Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2021-01-27
Zgłoś się

Kurs - „Kompendium wiedzy o księgowości w organizacjach pozarządowych”

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest zwiększenie kompetencji uczestników szkolenia w zakresie prowadzenia rachunkowości NGO.
Słuchaczami kursu powinny być osoby chcące zapoznać się ze specyfiką rachunkowości NGO wynikającą z przepisów prawa oraz posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

 1. Ramy prawne funkcjonowania NGO.
 2. Działalność statutowa -rodzaje, charakterystyka, zakres, dostosowanie rachunkowości.
 3. Szczególne przypadki działalności gospodarczej i sytuacje wywołujące obowiązek jej założenia.
 4. Zwolnienia z pdop - możliwości, warunki, specyfika CIT8.
 5. Specyficzne możliwości NGO w zakresie odliczania podatku VAT naliczonego.
 6. „Case piekarza”, możliwości zwolnienia dostawców niektórych NGO z VAT należnego i jego warunki.
 7. Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów versus pełne księgi - warunki podlegania, korzyści i obciążenia.
 8. Organizacje posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego - sprawozdawczość, 1%, zwolnienia podatkowe.
 9. Sprawozdania finansowe NGO - omówienie zmian wzorów sprawozdań dla NGO.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:
zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • rozpoznawaniu rodzaju przychodu, przypisaniu do niego kosztu i określeniu skutków osiągniętego wyniku finansowego na działalności danego rodzaju.
 • sporządzaniu prawidłowego CIT dla NGO.
 • prawidłowym odliczaniu VAT od kosztów administracyjnych.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest uczestniczenie w zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest Pani Małgorzata Klewska, księgowa z wieloletnim stażem w NGO oraz uprawnieniami pedagogicznymi i doświadczeniem szkoleniowym. Prowadzi biuro rachunkowe dedykowane dla NGO.

Sylwetka zawodowa wykładowcy znajduje się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas .

 

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem. 

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres 

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.