Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Cel szkolenia: Przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznych rozwiązań w zakresie rozliczania wydatków z ZFŚS pracowników i osób niebędących pracownikami.  Jednym z obowiązków pracodawcy jest zaspokajanie potrzeb socjalnych, bytowych i kulturalnych pracowników. Jednym ze sposobów realizacji tego obowiązku jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Niezwykle ważnym jest, aby prowadzenie dokumentacji ZFŚS było prawidłowe, wedle obowiązujących reguł prawnych. Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne zasady odpowiedniego, zgodnego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami gospodarowania środkami Funduszu oraz zasad ustalenia regulaminu zfśs z przykładami zapisów a także zasady prowadzenia innej dokumentacji Funduszu Socjalnego. Omówione zostaną też najczęściej występujące nieprawidłowości.  Całość oparta jest na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa pracy.

Uczestnicy otrzymają jednolity tekst ustawy o Z F Ś S, materiały opisowe, oraz inne materiały możliwe do wykorzystania: projekt regulaminu funduszu socjalnego z załącznikami, druki wniosków o świadczenia  i usługi socjalne .

Adresaci szkolenia: Szkolenie  adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy

Rozpoczęcie godzina 9: 00

Treści kształcenia

 1. OGÓLNE WIADOMOŚCI nt. Z F Ś S - ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
 • podstawowe definicje
 • tworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie obowiązujących przepisów
 • wysokości odpisów i zwiększenia na ZFŚS, plany wydatkowania środków i ewentualne korekty wynikające z aktualnej sytuacji epidemicznej
 • Ustalanie przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .
 1. CHARAKTERYSTYKA ZFŚS    
 • przeznaczenie funduszu socjalnego
 • kryteria socjalne
 • osoby uprawnione ustawowo do świadczeń z ZFŚS
 • zasady przyznawania świadczeń i usług socjalnych – ustalanie kryteriów  socjalnych
 • Fundusz Socjalny a COVID -19
 1. Z F Ś S  a   ROLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH.
 2. OPODATKOWANIE ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH –  AKTUALNE WYSOKOŚCI ZWOLNIEŃ, po zmianach przepisów w 2020 roku.
 3. ROLA KOMISJI SOCJALNEJ LUB PRACOWNIKA SŁUŻBY SOCJALNEJ                 

    6.ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY I PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE  GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI  Z F Ś S

 • obowiązki pracodawcy jako administratora funduszu
 • nieprawidłowości w wydatkowaniu środków i gospodarowaniu Z F Ś S.
 • usługi i świadczenia, których z funduszu socjalnego finansować się nie powinno
 • odpowiedzialność za nieprawidłowe gospodarowanie środkami Funduszu Socjalnego
 1. OCHRONA  DANYCH  OSOBOWYCH – RODO a Z F Ś S
 • Rozporządzenie RODO – nowe ob. owiązki w działalności socjalnej
 • Ochrona danych osobowych – żądanie PIT i stanowisko GIODO
 • Upoważnienie członków Komisji lub innych osób do przetwarzania danych osobowych
 • Inne zagadnienia dotyczące zagadnień RODO przy działalności socjalnej
 1.  WYMAGANA DOKUMENTACJA SOCJALNA
 • regulamin gospodarowania środkami Z F Ś S odpowiadający specyfice pracodawcy i zasady opracowywania regulaminu
 • tabela dopłat do świadczeń i usług działalności socjalnej
 • plan rzeczowo – finansowy
 • dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej
 • wnioski o przyznanie świadczeń i usług socjalnych

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.
Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

Warunki płatności i rezygnacji:

1.Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
Rachunek bankowy: Santander 52 1090 2053 0000 0001 4679 4616 lub 7 dni po otrzymaniu faktury

Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora  publicznego).

3.W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie  pisemnej na adres olkusz@skwp.krakow.pl Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Informacje o kadrze:

Wykładowca: praktyk, posiadający długoletnie doświadczenie w zakresie realizacji zadań kadrowych, trener i wykładowca szkoleń z zakresu zagadnień kadrowych i prawa pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, dla instytucji publicznych, placówek oświatowych, zakładów produkcyjnych, usługowych, handlowych i innych. Od kilkunastu lat współpracuje z wieloma ośrodkami szkoleniowymi.

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane w formie webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z Internetem.
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz materiały
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Zapisy na szkolenie:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!!  olkusz@skwp.krakow.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181