Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Reprezentacja i reklama, sponsoring, sprzedaż premiowa oraz świadczenia na rzecz pracownikó w aspekcie podatków dochodowych i podatku VAT - Szkolenie online

Cel kursu, wymaganie wstępne  i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kursu jest  kompleksowe przedstawienie konsekwencji działań o charakterze marketingowych na gruncie podatku VAT oraz podatków dochodowych. W trakcie szkolenia zostaną omówione zasady rozliczania reklamy, reprezentacji, sponsoringu, sprzedaży premiowej, premii pieniężnych, rabatów oraz innych działań o charakterze promocyjno-marketingowym. Przedmiotem szkolenia są zarówno kwestie związane z zaliczaniem ponoszonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, opodatkowanie podatkiem VAT, w tym możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego, jak i zagadnienia związane z ustaleniem obowiązku opodatkowania przychodów po stronie obdarowanego (kontrahenta, pracownika).

Kurs kierowany jest do   osób w praktyce zajmujących się rozliczaniem podatków dochodowych oraz podatku VAT a także świadczeń pracowniczych: pracowników działów finansowo - księgowych, biur rachunkowych, kancelarii doradztwa podatkowego. Zapraszamy dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych, kontrolerów finansowych, przedsiębiorców i inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje.

Czas trwania kursu : 04 marca  2021

Rozpoczęcie : 9:00

Wymiar godzin : wynosi 8 godzin lekcyjnych

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Treści kształcenia 

1. Definicja reprezentacji i reklamy – elementy rozróżniające reklamę od reprezentacji.

2. Wydatki na reprezentację – zasady rozliczania na gruncie podatków dochodowych, przypadki kiedy mogą stanowić koszty podatkowe np.:

 • upominki dla kontrahentów,
 • wyżywienie w trakcie konferencji i szkoleń,
 • poczęstunki dla kontrahentów,
 • wydatki na dekoracje biura,
 • hotele dla kontrahentów, taksówki, bilety itp.
 • organizowanie imprez jubileuszowych, okolicznościowych i sportowo - rekreacyjnych,
 • kartki świąteczne itp.

3. Obowiązek składania PIT – 11 w przypadku nieodpłatnych świadczeń dla kontrahentów oraz sytuacje, w których firmy nie muszą składać tych informacji.

4. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reklamę np.:

 • organizacja konferencji i szkoleń o charakterze reklamowym i instruktażowym,
 • reklama a marketing - skutki podatkowe rozróżnienia,
 • upominki reklamowe, tablice reklamowe, degustacje, plakaty, udział w konferencjach itp. - zasady rozliczeń podatkowych,
 • temporalne zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reklamę,
 • dystrybuowanie materiałów reklamowych, standy, katalogi, wzorniki itp.
 • reklama publiczna i niepubliczna – jednolite traktowanie na gruncie podatkowym itp.

5. Sponsoring oraz udział w targach i imprezach reklamowych:

 • Zasady dokumentowania i zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów.
 • Rozliczanie sponsoringu na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.
 • Środki trwałe i wyposażenie przekazane nieodpłatnie nabywcom towarów bądź usług - skutki podatkowe.
 • Udział w targach i imprezach reklamowych – zasady rozliczeń podatkowych.

6. Sprzedaż premiowa w aspekcie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług oraz ustawy o grach hazardowych:

 • Wydatki na organizację sprzedaży premiowej, nagrody w organizowanych przez sprzedawcę bądź producenta konkursach i losowaniach - zasady zaliczania poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.
 • Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym zwycięzców konkursów i promocji otrzymujących nagrody związane ze sprzedażą premiową, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Przypadki, w których organizator sprzedaży premiowej pełni funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Zasady rozliczania sprzedaży premiowej na gruncie VAT (możliwość potrącenia podatku naliczonego, przypadki gdy nie powstaje obowiązek uiszczenia podatku należnego itp.).
 • Rabaty naturalne – zasady rozliczeń na gruncie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług.
 • Sprzedaż premiowa – skutki na gruncie ustawy o grach hazardowych.

 7. Sprzedaż towarów i usług za cenę symboliczną (1 zł lub 1 gr) skutki w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych.

 8. Świadczenia na rzecz pracowników, zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów u pracodawcy, ustalanie przychodów pracowników, zasady stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych np.:

 • wydatki pracodawcy na: prezenty, nagrody, paczki świąteczne, bony towarowe, bony obiadowe, posiłki i napoje dla pracowników, opiekę medyczną, zakup ubrań dla pracowników, zapomogi pieniężne i rzeczowe, fundowanie wycieczek, wynajem lokali mieszkalnych, używanie służbowych telefonów do prywatnych celów pracowników itp.
 • wydatki na rzecz pracowników nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.

9. Wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników – zasady ustalania przychodów pracownikom oraz stosowania zwolnienia z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, zaliczanie wydatków do kosztów podatkowych, rozliczenia na gruncie VAT.

 10. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów oraz zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych kwot zwracanych pracownikom z tytułu uczęszczania dzieci pracowników do przedszkoli, żłobków, klubów dziecięcych, wynajęcie dziennego opiekuna itp.

11. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. i jego korzystne skutki w zakresie opodatkowania przychodów pracowników z tytułu nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od pracodawcy.

12. Spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników – warunki zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, rozliczanie na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

13. Podatek VAT należny i naliczony zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów.

14. Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w aspekcie podatku od towarów i usług np.:

 • zasady rozliczania VAT – u należnego w przypadku świadczenia usług oraz przekazania lub zużycia towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy,
 • upominki i nagrody dla kontrahentów,
 • zakup usług obcych na potrzeby reprezentacji i reklamy - najkorzystniejsze metody rozliczeń podatkowych,
 • przekazanie a zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy - różnice w rozliczeniach podatkowych,
 • poczęstunki dla kontrahentów (usługi cateringowe, posiłki, napoje itp.),
 • użyczenie składników majątku kontrahentom – zasady rozliczeń podatkowych,
 • zasady ustalania podstawy opodatkowania,
 • import oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów o charakterze reklamowym, towarów otrzymanych w drodze darowizny itp.,
 • przekazywanie nieodpłatnie towarów poza granice RP - kontrahentom z krajów UE i z krajów trzecich,
 • zasady ewidencjonowania czynności nieodpłatnych w kasie rejestrującej.

15. Przypadki, gdy świadczenia na cel reprezentacji i reklamy nie podlegają opodatkowaniu VAT – em,

16. Prezenty o małej wartości, próbki oraz drukowane materiały reklamowe i informacyjne – zasady rozliczeń na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

17. Zasady dokumentowania świadczeń nieodpłatnych na gruncie VAT i moment powstania obowiązku podatkowego.

 18. Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – możliwość potrącenia VAT naliczonego (np. wydatki na zakup alkoholu, darowizny, nieodpłatne świadczenia itp.).

 19. Świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatku od towarów i usług np.:

 • czynności podlegające opodatkowaniu VAT - em,
 • poczęstunki dla pracowników - zasady opodatkowania,
 • świadczenia wynikające z przepisów BHP (środki higieny osobistej, odzież robocza i ochronna, napoje: kawa, herbata, soki itp.) – przypadki kiedy nie podlegają opodatkowaniu VAT em,
 • zakup usług obcych na potrzeby osobiste pracowników,
 • świadczenia sfinansowane ze środków ZFŚS,
 • zasady potrącania podatku naliczonego w przypadku dokonywania świadczeń na rzecz pracowników,
 • zasady ewidencjonowania świadczeń na rzecz pracowników w kasie rejestrującej.

20. Zakup okularów korekcyjnych dla pracowników – zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

21. Przypadki, w których świadczenia na rzecz pracowników nie podlegają opodatkowaniu VAT – em.

22. Pozostałe zagadnienia.

23. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi w formie online, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia
Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Warunki płatności

1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia  )w terminie dwa dni przed rozpoczęciem        realizacji szkolenia  podając tytuł kursu na konto 

Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora          publicznego).

4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie            pisemnej na adres tarnow@skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

5.Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

Informacja o wykładowcy

Tomasz Wojewoda - Doradca podatkowy posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej jako wykładowca przeprowadził kilka tysięcy szkoleń z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.  Specjalizuje się w tematyce prawa podatkowego – podatek dochodowy osób fizycznych (PIT – PDOF), podatek dochodowy od osób prawnych (CIT – PDOP),  podatek od towarów i usług (VAT i VAT UE), finanse firm, środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, podróże, delegacje i wyjazdy służbowe, reprezentacja i reklama, koszty w świetle ustaw podatkowych. Opublikował ponad 300 artykułów z zakresu prawa podatkowego. W jego dorobku można znaleźć m.in. publikacje książkowe: „Leasing w aspekcie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług”, „Koszty w podatkach dochodowych”, „Świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatkowym”, „VAT naliczony i należny – wybrane zagadnienia”.

Dane kontaktowe 

SKwP Oddział Tarnów ul. Kopernika 8/2

e:mail: tarnow@skwp.krakow.pl

tel: 14 622 22 08;    530 684 229;    574 326 399;