Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2021-02-22
Zgłoś się

Szkolenie: "Pracownicze Plany Kapitałowe" - Szkolenie online

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności na dzień roboczy przed szkoleniem (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności). 

Informujemy, że Członkom Stowarzyszenia z opłaconą bieżącą składką członkowską przysługuje 15% rabatu na szkolenie ONLINE:
- Członkom Zwyczajnym samodzielnie opłacającym szkolenie, 
- Członkom Wspierającym delegującym pracowników na szkolenie. 

 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania szkolenia wynosi 8 godzin lekcyjnych. 

Rozpoczęcie: godzina 8.30 

Treści kształcenia:

 1. Czym w praktyce są Pracownicze Plany Kapitałowe (PKK)?
 2. Czy pieniądze oszczędzane w systemie PPK są bezpieczne?
 3. Tarcza antykryzysowa i przesunięcie terminu wdrożenia
 4. Podmioty objęte regulacjami, terminy wdrożeń do systemu PPK
 5. Zakres obowiązujący podmioty podlegające pod ustawę.
 6. Obowiązki nałożone na pracodawcę, na co należy zwrócić szczególną uwagę?
 7. Z czym należy się liczyć przy obsłudze PKK, koszty zarządzania systemem u pracodawcy.
 8. Charakterystyka systemu PKK, podział środków na część dłużną i udziałową. Jakie informacje powinien posiadać pracodawca?
 9. Nowe pojęcia w systemie, nowe podejście do wynagrodzenia, wypłaty, wypłaty transferowej, zwrotów środków.
 10. Zagadnienia prawa cywilnego związane z umowami obecnymi w systemie PKK, rodzaje umów, strony, wymogi formalne.
 11. Umowa o zarządzanie PPK – zakres, na co zwrócić uwagę, kwestie problemowe
 12. Umowa o prowadzenie PPK – zakres, na co zwrócić uwagę, kwestie problemowe
 13. Obowiązki informacyjne – które leżą po stronie pracodawcy a które po stronie instytucji finansowej?
 14. Zasady dotyczące wpłat dokonywanych do systemu PPK – podmiot finansujący, wysokości i Zasady rozliczania wpłat.
 15. Deklaracja uczestnika PPK w zakresie rezygnacji – omówienie na podstawie dokumentu.
 16. Udział środków publicznych, wpłata powitalna, dopłaty roczne
 17. Z czym musi się liczyć pracodawca względem podmiotów publicznych w zakresie sprawowanego przez nie nadzoru?
 18. Nowe pojęcie: „Wyznaczona instytucja finansowa”.
 19. Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych – jakie informacje tam odnajdujemy?
 20. Zagadnienia szczególne: rozwód, unieważnienia małżeństwa, śmierć uczestnika PPK
 21. Zasady wypłaty zgromadzonych środków.
 22. Ograniczenia związane z rozporządzaniem środkami zgromadzonymi w PPK, w szczególności regulacje dotyczące wypłaty, wypłaty transferowej i zwrotu środków.
 23. Sankcje karne
 24. Pytania i dyskusja.

 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: 

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne (studia przypadków i ich analiza),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia szkolenia:

Formą zaliczenia kursu jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

Informacje o kadrze:

Wykładowcą na szkoleniu jest Pan Łukasz Pietruk - radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwent studiów podyplomowych „Fundusze strukturalne UE w praktyce”.

 

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas .

 

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem. 

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres 

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.