Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2021-02-12
Zgłoś się

Szkolenie: Płatnik – dwudniowe warsztaty dla początkujących

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi łącznie 16 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00, po 8 godzin lekcyjnych przez dwa kolejne dni (26/27 kwietnia), w siedzibie firmy w Krakowie,

przy ul. K. Wielkiego 19.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

PŁATNIK (10.02.002) - PRAKTYCZNE WARSZTATY DLA POCZĄTKUJĄCYCH. ZGŁOSZENIA, DOKUMENTY ROZLICZENIOWE I KOREKTY W PŁATNIKU.

I. Wprowadzenie

II. Pierwsze uruchomienie programu Płatnik

III. Tworzenie nowego Płatnika, obsługa Rejestru Płatników

IV. Kartoteka ubezpieczonych, dodawanie nowego ubezpieczonego

V. Wprowadzanie danych, zgłoszenie i wyrejestrowanie ubezpieczonych

VI. Zgłoszenie i wyrejestrowania członków rodzin (ubezpieczenia zdrowotne)

VII. Obsługa dokumentów rozliczeniowych w Płatniku

VIII. Dokumenty specjalne: ZUS IWAI

IX. Wysyłanie dokumentów za pośrednictwem programu Płatnik

X. Omówienie zmian od 1 stycznia 2019 roku

XI. Korekty dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych

XII. Płatnik - obsługa techniczna

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: 

  • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
  • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
  •  naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacje o kadrze:

Szkolenie poprowadzi Pani Judyta Bober - wykładowca SKwP, praktyk specjalizujący się w długoterminowych kursach z zakresu płac.

 

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas .

W trakcie szkolenia przerwa kawowa i obiadowa.

 

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem. 

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres 

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.