Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Podatki, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2021-02-12
Zgłoś się

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:
Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Treści kształcenia

1.VDEK – PROBLEMY PRAKTYCZNE

  • Usystematyzowanie pojęć niezbędnych do prawidłowego raportowania w obszarze ewidencji VAT po kilku miesiącach funkcjonowania -marża, kłopotliwe oznaczenia procedur i GTU, najnowsze wyjaśnienia MF i projekt zmian rozporządzenia w sprawie VDEK.
  • Paragon z NIP – co jeszcze ciągle nas zaskakuje, nowe rozporządzenie, problemy praktyczne. Generowanie JPK_ FA(3) z kas fiskalnych .

2.FAKTURY KORYGUJĄCE W 2021 ROKU

3.Jeszcze o kasach fiskalnych – Kasy fiskalne 2021– co się zmieni w 2021 roku.

4.SLIM VAT – czyli o kolejnych uproszczeniach w szczegółach, od 01.01.2021.

  • Uproszczenia w fakturowaniu
  • Uproszczenia w eksporcie
  • Uproszczenia w odliczaniu vat naliczonego
  • Zmiany w Split Payment
  • Zmiany w małych prezentach
  • Zmiany w WIS
  • Inne drobne ale istotne zmiany.

5.Podatkowe przychody w 2020r – w dobie świadczeń związanych z COVID.

6.Biała lista podatników i jej konsekwencje w podatkach dochodowych od 01.01.2020r, z uwzględnieniem zmian z 01.07.2020.

7.Jeszcze o uldze na złe długi w podatkach dochodowych – uchwalone zmiany w kwietniu, czerwcu i od grudnia 2020. Załącznik PIT/CIT W/Z.

8.Uchwalone ważne zmiany w ustawie o podatku zryczałtowanym.

  • Podstawowe zasady rozliczania podatku zryczałtowanego
  • Pułapki i błędy
  • Zamieszanie w stawkach „ryczałtu”
  • Kto nie może stosować „ryczałtu”
  • Zmiana definicji wolnego zawodu
  • Problemy praktyczne i nowe szanse.

9.Uchwalone zmiany w podatkach dochodowych na rok 2021 roku - estoński CIT – zarys problemu.

  • Warunki stosowania „estońskiego” CIT
  • Korzyści i zagrożenia
  • Które podmioty będą mogły skorzystać z tego rozwiązania
  • Jakie warunki będą musiały spełnić
  • Jaki będzie minimalny wymagany poziom inwestycji
  • 4-ro letni okres obowiązywania możliwości korzystania z „estońskiego” CIT
  • Czy szybkie zmiany organizacyjne mają sens
  • Ograniczenia dla nowo powstałych podmiotów
  • Podatek od przekształcenia
  • Konsekwencje podatkowe rezygnacji z CIT estońskiego

10.Zmiany wynikające z nowych zasad opodatkowania spółek komandytowych i jawnych od 01.01.2021 lub od 01.05.2021 roku oraz innych zmian w podatkach dochodowych

  • Których spółek dotkną zmiany?
  • Możliwość odliczenia zapłaconego przez spółkę podatku od podatku komandytariuszy – warunki zwolnienia
  • Możliwość odliczenia zapłaconego przez spółkę podatku od podatku komplementariusza – warunki zwolnienia
  • Wyłączenia z powyższych zwolnień
  • Zasady rozliczania straty podatkowej
  • Zasady rozliczania spółki nieruchomościowej
  • Likwidacja w praktyce ulgi abolicyjnej
  • Zwiększenie limitu przychodów dla 9% stawki CIT
  • Znaczące zmiany w opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – zwiększenie limitów, zwiększenie zakresu działalności podmiotów mogących skorzystać z ryczałtu – 15%.
  • Nałożenie na podmioty o przychodach przekraczających 50 000 000 euro obowiązku sporządzania sprawozdań o strategii podatkowej

11.Zmiany wynikające ustaw „COVID-19” – przegląd zmian. Opodatkowanie świadczeń otrzymanych w związku z covid.

  • nowe zasady rozliczania straty, z uwzględnieniem kolejnych zmian z ustaw „COVID-19”
  • Kolejne zmiany wynikające z nowych przepisów COVID-19
  • Opodatkowanie świadczeń otrzymanych w ramach tarcz antykryzysowych
  • Rozliczenia darowizn – przepisy obowiązujące i wynikające z najnowszego projektu
  • Zmiany zasad płacenia zaliczek na PIT 4
  • Zmiany w rozliczaniu zaliczek z działalności w tym zaliczek uproszczonych
  • Zmiany w zakresie ulg i zwolnień z podatku
  • Zmiany w podatku od budynków
  • Zmiany w zasadach opłacania podatku od nieruchomości
  • Inne zmiany w podatkach

12.Umowa o dzieło a ZUS w 2021 roku. Zmiany w uldze dla młodych i w uldze abolicyjnej.

13.Sygnalizacja kolejnych planowanych zmian w podatkach.

14.Panel dyskusyjny. 

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi w formie ONLINE, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia
Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacja o kadrze

Anna Kędzierska-Adamczyk absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 22 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z kilkunastoletnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.

Zgłoszenia
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".
Warunki płatności i rezygnacji
1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
Rachunek bankowy: Santander bank : 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001
3. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem adresu e-mail (nie dotyczy sektora publicznego).
4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres nowysacz@skwp.krakow.pl Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.