Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Księgowość, Prawo
Otwarte
Data aktualizacji: 2021-01-22
Zgłoś się

Ustawa o odpadach - wymagania prawne w gospodarce odpadam, projektowane zmiany w 2021 r.

Termin sprawozdań z odpadów upływa 15 marca za rok 2020 

Dla kogo: specjalistów ochrony środowiska, osób zajmujących się zagadnieniami środowiskowymi, w tym gospodarką odpadami, osób odpowiedzialnych za transport odpadów, osób odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji odpadów; przedsiębiorców

Cel szkolenia: przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy i umiejętności w zakresie gospodarki odpadami. Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę jak prawidłowo prowadzić ewidencję odpadów w BDO, weryfikować odbiorców odpadów, odpowiedzialności prawnej w zakresie przestrzegania obowiązków odpadowych

Treści kształcenia 

1.Ustawowa definicja gospodarki odpadami i gospodarowania odpadami

2.Odpowiedzialnośc karna w administracji za prowadzenie gospodarki odpadami bez wymaganych decyzji

3.BDO

4.Prawidłowa klasyfikacja odpadów warunkiem uniknięcia sankcji za błędne wpisy w BDO

5.W jakich warunkach odpad traci status odpadów

6.Warunki przekwalifikowania odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne

7.Sprawozdania w obszarze gospodarki odpadami

8.Ewidencja odpadów, krok po kroku

9.Czy wszyscy wytwórcy odpadów mają obowiązek rejestracji w BDO

10.Nowe zasady magazynowani odpadów obowiązujące od 1 stycznia 2021

11.Planowane zmiany w ustawie o odpadach , w tym kary od 1000 zł do 1000 000 zł za nieprowadzenie ewidencji odpadów albo prowadzenie tej ewidencji w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym

12.kontrola WIOŚ – kompendium wiedzy

13 .Pytania uczestników

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

Warunki płatności i rezygnacji:

1.Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

 2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia.  W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
Rachunek bankowy:
Santander 52 1090 2053 0000 0001 4679 4616

Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora  publicznego).

3.W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie  pisemnej na adres olkusz@skwp.krakow.pl Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Informacje o kadrze:

Sabina Kościsz

Specjalista się w gospodarce odpadami i Prawie ochrony środowiska; absolwentka Politechniki Krakowskiej oraz  studiów Podyplomowych na AGH w Krakowie, w zakresie gospodarki odpadami. Ekspert ochrony środowiska z doświadczeniem w doradztwie i prowadzeniu szkoleń w zakresie ochrony środowiska. Koordynuje i przeprowadza audyty środowiskowe. Długoletni, doświadczony główny specjalista w Inspekcji Ochrony Środowiska. Biegły sądowy z zakresu gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gospodarki wodno -ściekowej, mediator w administracji.

Zapisy na szkolenie:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika

"Zapisz się".

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!!  olkusz@skwp.krakow.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181