Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Podatki, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2021-02-12
Zgłoś się

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności do dnia 29 marca 2021 r.

 

Czas trwania kursu wynosi 6 godzin lekcyjnych w tym konsultacje na czacie.

Miejsce przeprowadzenia kursu: online

Rozpoczęcie: godzina 9.30

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

 

Treści kształcenia:

Działalność gospodarcza z uwzględnieniem zmian przepisów, które weszły w życie w 2020 i w 2021 roku

Omówienie przychodów i kosztów uzyskania przychodów w świetle zmian związanych z COVID-19 w tym m.in.:

 •       wsteczne rozliczenie strat poniesionych w 2020 r.
 •      odliczenie darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19, podmiotom wskazanym w   ustawie,
 •      ulga na złe długi dla dłużników i wierzycieli, jeżeli ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne (COVID-19)
 •       możliwość rezygnacji w trakcie roku podatkowego z zaliczek uproszczonych przez małych podatników,
 •      jednorazowa amortyzacja od środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
 •       zapłacone kary i odszkodowania związane z COVID-19 a koszty,
 •        zwolnienie z podatku od  przychodów z budynków,
 •       terminy zmienione w związku z COVID-19,
 •        umorzone pożyczki a przychód,
 •       świadczenia postojowe a koszty i przychód,
 •       zwolnienia z obowiązku opłacania składek a przychody i koszty.

Przychody w działalności gospodarczej

 •           wyłączenia z przychodów
 •           korekty przychodów

Koszty uzyskania przychodów – omówienie wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania    przychodów.

Wyłączenia z kosztów uzyskania przychodu

Forma płatności a możliwość zaliczenia wydatku do kosztów

 •           płatność przelewem
 •           biała lista
 •           mechanizm podzielonej płatności.

Ulga na złe długi w podatku dochodowym

Zasady rozliczania strat

Szczególne zasady ustalania dochodu

Odliczenia od dochodu i podatku

Zapłata podatku

Ograniczenie obowiązków administracyjnych podatników w zakresie:

 •            wyboru formy opodatkowania
 •            wyboru daty powstania przychodów z tytułu zaliczek
 •            prowadzonej dokumentacji podatkowej

Zmiany w opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym i kartą podatkową.

Wybrane zagadnienia z opodatkowania dochodów z najmu.

Wybrane zagadnienia z opodatkowania dochodów ze sprzedaży nieruchomości.

Aktualne interpretacje KIS i orzecznictwo sądów administracyjnych.

 

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

 

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się". Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas . Warunki płatności i rezygnacji: Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia po jego potwierdzeniu. Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: Santander Bank Polska SA 80 1090 2053 0000 0001 4672 1556 tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres . Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o kadrze:

Wykładowca - Pracownik IS w Krakowie, ekspert z zakresu podatku dochodowego (PIT), doświadczony trener, długoletni współpracownik SKwP.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!