Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2021-02-03
Zgłoś się

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności do dnia 8 marca 2021 r.

 

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych w tym konsultacje na czacie.

Miejsce przeprowadzenia kursu: online

Rozpoczęcie: godzina 9.30

 

Cel szkolenia:

 • Przedstawienie i nazwanie podstawowych skutków prawnych i podatkowych związanych z nową ustawą.
 • Zapoznanie się z zasadami ustalania i funkcjonowania terminów zapłaty w transakcjach handlowych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 2020 r.
 • Przedstawienie uregulowań związanych z ustawą w sposób jasny, przystępny oraz praktyczny.

Założeniem szkolenia jest poznanie zasad i konsekwencji prawnych i podatkowych ustalania terminów płatności pomiędzy kontrahentami oraz jej następne pogłębianie na zasadzie: „od ogółu do szczegółu”.

 

Korzyści dla uczestników

 • Zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania w praktyce terminów płatności – zasad ich ustalania, wykazywania, skutków prawnych i podatkowych naruszenia.
 • Program szkolenia pozwala na usystematyzowanie wiedzy z poszczególnych zagadnień funkcjonujących na gruncie prawnym i podatkowym
 • Szkolenie jest oparte w głównej mierze na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu w odniesieniu do przepisu prawnego, orzecznictwa i wyjaśnień MF.
 • Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzającego zdobycie określonych umiejętności.

 

Treści kształcenia

 

Tzw. tarcza antykryzysowa a nowa ustawa o terminach zapłat i zapobieganiu zatorom płatniczym:

 • Odraczanie spłat kredytów;
 • Maksymalna wysokość kosztów pozaodsetkowych w czasie epidemii;
 • Zwrot wpłaconych zaliczek na imprezy po 180 dniach;
 • Odraczanie i umorzenie należności a uregulowania ustawy o terminach zapłaty;
 • Zlikwidowanie skutków tzw. ulgi na złe dugi po stronie dłużnika – skutki praktyczne;
 • Brak zapłat a nowe przestępstwo gospodarcze wprowadzone ustawą o zatorach płatniczych.

Nowe uregulowania dotyczące zasad zapłat za transakcje gospodarcze:

 • pojęcie transakcji handlowej w ustawie – kiedy obowiązuje ustawa;
 • pojęcie podmiotu publicznego, podmiotu gospodarczego;
 • pojęcie dużego, średniego, małego i mikro przedsiębiorcy;
 • NOWE oświadczenie składane przez dużego przedsiębiorcę;
 • oświadczenie składane przez mikro, małego i średniego przedsiębiorcę;
 • wzrost rekompensaty z 40 EUR do nawet 100 EUR.

Sankcje podatkowe  wyłączanie z przychodów i kosztów podatkowych – uregulowania ustawy a uregulowania tzw tarczy antykryzysowej:

 • Brak zapłaty po 90 dniach o upływu terminu zapłaty  skutki podatkowe;
 • Wyłączanie z przychodów podatkowych i kosztów po zakończeniu roku – sposób rozliczeń;
 • Wyłączanie w trakcie roku – zasada odnośnie przychodów i kosztów;
 • Późniejsza zapłata a dokonywanie korekt podatkowych;
 • Wykazywanie wyłączeń z przychodów i kosztów;
 • Uregulowania ustawy a tzw. ulga na złe długi w podatku VAT;
 • Zawieszenie stosowania przepisów po stronie dłużnika – zasady wynikające z tzw. tarczy antykryzysowej.

NOWE OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE - raportowanie terminów zapłat przez podmioty gospodarcze:

 • NOWE sprawozdanie podpisywane przez cały Zarząd i składane do 31 stycznia po zakończeniu roku do US;
 • Wykazywanie otrzymywanych terminów zapłat: 30 dni, 60 dni, 90 dni, 120 dni oraz wierzytelności nie zapłaconych;
 • Wykazywanie udzielanych terminów zapłat z podziałem na poszczególne okresy;
 • Przedstawianie niezapłaconych w terminie należności przez nas i naszych dłużników;
 • Skutki nie złożenia sprawozdania.

NOWY czyn nieuczciwej konkurencji oraz postępowanie karne w przypadku opóźnień w zapłacie:

 • Pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji;
 • Postępowanie karne – zasady, tryb;
 • Kary przewidziane ustawą;
 • Ponowne karanie w przypadku „recydywy”

Terminy zapłat 30 dni jako termin podstawowy wynikający z ustawy:

 • termin 30 dni jako termin wynikający z faktury – podstawowa zasada;
 • zasady liczenia terminu płatności zawarte w ustawie;
 • otrzymanie a wystawienie faktury – znaczenie praktyczne uregulowań;
 • ustawa a uregulowania umowne pomiędzy kontrahentami;
 • pojęcie zapłaty według ustawy;
 • skutki prawne braku zapłaty w przewidzianym terminie;
 • termin 30-dniowy jako obowiązujący jednostki samorządu terytorialnego i jednostki budżetowe.

Termin 60 dni - maksymalny termin zapłat:

 • termin 60 – dniowy;
 • konieczność powołania się na brak rażącego pokrzywdzenia wierzyciela – omówienie pojęć na wydłużenie terminu zapłaty;
 • termin liczony od otrzymania faktury;
 • termin płatności od wystawienia faktury a zasady zawarte w ustawie;
 • zasady umowne a zasady zawarte w ustawie – problemy praktyczne.

Terminy płatności dla podmiotów publicznych:

 • zasady ustalania terminów zapłat;
 • termin 30-dniowy – kiedy?
 • termin 60 – dniowy jako wyjątek od zasady;
 • zasady płatności przy podmiotach leczniczych.

Skutki braku zapłaty w wyznaczonych terminach:

 • uregulowania umowne sprzeczne z ustawą są nieważne;
 • konieczność zbadania towaru a terminy płatności;
 • zapłaty częściowe a terminy płatności;
 • sankcje przewidziane w ustawie;
 • naliczanie odsetek ustawowych;
 • SANKCJA KARNA;
 • zasady wyliczania rekompensaty;
 • przeliczanie rekompensaty na złote polskie.

Problemy praktyczne i podatkowe związane ze stosowaniem uregulowań:

 • dłuższe terminy wynikające z umów, np. 90 dni a uregulowania ustawowe;
 • konieczność naliczania odsetek za opóźnienie i za zwłokę;
 • obowiązek naliczania rekompensaty – czy zawsze?
 • częściowa zapłata;
 • ustalanie przychodu podatkowe z tytułu odsetek za zwłokę;
 • przychód podatkowy od rekompensaty – kiedy?
 • odsetki ustawowe i rekompensata a koszty podatkowe;
 • wartość początkowa od niespłaconego środka trwałego.

9.Dyskusja na czacie.

 

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

 

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się". Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas . Warunki płatności i rezygnacji: Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia po jego potwierdzeniu. Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: Santander Bank Polska SA 80 1090 2053 0000 0001 4672 1556 tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres . Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o kadrze:

Wykładowca -  Joanna Patyk - Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!