Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – jakich zmian należy się spodziewać po 1 stycznia 2021? - Szkolenie online

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności do dnia 27 października  2020 (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności).

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Cele szkolenia:  szkolenie ma na celu zapoznać słuchaczy z nowymi zasadami udzielania zamówień publicznych. Nowe zasady dotyczą nie tylko udzielania zamówień, ale również m.in. składania ofert, wezwań, wyboru oferty. UZnajomość zmienionych przepisów będzie niezbędna przy udzielaniu zamówień w 2021 r.

Adresaci szkolenia: Pracownicy zamawiających, którzy udzielają zamówień w oparciu o Prawo zamówień publicznych, wykonawcy ubiegający się o zamówienia poprzez składanie ofert.

Czas trwania szkolenia : 15 stycznia  2020

Rozpoczęcie : 9:00

Wymiar godzin : wynosi 8 godzin lekcyjnych

Cena: 400 zł.  zawiera:

 • dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
 • autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane w dniu szkolenia przed rozpoczęciem)
 • imienne zaświadczenie o ukończeniu kursu które zostanie wysłany pocztą

Treści kształcenia :

 1. Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – cel regulacji
 2. Etapy postępowania
 3. Próg stosowania ustawy
 4. Przygotowanie postępowania przy zamówieniach do 130.000 zł.
 5. Zasady publikacji ogłoszeń o zamówienia publiczne
 6. Konieczność uwzględnienia „polityki zakupowej państwa”
 7. Nowe obowiązki zamawiającego
 8. Jak ma wyglądać przeprowadzenie analizy potrzeb, na etapie przed wszczęciem postępowania
 9. Tworzenie i aktualizowanie rocznych planów postępowań
 10. Czym są „wstępne konsultacje rynkowe”?
 11. W jaki sposób należy szacować wartości zamówień?
 12. Zamówienia mieszane
 13. Sumowanie wartości zamówień – kiedy sumujemy i w jaki sposób?
 14. Dokumentacja przetargowa i jej analiza
 15. Nowe zasady dotyczące wykonawców
 16. Zmiany wśród przesłanek wykluczenia
 17. Problematyka grup kapitałowych
 18. Zasady korzystania z zasobów podmiotów trzecich
 19. Zmiany trybów udzielania zamówień
 20. Oferta i termin związania. Konsekwencje upływu terminu.
 21. Odformalizowanie procedur i na czym ono polega?
 22. Wadium i nowe zasady z nim związane
 23. Tryb podstawowy
 24. Zmiany w zakresie zadawania pytań i udzielania wyjaśnień
 25. Podejście nowych przepisów do negocjacji, ograniczenia negocjacji
 26. Na czym polega jawność i na czym polegają zmiany w tym zakresie?
 27. Rezygnacja z jawnego otwarcia ofert
 28. Brak obecności wykonawcy podczas otwarcia ofert
 29. Jakie informacje publikujemy na stronie internetowej?
 30. Nowe zasady rządzące badaniem i oceną ofert
 31. Aspekt przedmiotowy badania i oceny oferty
 32. Aspekt podmiotowy badania i oceny oferty
 33. Kiedy można odrzucić ofertę zgodnie z nową ustawą
 34. Zmienione zasady uzupełniania dokumentacji przetargowej
 35. W jaki sposób mają być konstruowane umowy o zamówienie publiczne
 36. Niedozwolone klauzule w umowach
 37. Czy jest dopuszczalna waloryzacja wynagrodzenia?
 38. Kiedy obowiązkowo należy stosować zaliczki
 39. Obowiązek sporządzenia raportu
 40. Jakie przysługują środki odwoławcze i kto może je wnosić?
 41. Co może być podstawą odwołania do Prezesa KIO
 42. Wniesienie skargi do Sądu Okręgowego w Warszawie
 43. Pytania i dyskusja

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia szkolenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie   § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Warunki płatności:

1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
Rachunek bankowy:
Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894

3. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora  publicznego).

4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie  pisemnej na adres tarnow@skwp.pl   Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Informacja o wykładowcy:

Łukasz Pietruk

Radca Prawny, wspólnik Kancelarii Radców Prawnych, wieloletni Inspektor Ochrony Danych (wcześniej ABI), specjalista w zakresie ochrony danych osobowych, prawa pracy, dokumentacji. Absolwent studiów podyplomowych “Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce”. W codziennej pracy świadczy usługi doradcze oraz prowadzi szkolenia dla instytucji prywatnych i publicznych. Jest autorem dwóch książek o tematyce prawnej i publikacji naukowych z kilku dziedzin prawa, w tym książki „Dlaczego nie należy bać się RODO?”. Wykładowca ceniony za bezpośrednie podejście i przejrzyste przekazanie wiedzy prawnej.

Dane kontaktowe :

SKwP Oddział Tarnów ul. Kopernika 8/2

e:mail: tarnow@skwp.krakow.pl

tel: 14 622 22 08;    530 684 229;    574 326 399;