Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2021-01-15
Zgłoś się

NAZWA KURSU :

"Dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości wg MSSF - poziom średniozaawansowany" - Szkolenie ONLINE

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, samodzielnego księgowego - bilansisty. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości, a także potrafił w praktyce stosować zasady etyki zawodowej opisane w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.

Kurs adresowany jest dla osób pracujących  w dziale księgowości w języku angielskim zarówno w przedsiębiorstwach zagranicznych, jak i polskich z wymaganym językiem angielskim oraz dla osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Uczestnikami kursu mogą być osoby z wykształceniem średnim i wyższym, w tym również osoby które ukończyły stopień I Akademii Rachunkowości wg MSSF SkwP, które znają jezyk angielski w stopniu komunikatywnym.

Czas trwania kursu wynosi 90 godziny lekcyjnych, w tym 4 godziny lekcyjne przeznaczone na egzamin (odbędzie się on w trybie stacjonarnym, w pierwszym możliwym terminie do realizacji); godzina lekcyjna to 45 minut.

Zajęcia odbywać się będą we wtorki/czwartki od godz. 16.30 - 19.45. Zajęcia odbywać się będą w dniach podanych w harmonogramie danej grupy.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu Clickmeeting.pl.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności na dzień przez rozpoczęciem kursu (w przypadku płatności w dniu kursu wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności).

Możliwość rozbicia na dwie raty 50 % płatne przed rozpoczęciem, druga rata w połowie kursu.

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników:

  • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
  • 2 GB pamięci RAM
  • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
  • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
  • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: 

 

Treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć:

1. Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (4 godziny lekcyjne):
1.1. Wprowadzenie do sprawozdawczości opartej na MSR/MSSF,
1.2. Cel sprawozdawczości finansowej,
1.3. Podstawowe założenia,
1.4. Cechy jakościowe sprawozdania finansowego,
1.5. Podstawowe składniki (elementy) sprawozdania finansowego,
1.6. Przyjęte koncepcje zachowania kapitału.

2. Struktura i prezentacja sprawozdania finansowego według MSR 1 (4 godziny lekcyjne):
2.1. Struktura i treść sprawozdania finansowego,
2.2. Forma prezentacji i terminologia,
2.3. Minimalny zakres ujawnień,
2.4. Zasada ciągłości i prezentowanie informacji porównawczej.

3. Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów (MSR 8)
oraz zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego (MSR 10) (4 godziny lekcyjne):
3.1. Wybór i zastosowanie zasad (polityki) rachunkowości,
3.2. Spójność i zmiany polityki rachunkowości,
3.3. Zmiany wartości szacunkowych,
3.4. Błędy poprzednich okresów,
3.5. Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

4. Zapasy (6 godzin lekcyjnych):
4.1. Pojęcie i klasyfikacja zapasów,
4.2. Wycena zapasów – koszt zapasów, metody ustalania kosztu, wartości netto możliwa do uzyskania,
4.3. Ewidencja zapasów – ujmowanie kosztów okresu,
4.4. Ujawnianie informacji w sprawozdaniu finansowym.

5. Rzeczowe aktywa trwałe (MSR 16) i nieruchomości inwestycyjne (MSR 40) (16 godzin lekcyjnych):
5.1. Pojęcie rzeczowych aktywów trwałych i ich klasyfikacja,
5.2. Kryteria ujmowania i zaprzestania ujmowania,
5.3. Wycena na moment ujęcia i na dzień bilansowy,
5.4. Podejście oparte na komponentach,
5.5. Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych,
5.6. Pojęcie nieruchomości inwestycyjnych i nieruchomości zajmowanych przez właściciela,
5.7. Reklasyfikacja pomiędzy różnymi kategoriami nieruchomości i skutki dla wyceny księgowej,
5.8. Ewidencja oraz ujawnianie informacji w sprawozdaniu finansowym.

6. Aktywa niematerialne (MSR 38) (4 godziny lekcyjne):
6.1. Pojęcie i klasyfikacja aktywów niematerialnych,
6.2. Ujmowanie i wycena,
6.3. Aktywa niematerialne wytworzone przez jednostkę we własnym zakresie (etap prac badawczych
oraz etap prac rozwojowych),
6.4. Amortyzacja aktywów niematerialnych,
6.5. Ewidencja i ujawnianie informacji w sprawozdaniu finansowym.

7. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechana (MSSF 5) (4 godziny
lekcyjne):
7.1. Wymogi dotyczące klasyfikacji i prezentacji,
7.2. Wymogi dotyczące wyceny,
7.3. Klasyfikacja jako „przeznaczone do sprzedaży”,
7.4. Działalność zaniechana.

8. Utrata wartości aktywów (MSR 36) (4 godziny lekcyjne):
8.1. Utrata wartości aktywów – pojęcie oraz przesłanki,
8.2. Procedura testu na utratę wartości – grupowanie aktywów w CGU, ustalanie wartości
odzyskiwalnej, szacowanie wartości użytkowej i in.,
8.3. Ewidencja księgowa i prezentacja w sprawozdaniu finansowym.

9. Leasing (MSR 17 oraz MSSF 16) (8 godzin lekcyjnych):
9.1. Pojęcie i klasyfikacja transakcji leasingowych,
9.2. Leasing w sprawozdaniach finansowych leasingobiorców,
9.3. Leasing w sprawozdaniach finansowych leasingodawców,
9.4. Wycena, ewidencja i prezentacja w sprawozdaniu finansowym aktywów i zobowiązań
leasingowych.

10. Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe (MSR 37) (8 godzin lekcyjnych):
10.1.Pojęcie rezerw na tle innych zobowiązań,
10.2.Rezerwy a zobowiązania warunkowe,
10.3.Aktywa warunkowe,
10.4. Ujmowanie i wycena rezerw,
10.5. Ewidencja i prezentacja rezerw w sprawozdaniu finansowym.
11. Przychody z umów z klientami (MSSF 15) (8 godzin lekcyjnych):
11.1. Pojęcie i klasyfikacja umów (kontraktów) z klientami,
11.2. Identyfikacja umowy oraz zobowiązań z niej wynikających,
11.3. Wycena umowy z klientem – ustalanie ceny kontraktu, alokacja wartości do zobowiązań
umownych, zmiana ceny kontraktu,
11.4. Ewidencja, prezentacja i ujawnianie informacji w sprawozdaniu finansowym.

12. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (MSR 7) (6 godzin lekcyjnych):
12.1. Pojęcie środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych,
12.2. Warianty sprawozdania z rachunku przepływów pieniężnych,
12.3. Segmenty sprawozdania – działalność operacyjna, inwestycyjna i finansowa,
12.4. Analiza sprawozdania z przepływów pieniężnych.

13. Segmenty operacyjne (MSSF 8) i śródroczna sprawozdawczość finansowa (MSR 34) (8 godzin
lekcyjnych):
13.1. Segmenty operacyjne a segmenty sprawozdawcze – kryteria łączenia i progi ilościowe,
13.2. Ujawnianie informacji w sprawozdaniu finansowym,
13.3. Treść śródrocznego raportu finansowego,
13.4. Śródroczne a roczne sprawozdanie finansowe.

14. Elementy etyki w rachunkowości (2 godziny lekcyjne):
14.1. Praktyczne przykłady, dylematy etyczne.

 

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz podręczniki i naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia: Uczestnik kursu zdobywa wiedzę w zakresie:
W1 - specjalistycznego słownictwa z zakresu rachunkowości w języku angielskim,
W2 - podstawowych zasad, zadań rachunkowości i jej organizacji, polityki rachunkowości w
przedsiębiorstwie,
W3 - ewidencji, dokumentowania, kontroli operacji gospodarczych,
W4 - zasad oraz metod bieżącej i bilansowej wyceny aktywów i pasywów według MSSF,
W5 - klasyfikacji i ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalnym,
W6 - zasad sporządzania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego według MSSF,
Uczestnik kursu nabywa praktyczne umiejętności w zakresie:
U1 - poprawnej ewidencji księgowej oraz weryfikacji zapisów księgowych z danymi źródłowymi,
U2 - ewidencji i rozliczania kosztów w ramach ich rachunku (w układzie rodzajowym i
funkcjonalnym),
U3 - wyceny bieżącej i bilansowej aktywów i pasywów,
U4 - sporządzania rocznego, jednostkowego sprawozdania finansowego,
Uczestnik kursu nabywa kompetencje społeczne w zakresie:
(efekty te będą weryfikowane w trakcie procesu dydaktycznego)
K1 - świadomości nieustannego podnoszenia kwalifikacji językowych,
K2 - konieczności podnoszenia swoich kwalifikacji i uczenia się, analizy zmian przepisów księgowych i
prawa podatkowego,
K3 - potrzeby rzetelnego, odpowiedzialnego i etycznego wykonywania pracy w rachunkowości,
K4 - łączenia zdobytej wiedzy z umiejętnościami zawodowymi w celu realizacji powierzonych zadań,
K5 - informowania przełożonych i współpracowników w razie naruszenia zasad etyki zawodowej,

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 60% godzin lekcyjnych i egzamin pisemny w języku angielskim. Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% z ogólnej liczby punktów 7 możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z wymaganiami aktualnego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Osoba, która na egzaminie otrzymała co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania otrzymuje dodatkowo dyplom specjalisty ds. rachunkowości – II stopnia Akademii Rachunkowości wg MSSF, wydawany przez Oddział Okręgowy SKwP, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu. Zasady oceniania prac egzaminacyjnych są określone w Regulaminie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej SKwP Oddziału Okręgowego w Krakowie. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza lub wydruk z platformy learningowej oraz protokół komisji egzaminacyjnej z przeprowadzonego egzaminu.

Informacja o kadrze

Wykładowcami na kursie są wysoko kwalifikowani wykładowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Szczegółowe dane dotyczące wykładowców zawiera zakładka:.

 

Warunki płatności i rezygnacji

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. W przypadku płatności przez osobę fizyczną istnieje możliwość opłat ratalnych: 50% płatne przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia), pozostałe 50% do połowy czasu trwania kursu. W przypadku firmy 100% wartości kursu jest płatne przed jego rozpoczęciem.

Przedpłaty w wysokości 50% lub 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres 

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.