane kontaktowe 

SKwP Oddział Tarnów ul. Kopernika 8/2

e:mail: tarnow@skwp.krakow.pl

tel: 14 622 22 08;    530 684 229;    574 326 399;