Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Podatki, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2021-01-11
Zgłoś się

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:
Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Treści kształcenia

 1. SLIM VAT -projekt zmian upraszczających rozliczenie podatku VAT od 01.01.2021 roku
  • zmiana wartości małych prezentów
  • zmiany zasad potwierdzania odbioru faktur korygujących
  • zmiana zasad momentu wykazywania faktur korygujących na plus i na minus
  • wprowadzenie możliwości ujednolicenia systemu przeliczania waluty z faktury
  • wydłużenie okresu na dokonanie eksportu przy zaliczce do 6 miesięcy
  • zmiany w zasadach wydawania WIS
  • wydłużenie prawa do odliczenia VAT naliczonego do 3 okresów
  • prawo do odliczenia VAT z usługi noclegowej będącej przedmiotem refaktury
  • zmiany porządkujące w obszarze „białej listy”
  • zmiana wyłączenia z rozliczenia kwartalnego usług budowlanych ( załącznik numer 15)
  • zmiany w kodach CN dla paliw
  • doprecyzowanie wartości transakcji objętych obowiązkowo mechanizmem podzielonej płatności
  • doprecyzowanie przepisów dotyczących płatności z zastosowaniem metody split payment
  • zmiany w systemie tax free
  • zmiany w sankcjach z art.112b
  • zmiany w zakresie dostaw towarów objętych obowiązkiem posiadania statusu VAT czynnego ( art.113)
  • zmiana brzmienia załącznika numer 15
  • przepisy przejściowe i proponowane daty wejścia w życie ustawy
 2. Omówienie zmian w zakresie ewidencji VDEK – zmiany od 01.10.2020 – najważniejsze zagadnienia.
  • zmiany w ewidencji VAT,
  • zmiany w deklaracjach,
  • jak się przygotować do nowego VDEK – ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki biur rachunkowych
  • koniec okresu składania deklaracji VAT 7/VAT 7K
  • likwidacja załączników do deklaracji
  • rozporządzenie w zakresie zawartości nowego JPK – VDEK
  • wiele nowych informacji przekazywanych w ramach ewidencji VAT – po stronie sprzedaży – konieczność szczegółowej identyfikacji sprzedawanych towarów i usług, po stronie sprzedaży i zakupów nowy system oznaczania dokumentów w ewidencji VAT
  • zawartość kodów – GRUPY TOWAROWO – USŁUGOWE
  • raportowanie PROCEDUR SZCZEGÓLNYCH
  • wiele kodów na jednej fakturze – jak wprowadzać dane do JPK/VDEK
  • kiedy wprowadzać dane o transakcjach między podmiotami powiązanymi
  • kiedy wprowadzać adnotacje MPP
  • co w przypadku rozbieżności między kodami po stronie sprzedaży a kupującego
  • nowe zasady ujmowania faktur wystawionych do paragonów
  • zmiany w sankcjach za błędy w JPK
  • nowe terminy na korygowanie danych zawartych w JPK/VDEK
  • przewinienia i sankcje – czyli kto i za co odpowiada w przypadku błędów w JPK /VDEK
  • terminy korygowania ewidencji JPK i VDEK
  • korygowanie „starych” JPK
  • Nowy wzór JPK FA (wersja 3)
 3. FAKTURA DO PARAGONU Z NIP! – najnowsze objaśnienia podatkowe MF
  Zmiany ustawy VAT w zakresie fakturowania sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kasy fiskalnej oraz nowe sankcje z tym związane – 01.01.2020
  • zmiany w przepisach o fakturowaniu
  • dla kogo sankcje
  • kogo nie dotyka zmiana
  • jak zaewidencjonować sprzedaż na kasie, która nie ma możliwości wprowadzania numeru NIP podatnika
  • faktura do paragonu dla osoby fizycznej, nie prowadzącej działalności gospodarczej
  • przepis przejściowy
  • rozwiązania praktyczne
  • Paragon z numerem NIP do 450 PLN brutto a definicja faktury – ułatwienie czy jednak utrudnienie?
 4. Kasy fiskalne 2020– nowe terminy, nowe rozporządzenie.
 5. Panel dyskusyjny


Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi w formie ONLINE, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia
Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacja o kadrze

Zajęcia prowadzić będzie Pani Anna Kędzierska-Adamczyk absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 22 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z kilkunastoletnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.

Zgłoszenia
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".
Warunki płatności i rezygnacji
1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
Rachunek bankowy: Santander bank : 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001
3. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem adresu e-mail (nie dotyczy sektora publicznego).
4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres nowysacz@skwp.krakow.pl Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.