Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

KURS DLA KANDYDATÓW NA SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO-POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY- kurs weekendowy

Planowany termin rozpoczęcia kursu 12 czerwca 2021 r.

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.
Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu samodzielnego księgowego ,a także potrafił w praktyce stosować zasady etyki zawodowej opisane w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.

Słuchaczami kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości mogą być osoby:
a) posiadające co najmniej wykształcenie średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego potwierdzone:
zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie (certyfikat SKwP) lub
zaświadczeniem ukończenia w SKwP kursu dla kandydata na księgowego lub
tytułem technika rachunkowości lub
inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną ( np. doświadczenie zawodowe w rachunkowości ),
b) uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
c) rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Czas trwania kursu to 190 godzin lekcyjnych, w tym 4 godziny lekcyjne przeznaczone na egzamin.
Zajęcia odbywać się będą w dniach i godzinach podanych w harmonogramie danej grupy.

Treści kształcenia

1. Rachunkowość z elementami etyki - 126 godzin:
Zagadnienia organizacji rachunkowości
Wymogi zapewniania bezpieczeństwa przetwarzania danych
Aktywa pieniężne i kredyty bankowe
Rozrachunki
Księgowość materiałowa i towarowa
Niefinansowe aktywa trwałe
Inwestycje i zobowiązania finansowe
Kapitały (fundusze) własne
Rezerwy na zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe
Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej
Wynik finansowy
Podstawowe elementy jednostkowego sprawozdania finansowego
Zasady zawodowej etyki w rachunkowości
2. Zagadnienia prawa podatkowego - 40 godzin:
Podatek od towarów i usług (VAT)
Podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT)
Podmiot gospodarczy jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy, umów cywilno-prawnych i innych świadczeń na rzecz pracowników
Podatki kosztowe i opłaty
Wybrane problemy Ordynacji podatkowej
3. Wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego - 20 godzin:
Prawo pracy
Prawo ubezpieczeń społecznych
Prawo gospodarcze

Metody pracy
Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz podręczniki i naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia
Efektem kształcenia na kursie będzie nabyta wiedza i opanowane umiejętności zawodowe, a także zdolność wykonywania pracy polegającej na:
ocenie poprawności dowodów księgowych i zapisów w księgach rachunkowych,
dekretowaniu i ewidencjonowanie operacji gospodarczych występujących w jednostkach gospodarczych,
ewidencjonowaniu i rozliczanie kosztów w różnych przekrojach klasyfikacyjnych,
sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
przygotowaniu deklaracji, zeznań podatkowych i informacji dotyczących podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług.

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 70% obecności na zajęciach szkoleniowych oraz egzamin pisemny.
Osoba, która na egzaminie uzyska co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia, otrzyma „zaświadczenie o ukończeniu kursu” na podstawie § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U.poz. 652).
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całości pracy i jednocześnie minimum 40% z każdej części egzaminu oraz spełnia wymagane warunki otrzymuje dodatkowo Certyfikat "Specjalisty ds. rachunkowości” potwierdzający ukończenie II stopnia kwalifikacyjnego ścieżki edukacyjnej SKwP.

Informacja o kadrze
Wykładowcami na kursie są wykwalifikowani specjaliści, praktycy, trenerzy cieszący się uznaniem kursantów.