Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Podatki, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2021-02-12
Zgłoś się

Nazwa szkolenia : Akademia VAT dla samodzielnych księgowych – 3-dniowe warsztaty praktyczne 

Szkolenie może być finansowane dla pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleń ( informacje w Urzędach Pracy )

Cel kursu, wymaganie wstępne  i organizacja procesu dydaktycznego

Cel :

Szkolenie jest nakierowane na przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z rozliczaniem VAT w aspekcie praktycznym. Zajęcia opierają się na analizie i ustaleniu skutków w odniesieniu do przykładowych transakcji oraz zdarzeń reprezentatywnych dla poszczególnych poruszanych zagadnień.

Uczestnicy w toku zajęć będą mieli możliwość komunikowania się z prowadzącym i zadawania pytań.

Materiały szkoleniowe:

Uczestnicy otrzymają prezentację obejmującą wskazanie podstaw prawnych oraz zwięzłe omówienie zagadnień objętych programem wraz z zestawem przykładów i zadań. Materiały te będą wzbogacone o aktualne tezy wynikające z orzecznictwa, jak również stanowiska organów podatkowych.

Kurs kierowany jest do osób zajmujących się samodzielnie rozliczeniami VAT, które pragną poszerzyć oraz usystematyzować swoją wiedzę w tym zakresie.

Czas trwania kursu : 7, 12, 14 kwietnia 2021 r.

Rozpoczęcie : 9:00

Wymiar godzin : wynosi 24 godziny lekcyjnych

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Treści kształcenia 

I.Podstawy prawne oraz ogólne zasady rozliczeń VAT

 1. Źródła prawa
 2. Charakterystyka oraz podstawowe zasady podatku VAT:
 • konstrukcja podatku,
 • znaczenie zasad neutralności, powszechności i terytorialności podatku VAT w praktyce,
 • czynności podlegające opodatkowaniu, rola klasyfikacji statystycznych oraz stanowisk organów podatkowych przy ustalaniu zasad opodatkowania,
 • podatnik zobowiązany do zapłaty podatku,
 • obowiązek rejestracji oraz podstawowe obowiązki w zakresie dokumentowania, prowadzenia ewidencji i raportowania rozliczeń,
 • odpowiedzialność za prawidłowość rozliczeń VAT.
 1. Przedmiot opodatkowania VAT - ogólna charakterystyka poszczególnych kategorii czynności opodatkowanych i zasad ich opodatkowania:
 • sprzedaż krajowa,
 • eksport towarów,
 • import towarów,
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT),
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT).
 1. Warunki zaistnienia prawa do odliczenia podatku naliczonego:
 • przeznaczenie zakupu a zakres odliczenia,
 • właściwe udokumentowanie zakupu,
 • zakazy i wyłączenia prawa do odliczenia VAT.

 

II. Identyfikacja czynności podlegających opodatkowaniu VAT oraz ustalenie właściwych zasad rozliczeń i udokumentowania w transakcjach krajowych na przykładach:

 • kwalifikacja transakcji – dostawy towarów, świadczenie usług, problematyka świadczeń kompleksowych (ustalenie co jest przedmiotem transakcji),
 • podstawa opodatkowania (elementy składające się na cenę, dopłaty do ceny, inne), ustalenie kursu do przeliczenia podstawy opodatkowania,
 • wysokość opodatkowania - ustalenie stawki VAT bądź zwolnienia od podatku – wybrane transakcje,
 • obowiązek podatkowy – zdarzenie rodzące obowiązek rozliczenia VAT (zasady ogólne, zaliczki, transakcje rozliczane kasowo, usługi budowlane, media, najem, etc.),
 • rozliczenia korekt sprzedaży,
 • skutki darmowych przekazań towarów oraz nieodpłatnie wykonywanych usług – świadczenia na rzecz pracowników, reklama i promocja, reprezentacja, darowizny i tym podobne działania,
 • refakturowanie usług oraz zwroty kosztów.

 

III.Dokumentowanie sprzedaży i rozliczeń VAT należnego:

 • zasady wystawiania i treść faktur (wymogi formalne, najczęściej popełnianie błędy),
 • faktury papierowe a e-faktury,
 • faktury ustrukturyzowane,
 • korekty faktur,
 • obowiązek fiskalizacji sprzedaży,
 • dowody wewnętrzne.

 

IV. Rozliczenia podatku naliczonego

 • ocena faktury jako podstawy do odliczenia VAT,
 • ustalenie zakresu i terminu odliczenia podatku,
 • faktury korygujące – przyczyna korekty a termin jej rozliczenia, porozumienia w sprawie stosowania zasad obowiązujących przed 1.01.2021 r.
 • odliczenia VAT od pojazdów samochodowych,
 • tytułu do korekty podatku naliczonego – przykładowe zdarzenia (proporcja odliczenia, zmiana przeznaczenia, sprzedaż w okresie korekty).

 

V. Transakcje krajowe – pozostałe zagadnienia:

  1. Ulga na złe długi.
  2. Mechanizm podzielonej płatności.
  3. Odpowiedzialność solidarna w VAT

 

VI.Transakcje z kontrahentami zagranicznymi - przykłady najczęstszych transakcji i ich rozliczeń:

 1. Zasady ustalania miejsca opodatkowania transakcji – ogólne informacje.
 2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów:
 • warunki uznania transakcji za WDT,
 • ustalenie podstawy opodatkowania – opłaty dodatkowe,
 • dokumentowanie stawki VAT 0% i skutki braków w udokumentowaniu,
 • przemieszczenia towarów kwalifikowane jako WDT,
 • raportowanie WDT,
 • korekty WDT.
 1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem:
 • zakup i inne przemieszczenia uznawane za WNT,
 • obowiązek podatkowy oraz ustalenie podstawy opodatkowania z tytułu WNT,
 • termin rozliczenia WNT a odliczenie podatku naliczonego związanego z tą transakcją,
 • raportowanie WNT,
 • korekty WNT.
 1. Transakcje wewnątrzwspólnotowe objęte procedurą magazynu typu call-off stock – ogólne zasady rozliczeń.

 

 1. Eksport towarów
 • warunki uznania dostawy za eksport i udokumentowanie stawki VAT 0%,
 • rozliczenia zaliczek na poczet dostaw eksportowych,
 • korekty przy eksporcie.
 1. Import towarów - podstawowe zagadnienia:
 • Obowiązek zapłaty VAT od importu towarów, dokumenty przedstawiane do odprawy, ustalenie podstawy opodatkowania,
 • możliwość rozliczenia VAT należnego w deklaracji,
 • odliczenie VAT od importu towarów – dokumenty stanowiące podstawę odliczenia i termin odliczenia z uwzględnieniem rodzaju procedury,
 • rabaty, zwroty i pomyłki przy imporcie.
 1. Świadczenie usług na rzecz zagranicznych usługobiorców – ustalenie miejsca opodatkowania i warunki przeniesienia obowiązku rozliczenia VAT na zagranicznego usługobiorcę.

8.Import usług :

 • identyfikacja usług opodatkowanych w kraju i przejęcie obowiązku rozliczenia VAT przez usługobiorcę,
 • zasady rozliczania importu usług (obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania z uwzględnieniem rodzaju usług),
 • korekty w imporcie usług,
 • odliczenie podatku naliczonego z tytułu importu usług.

 

VII.Zasady prowadzenia ewidencji VAT, raportowania rozliczeń oraz ich korygowania:

 • JPK_VAT z deklaracją – zakres danych objętych ewidencją, oznaczenia GTU, procedur oraz rodzaju dowodów,
 • VAT_UE,
 • pozostałe ewidencje, deklaracje – informacje ogólne

 

VIII.Przykłady transakcji objętych procedurami szczególnymi w VAT:

 1. Zwolnienie dla drobnych przedsiębiorców – utrata zwolnienia,
 2. Opodatkowanie w systemie VAT-marża dla towarów używanych,
 3. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne.

 

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi w formie online, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia
Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Warunki płatności

1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia  )w terminie dwa dni przed rozpoczęciem  realizacji szkolenia  podając tytuł kursu na konto 

Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora          publicznego).

4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie            pisemnej na adres tarnow@skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

5.Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

Informacja o wykładowcy

Anna Mełgieś

Doradca podatkowy nr wpisu 12251, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie oraz Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (Podyplomowe Studia „Rachunkowość”), specjalizuje się w podatkach pośrednich, w tym w szczególności w podatku od towarów i usług, jak również problematyce związanej z ubezpieczeniami społecznymi i naliczaniem wynagrodzeń, współpracuje w charakterze wykładowcy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce.

Dane kontaktowe 

SKwP Oddział Tarnów ul. Kopernika 8/2

e:mail: tarnow@skwp.krakow.pl

tel: 14 622 22 08;    530 684 229;    574 326 399;