Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2021-02-03
Zgłoś się


W sytuacjach wyjątkowych:

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć kursów długich bez zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość. Decyzję w sprawie zmiany formy realizacji zajęć podejmuje Dyrektor Placówki  O/ Kraków w oparciu o wytyczne MEN związane z pandemią.

 Uwaga !!! W związku z zaostrzeniem przepisów  dotyczących Covid 19 ostateczny termin rozpoczęcia kursu został przesunięty na 2021 r . NOWY HARMONOGRAM ZOSTANIE USTALONY Z WYKŁADOWCĄ . Przepraszamy za niedogodności 

O rozpoczęcie kursu powiadomimy Państwa 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw rachunkowości, a także potrafił w praktyce stosować zasady etyki zawodowej opisane w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.

Słuchaczami kursu mogę być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego, rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Czas trwania kursu wynosi 92 godziny lekcyjne, w tym 2 godziny lekcyjne przeznaczone na egzamin ; godzina lekcyjna to 45 minut. Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym w soboty i niedziele od godziny 8:00 - 14:30

Treści kształcenia

Program kursu obejmuje 2 bloki tematyczne:

 1. Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej - 72 godz.
 • Organizacja działalności gospodarczej,
 • Pojęcia wstępne z rachunkowości,
 • Charakterystyka aktywów i pasywów,
 • Operacje gospodarcze,
 • Dowody księgowe,
 • Księgi rachunkowe,
 • Ewidencja podstawowych operacji bilansowych oraz wynikowych,
 • Zasady ustalania wyniku finansowego,
 • Sprawozdania finansowe jednostek mikro i małych ,
 • Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej,
 • Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych - 8 godz.
 1. Wybrane zagadnienia publicznoprawne - 18 godz.
 • System podatkowy w Polsce,
 • VAT - ogólne zasady podatku, podstawy prawne,
 • Podatki dochodowe - formy opodatkowania działalności gospodarczej, ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych,
 • Płatnik - Podstawy rozliczeń z ZUS.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz podręczniki i naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabyta wiedza i opanowane umiejętności zawodowe,

a także zdolność wykonywania pracy pozwalające:

 • posługiwanie się dokumentami księgowymi i urządzeniami ewidencyjnymi,
 • księgowanie podstawowych operacji gospodarczych,
 • sporządzanie sprawozdania finansowego jednostek mikro i małych w rozumieniu ustawy o rachunkowości,
 • znajomość ogólnych zasad opodatkowania oraz prowadzenia ewidencji podatkowych.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 70% obecności na zajęciach szkoleniowych oraz egzamin pisemny. Osoba, która na egzaminie uzyska co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia, otrzyma „zaświadczenie o ukończeniu kursu” na podstawie  § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U.poz. 652).Osoba, która na egzaminie uzyskała minimum 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całości pracy i jednocześnie minimum 40% możliwych do osiągnięcia punktów z każdej części egzaminu oraz spełnia wymagane warunki otrzymuje dodatkowo Certyfikat „Księgowego” potwierdzający ukończenie I stopnia kwalifikacyjnego ścieżki edukacyjnej SKwP.

Egzamin odbędzie się w formie stacjonarnej, jego termin zostanie wyznaczony przez O/O Kraków

Informacja o kadrze

Wykładowcami na kursie są wysoko kwalifikowani praktycy.

Zgłoszenia

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika

"Zapisz się".

Na około jednego  tygodnia przed rozpoczęciem kursu otrzymacie Państwo zawiadomienie drogą mailową z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa w kursie. Po dokonaniu potwierdzenia (mailem lub telefonicznie) – można dokonywać płatności.

Jeśli płatnikiem jest Firma ( nie ma znaczenia , czy w części, czy w całości) – należy przesłać do nas oświadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas skanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.