Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Podatki, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2021-01-27
Zgłoś się

Szkolenie: Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 2021 r.

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00 - online.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

 

Treści kształcenia:

I. Zmiany przepisów na 2021 r.
1. Spółki komandytowe i niektóre spółki jawne – podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych
- podwójne opodatkowanie spółek komandytowych
- zwolnienia i odliczenia podatkowe dla wspólników spółki komandytowej
- spółki jawne – przesłanki wpływające na status spółki
2. Amortyzacja
- wyłączenie możliwości podwyższania i obniżania stawek amortyzacyjnych
- doprecyzowanie definicji „ używane środki trwałe ”
3. Abolicja podatkowa – nowe zasady stosowania
4. Wzory zeznań i załączników za 2020 r. – ( Dz.U. z 2020 r. poz.2418 )
5. Ryczałt ewidencjonowany
- podwyższenie progu przychodów uprawniającego do stosowania ryczałtu do 2 000 000 euro
- nowa definicja wolnych zawodów
- katalog wyłączeń stosowania ryczałtu - wykreślono: lombardy, wolne zawody oraz usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy
- stawki ryczałtu
- podwyższenie progu przychodów uprawniającego do stosowania ryczałtu kwartalnego do 200 000 euro
- odliczenia, obniżki, ulgi na złe długi można uwzględniać również w zaliczkach kwartalnych
- uchylono załącznik nr 2 do ustawy
- nowy wzór Ewidencji przychodów – ( Dz.U. z 2020 r. poz.2389 )
- wzory zeznań i załączników za 2020 r. – ( Dz.U. z 2020 r. poz.2346 )
6. Karta podatkowa
- małżonkowie na karcie podatkowej mogą prowadzić działalność w tym samym zakresie
- stawki karty podatkowej – ( M. Pol. z 2020 r. poz.1083 )

II. Zmiany przepisów na 2020 r.
1. Zmiana wartości przychodu dla „ małego podatnika ”
2. „ Biała lista” - Wykaz podatników VAT a płatność transakcji powyżej 15 000 zł
- rachunki zamieszczone w Wykazie
- rachunki wirtualne
- rachunki podmiotów zagranicznych
- rachunki gospodarki własnej i tzw. rachunki cesyjne, faktoring ( zm. Dz. U. z 2020 r. poz.1065 / art.1 / od 1.07.2020 r. )
- karty płatnicze, usługi pay-by-link
- potrącenie wierzytelności
- zaliczki lub raty
- podatnicy zwolnieni z VAT
- konsekwencje w podatku PIT dokonania płatności na rachunek spoza Wykazu
- możliwość uniknięcia negatywnych konsekwencji podatkowych w przypadku dokonania
zapłaty na rachunek spoza Wykazu
- przepisy przejściowe
3. MPP – mechanizm podzielonej płatności – płatność dotycząca transakcji powyżej 15 000 zł
- obligatoryjna forma MPP – przesłanki
- oznaczenie faktury
- MPP a faktoring
- MPP a możliwość potrącenia wierzytelności
- zaliczki w MPP
- podatnicy zwolnieni z VAT
- konsekwencje w podatku PIT w przypadku pominięcia MPP
- przepisy przejściowe
4. Ulga na złe długi
5. Obniżka stawki podatku obliczanego według skali podatkowej z 18% na 17%
6. Zmiany przepisów dotyczących zasad prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

III. Szczególne rozwiązania w podatku PIT w związku z COVID-19
1. Wsteczne rozliczenie strat poniesionych w 2020 r. z powodu COVID-1.
2. Odliczenie darowizn przekazanych od dnia 1.01.2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19, podmiotom wskazanym w ustawie.
3. Ulga na złe długi dla dłużników i wierzycieli, jeżeli ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
4. Możliwość rezygnacji w trakcie roku podatkowego z zaliczek uproszczonych przez małych podatników
5. Jednorazowa amortyzacja od środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
6. Zapłacone kary i odszkodowania wymienione w ustawie powstałe w związku z epidemią lub stanem zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 a koszty
7. Ulga B+R – działalność, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 a zaliczki
8. Ulga IP BOX a zaliczki
9. Przychody z budynków – zwolnienie z podatku
10. Terminy zmienione w związku z COVID-19:
a. zgłoszenie płatności na rachunek spoza „ białej listy ”
b. złożenia PIT za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku
c. deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej oraz wpłacenie tej daniny
d. na wskazanie organizacji pożytku publicznego na rzecz, której ma być przekazany 1% podatku.
11. Wsparcie finansowe w ramach Tarczy Finansowej ( subwencja finansowa ) z Polskiego Funduszu Rozwoju ( PFR ) a przychód, koszty i skutki ewentualnego umorzenia i inne dofinansowania.
12. Umorzone pożyczki / wraz z odsetkami /, u mikroprzedsiębiorcy a przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych.
13. Otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika świadczenia postojowe
14. Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania składek ( na ubezpieczenie społeczne, FP, FS, FGŚP, zdrowotnych ) a przychody w podatku dochodowym od osób fizycznych.
15. Wpływ zwolnienia ze składek ZUS od wynagrodzeń na wysokość kosztów uzyskania przychodów.
16. Wpływ zwolnienia ze składek ZUS na wysokość zaliczki na PIT przedsiębiorcy.
17. Zaniechanie poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu PIT za 2019 r. w związku z COVID-19. Zaniechanie dotyczy poboru odsetek za zwłokę naliczonych w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r. od zaległości podatkowych z tytułu PIT wynikającego z zeznań za 2019 r. ( PIT-36, 36L, 37, 38, 39 ).
Dz.U. z 2020 r. poz.728
18. Zaniechanie poboru odsetek za zwłokę od niewpłaconej w terminie daniny solidarnościowej w związku z COVID-19. Zaniechanie dotyczy poboru odsetek za zwłokę naliczonych osobie fizycznej w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r. od niewpłaconej w terminie daniny solidarnościowej wynikającej z deklaracji.
Dz.U. z 2020 r. poz.916
19. Koszty związane z COVID-19:
- koszty ochrony ( płyny do dezynfekcji, maseczki ochronne na twarz, rękawiczki, usługi związane z odkażaniem firmy, itp. )
- straty w środkach obrotowych ( wartość likwidowanych towarów handlowych, które nie zostały sprzedane )
- wydatki na pracę zdalną ( zakup laptopów, monitorów, dostępu do internetu, koszty energii elektrycznej związanej z wykonywaną pracą, wydatki na odwołaną konferencję, szkolenie, podróż służbową, i inne )
- ekwiwalent przy zdalnej pracy dla pracowników z tytułu rekompensaty za zwiększone zużycie wody, prądu, wydatków na internet oraz używanie własnych sprzętów ( komputera, drukarki, skanera ) i papieru
- wydatki na zakup dla pracowników leków i produktów leczniczych wzmacniających odporność organizmu w okresie epidemii ( np. Wit.C, Wit.D ), a także innych preparatów wydawanych pracownikom w celu wzmocnienia ich odporności w okresie epidemii, środków ochronnych ( np. maseczki, przyłbice, rękawiczki ) oraz sfinansowanie pracownikom testów na koronawirusa i szczepień przeciwko grypie
20. Ryczałt ewidencjonowany
1) Darowizny
2) Ulga na złe długi
21. Karta podatkowa
Przerwa w prowadzeniu działalności gospodarczej, z powodu COVID-19 a obowiązek
zawiadamiania o przerwie urzędu skarbowego.

IV. Zasady ogólne
1. Przychody z działalności gospodarczej:
Moment powstania przychodu, w tym zasady wyboru daty powstania przychodów zaliczek
podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej
Pozostałe rodzaje przychodów z działalności gospodarczej:
- odpłatne zbycie składników majątkowych
- dotacje, subwencje, dopłaty, nieodpłatne świadczenia
- odsetki od lokat terminowych i innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania
- otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
- inne
Katalog wyłączeń z przychodów:
- zaliczki i inne
Korekta przychodów
2. Zwolnienia przedmiotowe:
- dotacje, subwencje, dopłaty, refundacje z PFRON, z Urzędu Pracy i środki unijne na podjęcie
działalności gospodarczej i inne
- zwolnienie od podatku odszkodowań za szkody w ŚT, z wyjątkiem samochodów osobowych
3. Koszty uzyskania przychodów:
Potrącalność kosztów w czasie:
- metoda memoriałowa
- metoda kasowa
Korekta kosztów
Koszty odpisów amortyzacyjnych ŚT i WNP
Zasady zaliczania do kosztów jednorazowej wartości transakcji przekraczającej 15 000 zł
Pozostałe koszty:
- straty w środkach trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych / m.in.inwestycji w obcych środkach trwałych /
- zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia małżonka podatnika i małoletnich dzieci podatnika, a w spółce wynagrodzenia małżonków i małoletnich dzieci wspólników
- reprezentacja / poczęstunek dla kontrahenta w firmie, w zakładzie gastronomicznym, wydatki na upominki dla kontrahentów, itp./, reklama, imprezy integracyjne, świadczenia medyczne,
dokształcanie podatnika i pracownika, szkolenia dla kontrahentów
- limit kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do składek na rzecz organizacji
zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, do których przynależność nie jest obowiązkowa
- amortyzacja samochodów osobowych a koszty uzyskania przychodów
- koszty uzyskania przychodów z tytułu wydatków związanych z używaniem dla potrzeb
działalności gospodarczej samochodów osobowych, w tym leasingowanych
- obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla celów podatku VAT, w przypadku
używania samochodu osobowego
- wysokość składki z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, jaka może być zaliczona do
kosztów uzyskania przychodów ( składki AC, OC, NWW )
- podatek naliczony i należny od towarów i usług (VAT), podatek od wartości dodanej
- zasady zaliczania do kosztów należności z tytułu umów o pracę i pokrewnych, umów zlecenia, o dzieło i praw autorskich
- zasady zaliczania do kosztów składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez
płatnika, składek na FP oraz FGŚP
- i inne
4. Różnice kursowe
5. Ustalanie dochodu albo straty w ramach działalności gospodarczej, z odpłatnego zbycia
nabytego uprzednio samochodu osobowego będącego środkiem trwałym
6. Odliczenia od dochodu i podatku
7. Sposoby opodatkowania:
- podatek wg skali podatkowej
- podatek liniowy
8. Tryb i termin rozliczeń podatku dochodowego:
- zaliczki / miesięczne, kwartalne, uproszczone /
- zasady wyboru zaliczek kwartalnych i uproszczonych
- zeznania
- obowiązek składania urzędom skarbowym zeznania, o wysokości osiągniętego dochodu (
poniesionej straty ) w roku podatkowym, w terminie od 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku
następującego po roku podatkowym
9. Przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego
10. Najnowsze interpretacje Min. Fin. i orzecznictwo SA

 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

  • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
  • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
  • naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest uczestniczenie w zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

Informacje o kadrze:

Szkolenie poprowadzi Pani Lucyna Tarnowska - specjalista i wieloletni wykładowca SKwP.

 

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas .

 

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem. 

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres 

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.