Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2021-02-12
Zgłoś się

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat aktualnego stanu prawnego w zakresie zabezpieczenia przed ryzykiem podatkowym transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną praktyczne wskazówki jak należy ustalać ceny w transakcjach wewnątrz grupy kapitałowej w celu zabezpieczenia się przed ewentualnymi sankcjami podatkowymi.

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców - zarówno wspólników, jak i członków organów podmiotów, które zawierają transakcje z podmiotami powiązanymi, jak również do doradców podatkowych oraz księgowych – pracowników biur rachunkowych oraz działów księgowości, spotykających się z tematyką cen transferowych; zwłaszcza dla osób zaangażowanych w krajowych i międzynarodowych grupach kapitałowych, w których dochodzi do zawierania wielu transakcji w ramach grupy
Korzyści dla uczestnika szkolenia:

  • znajomość aktualnego stanu prawnego i praktyk w zakresie cen transferowych
  • umiejętność przygotowania dokumentacji cen transferowych oraz identyfikacji ryzyk podatkowych związanych z rozliczeniami pomiędzy spółkami powiązanymi
  • uzyskanie wiedzy na temat właściwego przygotowania dokumentacji cen transferowych i analizy benchmarkingowej przez podatników
  • nabycie umiejętności wypełniania TP-R
  • pozyskanie informacji o elementach niezbędnych dokumentacji i przykładach jej tworzenia
  • każdy z uczestników otrzyma na szkoleniu wzór prawidłowo sporządzonej dokumentacji podatkowej

Rozpoczęcie godzina 9:00

Treści kształcenia 

1.Zasady konstruowania dokumentacji podatkowej lokalnej – tzw. „ local file”
• opis transakcji - rodzaj, przedmiot transakcji,
• dane finansowe, określenie wartości transakcji dla potrzeb dokumentacji,
• opis przebiegu transakcji a analiza funkcjonalna i profil funkcjonalny podatnika,
• analiza danych porównawczych,
• opis podatnika, przedstawienie stron transakcji w dokumentacji,
• przedstawienie otoczenia konkurencyjnego podatnika,
• rola strategii gospodarczej w dokumentacji podatkowej,
• wymagane dokumenty i załączniki,
2.Zasady konstruowania dokumentacji podatkowej grupowej – tzw. „master file”
• jednostki w grupie zobowiązane do sporządzenia/posiadania dokumentacji grupowej,
• dokumentacje grupowe w spółkach osobowych,
• wskazanie podmiotu, który sporządził dokumentację grupową,
• elementy dokumentacji grupowej na przykładach:
• informacje o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podatnik,
• struktura organizacyjna grupy podmiotów powiązanych – zakres i sposób prezentacji,
• polityka cen transakcyjnych w dokumentacji grupowej i jako narzędzie zarządzania cenami wewnątrz grupy kapitałowej,
• opis działalności prowadzonej przez grupę - sposób przedstawienie podmiotu i zakres działalności całej grupy i zmian funkcjonalnych,
• istotne wartości niematerialne – identyfikacja i sposób prezentacji, strategia zarządzania wartościami niematerialnymi w grupie,
• opis sytuacji finansowej pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę,
3. Kontrola i weryfikacja dokumentacji oraz cen rynkowych, obowiązki
• informacje o cenach transferowych w deklaracjach podatkowych: TP-R,CIT-8;
• oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji i stosowaniu cen rynkowych;
• wnioski z dotychczasowych postępowań kontrolnych w zakresie cen transferowych – tendencje, statystyki;
• aktualne oraz planowane działania administracji skarbowej w zakresie weryfikacji cen transferowych – stosowane procedury, narzędzia, identyfikacja podatników do kontroli;
• przypadki szczególnie narażone na kontrole w zakresie cen transferowych;
• przebieg postępowania kontrolnego, możliwość uzupełniania dokumentacji, wykorzystania innych dowodów i materiałów;
• sankcje za uchybienia w zakresie cen transferowych.

Pytania uczestników na czacie

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

Warunki płatności i rezygnacji:

1.Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

 2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia.  W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.Rachunek bankowy: Santander 52 1090 2053 0000 0001 4679 4616

Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora  publicznego).

3.W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie  pisemnej na adres olkusz@skwp.krakow.pl Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Informacje o kadrze: dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych. W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji.

Informacje organizacyjne:

  • szkolenie będzie zorganizowane w formie webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z Internetem.
  • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz materiały
  • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Zapisy na szkolenie:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika 

"Zapisz się". 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!!  olkusz@skwp.krakow.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181