Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2021-01-11
Zgłoś się

Czas pracy, urlopy oraz dokumentacja pracownicza w 2021 r.

Cel kursu, wymaganie wstępne  i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kursu jest : podstawowym celem szkolenia jest zapoznanie Państwa z praktycznymi metodami stosowania przepisów o czasie pracy.

Kurs kierowany  jest do :

  • pracowników działów HR, kadr i płac,
  • managerów, którzy na co dzień zarządzają zespołem i są odpowiedzialni za planowanie i rozliczanie czasu pracy swoich pracowników,
  • wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z tego tematu.

Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu : 18 luty  2021

Rozpoczęcie : 9:00

Wymiar godzin : wynosi 8 godzin lekcyjnych

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

  • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
  • 2 GB pamięci RAM
  • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
  • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
  • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Treści kształcenia 

Prawo pracy w czasie pandemii
• Zasady dopuszczalność świadczenia pracy w trakcie kwarantanny/obowiązkowej izolacji w warunkach domowych
• Jak ustalić wynagrodzenie dla osób objętych kwarantanną/izolacją w warunkach domowych ?
• Jakie zmiany w zakresie profilaktycznych badań lekarskich oraz szkoleń bhp weszły w życie 16 grudnia 2020 r. ?

Badania profilaktyczne w trakcie pandemii
• Częstotliwość i zasady poddawania się badaniom od grudnia 2020 r.
• Gdzie przechowywać skierowania na badania lekarskie od 1 stycznia 2019 r. ?
• Kto i kiedy może odwołać się od orzeczenia lekarskiego ?
• Profilaktyczne badania lekarskie osób użytkujących samochód służbowy
• Jak rozliczać czas pracy osobie poddającej się profilaktycznym badaniom lekarskim
• Czy brak zdolności do pracy dla pracownika objętego tzw. „ochroną przedemerytalną” może skutkować wypowiedzeniem mu umowy o pracę ?
• Czy zleceniobiorca musi poddawać się profilaktycznym badaniom lekarskim ?
• Jak rozliczać koszty profilaktycznych badań lekarskich, którym poddawani są zleceniobiorcy ?

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA
Dokumentacja pracownicza
• Jak poprawnie ustalić okres przechowywania dokumentacji pracowniczej w zależności od daty nawiązania stosunku pracy – przykłady praktyczne.
• Czy pracodawca jest zobowiązany założyć nowe akta osobowe przy kolejnej umowie zawartej z tym samym pracownikiem po 01.01.2019 r. ?
• Którzy pracownicy powinni otrzymać informację o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej ?
• Czy w informacji o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej należy wskazać daty przechowywania dokumentacji ?

Świadectwa pracy od A do Z
• Nowe terminy wydania świadectwa pracy
• Nowe przepisy wykroczeniowe w zakresie świadectw pracy
• Najczęstsze błędy w wypełnianiu świadectw pracy
• Na jakich zasadach wydać pracownikowi odpis świadectwa pracy ?
• Jak poprawnie wskazać podstawę prawną zwolnienia w przypadku tzw. „dyscyplinarki” ?
• Jak zaznaczyć w treści świadectwa okoliczność wypłacenia pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop ?
• W której części świadectwa pracy wykazywać dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego ?
• Jak poprawnie wykazywać okresy nieskładkowe w treści świadectwa pracy ?
• W jaki sposób wykazać w świadectwie pracy nieobecność nieusprawiedliwioną
• W jakich sytuacjach wskazywać w treści świadectwa pracy korzystanie z urlopów związanych z rodzicielstwem ?

CZAS PRACY

1. Specyfika harmonogramów w poszczególnych systemach czasu pracy
• System podstawowego czasu pracy
• Dlaczego warto rozważyć wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy w przypadku funkcjonowania zakładu pracy 7 dni w tygodniu ?
• Zadaniowy czas pracy – jak poprawnie go wprowadzić ?
• Zadaniowy czas pracy a czas pracy kadry zarządzającej oraz pracowników na stanowiskach kierowniczych

2. Nieprzerwany odpoczynek dobowy i tygodniowy:
• Sposób obliczania doby, tygodnia
• Najczęstszy błąd dotyczący odpoczynku tygodniowego w wielomiesięcznych okresach rozliczeniowych
• Odpoczynek dobowy/tygodniowy a delegacje pracowników – 8 czy 11 godzin ?
• Czy zgodnie z prawem można zaplanować całonocne dyżury pracowników pod telefonem?
• Rekompensowanie pracownikowi skróconego odpoczynku dobowego i tygodniowego w najnowszym orzecznictwie SN oraz wyjaśnieniach MPiPS
• Jak rozliczyć zbieg pracy w godzinach nadliczbowych z naruszeniem odpoczynku dobowego/tygodniowego ?
• Dopuszczalność naruszenia nieprzerwanego odpoczynku
• W jakich przypadkach dwukrotne rozpoczynanie pracy w tej samej dobie nie narusza przepisów ?

3. Ruchomy czas pracy/łamanie doby pracowniczej – fakty i mity
• Czy ruchomy czas pracy/łamanie doby pracowniczej jest opłacalne dla pracodawcy ?
• Czy zmiana regulaminu pracy wystarczy do wprowadzenia „łamanej” doby pracowniczej
• Jakie wymogi powinien spełniać wniosek składany przez pracownika o indywidualny czas pracy – stanowisko PIP
• Rozliczanie delegacji w „ruchomym” czasie pracy

4. Wolne z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (tzw. „wolne soboty”) w harmonogramie czasu pracy
• Ustalanie liczby „wolnych sobót” w okresie rozliczeniowym
• Pojęcie dnia wolnego – stanowisko PIP oraz orzecznictwo SN
• „Wolna sobota” w równoważnym systemie czasu pracy

5. Praca w niedziele i święta
• Kiedy pracownikowi można zaplanować pracę w niedzielę lub święto ?
• Jak zapewnić pracownikowi wolną niedzielę raz na 4 tygodnie ?

6. Harmonogram czasu pracy bez tajemnic
• Definicja pracy zmianowej – stanowisko Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy
• Praca zmianowa a poprawne ustalanie minimalnej długości odpoczynku tygodniowego i dobowego
• Praca zmianowa a profilaktyczne badania lekarskie
• Konieczność oznaczania w grafiku dni wolnych („wolne soboty”, niedziele, święta)

7. Wymogi formalne związane z tworzeniem harmonogramów czasu pracy
• Kiedy pracodawca ma obowiązek tworzenia harmonogramu?
• Jakie elementy muszą być w harmonogramie ?
• Na jaki odcinek czasowy należy sporządzić harmonogram ?
• Kiedy i jak podać go do wiadomości pracowników
• Czy harmonogramy pracowników mogą być wywieszone w miejscu publicznym na terenie siedziby pracodawcy ?
• Dopuszczalność zmian w harmonogramie czasu pracy – stanowisko MPiPS i PIP

8. Godziny nadliczbowe
• Czym się różnią godziny ponadwymiarowe od średniotygodniowych ?
• Jak rozliczyć godziny ponadwymiarowe – stanowisko MRPiPS z 2017 r.
• Kiedy praca w tzw. „wolną sobotę” oznacza nadgodziny dobowe ?
• Godziny nadliczbowe pracowników zmianowych oraz zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy
• Kto może zlecić pracę w godzinach nadliczbowych ?
• Jak obliczyć roczny limit godzin nadliczbowych (150/416) – stanowisko PIP i MPiPS ?
• Wpływ usprawiedliwionej nieobecności na średniotygodniowy maksymalny czas pracy (48 godzin) – stanowisko MRPiPS z grudnia 2018 r.
• Prawo pracownika do odmowy pracy w godzinach nadliczbowych
• Data złożenia wniosku o odbiór nadgodzin a data wypłaty wynagrodzenia i dodatku z tytułu pracy nadliczbowej
• Rozliczanie godzin nadliczbowych czasem wolnym – stanowisko PIP
• Kiedy rozliczanie godzin nadliczbowych kosztuje pracodawcę najwięcej – metody optymalizacji kosztów godzin nadliczbowych

9. Zasady rekompensowania pracy w „wolną sobotę”, niedzielę i święto,
• Kiedy należy wyznaczyć inny dzień wolny, a kiedy można zapłacić za przepracowany czas?
• Kiedy dwie godziny pracy oznaczają konieczność oddania dwóch dni wolnego
• Czym się różni dodatkowa praca w sobotę od pracy w niedzielę
• Ciągłe naruszanie zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy – konsekwencje dla pracodawcy
• Jak ograniczyć odpowiedzialność pracodawcy z tytułu naruszania zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

10. Rozliczanie czasu pracy kadrze kierowniczej i zarządzającej w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego

URLOPY WYPOCZYNKOWE

Udzielanie urlopów wypoczynkowych
• Wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy
• Konsekwencje pracy w trakcie urlopu wypoczynkowego
• Prawo do 14-dniowego nieprzerwanego wypoczynku – jako obowiązek pracodawcy z zakresu bhp
• Do kiedy należy wykorzystać urlop wypoczynkowy ?
• Czy można zmusić pracownika do wybrania zaległego urlopu wypoczynkowego ?
• Jak postąpić, gdy w trakcie urlopu pracownik zachoruje ?
• Czy pracodawca musi udzielić urlopu wypoczynkowego zgodnie z wnioskiem pracownika ?
• Kiedy można przesunąć urlop wypoczynkowy?
• Kiedy i na jakich zasadach można odwołać pracownika z urlopu ?
• Zasady udzielania urlopu na żądanie

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi w formie online, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia
Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Warunki płatności

1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia  )w terminie dwa dni przed rozpoczęciem        realizacji szkolenia  podając tytuł kursu na konto 

Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora          publicznego).

4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie            pisemnej na adres tarnow@skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

5.Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

Informacja o wykładowcy

Michał Olesiak 

Prawnik z 9-letnim stażem w Państwowej Inspekcji Pracy. W 2005 r. odbył aplikację administracyjną w Państwowej Inspekcji Pracy. W 2008 r. złożył egzamin sędziowski. Obecnie doradca oraz trener prawa pracy, a także członek rady programowej miesięcznika „Kadry i Płace w Administracji”. Od 2005 r. obecny na rynku szkoleniowym, współpracuje z szeregiem instytucji szkoleniowych.
Wśród uczestników dotychczasowych szkoleń byli pracownicy działów odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi z sektora prywatnego (m.in.: ING Banku Śląskiego, TAURON Polska Energia S.A., , Philips Lighting Poland S.A., Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o., Hutchinson Poland Sp. z o.o., FCA Services Polska (FIAT), Lear Corporation Polska, Transgourmet Polska, Saint Gobain Construction Products Polska Sp. z o. o., Synthos S.A.), jak i jednostek budżetowych (jednostki organizacyjne Ministerstwa Finansów, Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego), a także Totalizatora Sportowego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Lasów Państwowych.
W chwili obecnej na bieżąco współpracuje w obszarze prawa pracy (doradztwo oraz szkolenia wewnętrzne) z działami personalnymi wymagających pracodawców z branży produkcyjnej oraz samorządowej.
Autor ponad trzydziestu publikacji drukowanych w miesięczniku „Kadry i Płace w Administracji”, a także współautor poradnika z zakresu prawa pracy „W pierwszej pracy”. Autor publikacji „Związki zawodowe w urzędzie”, wyd. Presscom sp. z o.o.

Dane kontaktowe 

SKwP Oddział Tarnów ul. Kopernika 8/2

e:mail: tarnow@skwp.krakow.pl

tel: 14 622 22 08;    530 684 229;    574 326 399;