Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Podatki, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2021-02-12
Zgłoś się

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności do dnia 8 marca 2021 r.

 

Czas trwania kursu wynosi 6 godzin lekcyjnych w tym konsultacje na czacie.

Miejsce przeprowadzenia kursu: online

Rozpoczęcie: godzina 9.30

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

 

Treści kształcenia

Rozliczanie prezentów:

 • Rozliczanie nieodpłatnych świadczeń na gruncie Ustawy o VAT – dotychczasowe uregulowania;
 • Pojęcie prezentu o niskiej wartości;
 • Podniesienie wartości wolnej od obowiązku naliczania podatku VAT
 • Sposób dokumentowania nieodpłatnego przekazania

Faktury korygujące

 • Pojęcie faktur korygujących;
 • Faktury korygujące a noty korygujące;
 • Rodzaje faktur korygujących: in plus a in minus
 • Brak konieczności posiadania potwierdzenia odbioru przy fakturach korygujących in minus;
 • Rozliczanie faktur korygujących in plus obecnie i po zmianach.

Kurs przeliczeniowy

 • Faktury w walucie obcej – zasady rozliczeń;
 • Kurs przeliczeniowy na potrzeby podatku VAT i podatku dochodowego;
 • Możliwość stosowania do rozliczeń podatku VAT kursu stosowanego na potrzeby rozliczeń podatku dochodowego;
 • Zasady wyboru uproszczeń w rozliczaniu kursu walut obcych;
 • Różnica kursowa a sposoby przeliczania kursu – problemy na gruncie podatku VAT i podatku CIT

Rozliczanie eksportu

 • Warunki stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów;
 • Dokumenty potwierdzające wywóz towaru poza granice UE;
 • Wydłużenie czasu na uzyskanie potwierdzenia wywozu towaru;
 • Skutki techniczne zmiany.

Odliczanie podatku VAT

 • Zasady ogólne odliczania podatku VAT;
 • Moment odliczenia podatku VAT;
 • Wydłużenie terminu na odliczenie podatku VAT o jeden miesiąc;
 • Przykłady okresu odliczenia podatku VAT obecnie i po zmianach;
 • Odliczanie podatku VAT w przypadku importu usług, WNT;
 • Przypadki wyłączenia z możliwości odliczenia podatku VAT;
 • Odliczenie podatku VAT od usług noclegowych – zmiana zasad wyłączenia z odliczenia podatku VAT w tym przypadku

Zmiany w zakresie split paymantu

 • Wprowadzenie limitu 15 tys zł wprost do Ustawy o VAT;
 • Doprecyzowanie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności po stronie sprzedającego;
 • Wprowadzenie zasad w przypadku faktur wystawionych w walucie obcej;
 • Split payment w przypadku należności celnych – nowe uregulowania;
 • Zwrot VAT na rachunek VAT

Zwrot VAT podróżnym

 • Wprowadzenie definicji Tax Free;
 • Możliwość składania wniosku elektronicznie;
 • Treść wniosku;
 • Poszczególne przypadki rozliczania Tax Free.

Doprecyzowania i zmiany innych przepisów Ustawy o VAT:

 • Biała Lista podatników;
 • Zwolnienie z podatku VAT
 • Wiążące Informacje Stawkowe
 • Zwrot VAT nierezydentom będących podatnikami VAT czynnymi.

Problemy praktyczne związane z nowymi danymi ujawnianymi w JPK_V7M i JPK_V7K:

 • W jaki sposób kwalifikować towary i usługi do odpowiednich kodów;
 • Kody a inne klasyfikacje np. PKWiU;
 • Kilka pozycji faktury zakupu z różnymi kodami – czy należy ewidencjonować fakturę po pozycjach?
 • MPP – kiedy umieszczać?
 • Co w przypadku dobrowolnego zapisu na fakturze MPP – bez takiego obowiązku?
 • Zasady korygowania JPK w przypadku innych danych niż kwoty;
 • Noty korygujące a korekty JPK.

Nowe matryca stawek:

 • Stawki obniżone;
 • Nomenklatura scalona – CN;
 • PKWiU dla Załącznika nr 15 a dla obniżonych stawek;
 • Kody GTU;
 • Dane faktury a dane rejestru;
 • Skutki praktyczne zmian: zmiany stawek od lipca a przepisy przejściowe, sprawdzanie stawek na fakturach sprzedażowych a zakupowych; sposoby korygowania kodów.

Inne zmiany podatku VAT

 • Biała lista podatników;
 • Dowody wywozu WDT;
 • Magazyny call of stock;

Dyskusja z uczestnikami na czacie.

 

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

 

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się". Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas . Warunki płatności i rezygnacji: Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia po jego potwierdzeniu. Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: Santander Bank Polska SA 80 1090 2053 0000 0001 4672 1556 tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres . Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o kadrze:

Wykładowca -  Joanna Patyk - Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!