Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Podatki, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2021-02-03
Zgłoś się

Nazwa szkolenia : Spółki komandytowe i jawne po 1 stycznia 2021 r - zagadnienia podatkowe i bilansowe 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Szkolenie reprezentuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem Spółek Komandytowych i Jawnych  od stycznia 2021 roku ,porusza zagadnienia problemowe w ujęciu podatkowym i bilansowym.

 

Czas trwania kursu : 9 kwiecień  2021 roku

Rozpoczęcie : 9:00

Wymiar godzin : wynosi 8 godzin lekcyjnych

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

  • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
  • 2 GB pamięci RAM
  • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
  • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
  • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Treści kształcenia 

Spółki komandytowe i jawne jako podatnicy CIT od 2021 r .

1. Zasady objęcia Spółek komandytowych podatkiem CIT

2. Możliwość odroczenia opodatkowania Spółek komandytowych CIT do 01.05.2021 r.

3. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego dla Spółki komandytowej, która odroczyła moment wejścia w CIT do 01.05.2021 r.

4. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego dla Spółki komandytowej której rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy

5. Czy można zamknąć księgi tylko dla celów podatkowych? Jak zamknąć księgi w trakcie roku obrotowego na dzień zmiany statusu podatkowego.

6. Zasady podziału wyniku finansowego w Spółce komandytowej przed i po zmianie statusu podatkowego

7. Zasady opodatkowania wypłat z zysku na rzecz komplementariuszy według nowych zasad

8. Zasady opodatkowania wypłat zysku na rzecz komandytariuszy według nowych zasad

9. Rozliczenie strat z lat poprzedzających objęcie Spółki komandytowej podatkiem CIT

10. Likwidacja Spółki komandytowej - skutki na gruncie podatku VAT,CIT,PIT

11. Wystąpienie wspólnika - skutki na gruncie podatku VAT,CIT,PIT

12. Sprzedaż "udziałów" w Spółce komandytowej i jawnej - zasady opodatkowania na gruncie podatku VAT,CIT,PIT

13. Przekształcenie Spółki komandytowej w Spółkę  jawną oraz Spółkę  z o o  - skutki podatkowe i potencjalne pułapki

14. Kiedy czynności związane z restrukturyzacją Spółki komandytowej należy zaraportować jako schemat podatkowy?

15. Spółka jawna jako podatnik CIT .Kiedy i w jakim terminie Spółka jawna musi złożyć oświadczenie  , aby nie zostać podatnikiem podatku CIT

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi w formie online, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia
Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Warunki płatności

1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia  )w terminie dwa dni przed rozpoczęciem        realizacji szkolenia  podając tytuł kursu na konto 

Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora          publicznego).

4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie            pisemnej na adres tarnow@skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

5.Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

Informacja o wykładowcy

 

MAŁGORZATA MAZURKIEWICZ- biegły rewident prowadzi wykłady z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości. Jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów. Doświadczenie i praktyczną wiedzę zdobywała pracując nie tylko jako biegły rewident ale również jako Główny Księgowy oraz Dyrektor Finansowy w jednostkach krajowych i międzynarodowych.Autor i współautor wielu publikacji książkowych o tematyce związanej z podatkami i rachunkowością.Wieloletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

 

 

Dane kontaktowe 

SKwP Oddział Tarnów ul. Kopernika 8/2

e:mail: tarnow@skwp.krakow.pl

tel: 14 622 22 08;    530 684 229;    574 326 399;