Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Podatki, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2021-02-22
Zgłoś się

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, księgowych, właścicieli biur rachunkowych, osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe, urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz do wszystkich innych osób chcących zaktualizować swoją wiedzę z zakresu podatków.

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom wiedzy na temat uchwalonych jak i planowanych zmian w prawie podatkowym wchodzących w życie w 2021.

Rozpoczęcie godzina 9:00

Treści kształcenia 

 1. PODATEK VAT – Slim VAT
 2. Rozliczanie prezentów:
  • Rozliczanie nieodpłatnych świadczeń na gruncie Ustawy o VAT;
  • Pojęcie prezentu o niskiej wartości;
  • Podniesienie wartości wolnej od obowiązku naliczania podatku VAT;
  • Sposób dokumentowania nieodpłatnego przekazania.
 3. Faktury korygujące:
  • Pojęcie faktur korygujących;
  • Faktury korygujące a noty korygujące;
  • Wystawianie faktur korygujących in plus a in minus;
  • Brak konieczności posiadania potwierdzenia przy fakturach korygujących in minus;
  • Rozliczanie faktur korygujących in plus w dacie ich wystawienia.
 4. Kurs przeliczeniowy:
  • Faktury w walucie obcej – zasady rozliczeń; Kurs przeliczeniowy na potrzeby podatku VAT i podatku dochodowego;
  • Możliwość stosowania do rozliczeń podatku VAT kursu stosowanego na potrzeby rozliczeń podatku dochodowego;
  • Zasady wyboru uproszczeń w rozliczaniu kursu walut obcych;
  • Różnica kursowa a sposoby przeliczania kursu – problemy na gruncie podatku VAT i podatku CIT
 5. Rozliczanie eksportu:
  • Warunki stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów;
  • Dokumenty potwierdzające wywóz towaru poza granice UE;
  • Wydłużenie czasu na uzyskanie potwierdzenia wywozu towaru.
 6. Odliczanie podatku VAT:
  • Zasady ogólne odliczania podatku VAT;
  • Moment odliczenia podatku VAT;
  • Wydłużenie terminu na odliczenie podatku VAT o jeden miesiąc;
  • Przykłady okresu odliczenia podatku VAT obecnie i po zmianach;
  • Odliczanie podatku VAT w przypadku importu usług, WNT;
  • Odliczenie podatku VAT od usług noclegowych – zmiana zasad wyłączenia z odliczenia podatku VAT w tym przypadku.
 7. Zmiany w zakresie split paymantu:
  • Wprowadzenie limitu 15 tys zł wprost do Ustawy o VAT;
  • Doprecyzowanie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności po stronie sprzedającego;
  • Wprowadzenie zasad w przypadku faktur wystawionych w walucie obcej;
  • Split payment w przypadku należności celnych – nowe uregulowania;
  • Zwrot VAT na rachunek VAT
 8. Zwrot VAT podróżnym:
  • Wprowadzenie definicji Tax Free;
  • Możliwość składania wniosku elektronicznie;
  • Treść wniosku;
  • Poszczególne przypadki rozliczania Tax Free.
 9. Doprecyzowania i zmiany innych przepisów Ustawy o VAT:
  • Biała Lista podatników;
  • Zwolnienie z podatku VAT:
   • Wiążące Informacje Stawkowe:
   • Zwrot VAT nierezydentom będących podatnikami VAT czynnymi.
 1. Problemy praktyczne związane z nowymi danymi ujawnianymi w JPK_V7M i JPK_V7K:
  • W jaki sposób kwalifikować towary i usługi do odpowiednich kodów;
  • Kody a inne klasyfikacje np. PKWiU;
  • Kilka pozycji faktury zakupu z różnymi kodami – czy należy ewidencjonować fakturę po pozycjach?
  • MPP – kiedy umieszczać?
  • Co w przypadku dobrowolnego zapisu na fakturze MPP – bez takiego obowiązku?
  • Zasady korygowania JPK w przypadku innych danych niż kwoty;
  • Noty korygujące a korekty JPK.
 2. Nowe matryca stawek:
  • Stawki obniżone;
  • Nomenklatura scalona – CN;
  • PKWiU z 2008 r. dla Załącznika nr 15;
  • PKWiU z 2015 r. dla obniżonych stawek;
  • Kody GTU;
  • Dane faktury a dane rejestru;
  • Skutki praktyczne zmian: zmiany stawek od lipca a przepisy przejściowe, sprawdzanie stawek na fakturach sprzedażowych a zakupowych; sposoby korygowania kodów.
 3. Inne zmiany podatku VAT:
  • Biała lista podatników;
  • Dowody wywozu WDT;
  • Magazyny call of stock;
  • PODATEK DOCHODOWY
 4. Struktury hybrydowe:
  • Założenia ogólne struktur hybrydowych – kogo dotyczą nowe uregulowania;
  • Pojęcia związane z nową konstrukcją podatkową, w tym hybrydowa transakcja, hybrydowy podmiot,
  • Brak zaliczania do KUP wydatków związanych z hybrydowymi konstrukcjami;
  • Rozliczanie struktur hybrydowych występujących w dwóch państwach.
  • Zmiany w zakresie rozliczania ŚT:
  • Możliwość jednorazowej amortyzacji ŚT związanych z walką z epidemią – przesłanki stosowania;
  • Doprecyzowania w zakresie amortyzacji taboru morskiego;
  • Przesłanki stosowania nowego uregulowania;
  • Stosowanie do ŚT i na gruncie Ustawy o CIT PKWiU z 2015 r.
  • CIT estoński:
  • Uzasadnienie wprowadzenia zmian;
  • Zakres podmiotowy – kogo dotyczy uregulowanie;
  • Brak opodatkowania – przesłanki stosowania;
  • Opodatkowanie dochodów – w którym momencie?
  • Opodatkowanie spółek komandytowych – założenia projektu:
  • Zasady dotychczasowe rozliczeń spółek komandytowych;
  • Opodatkowanie komplementariuszy i komandytariuszy;
  • Opodatkowanie spółki komandytowej od dochodów przez nią uzyskiwanych;
  • Przychody podatkowe i KUP rozliczane na poziomie spółki a wspólników – różnice;
  • Obowiązki sprawozdawcze spółek komandytowych;
  • Skutki praktyczne zmian.
  • Doprecyzowanie pojęć:
  • Ustalanie przychodu podatkowego (wyłączenia z KUP) w przypadku zapłat na innych rachunek niż Biała Lista;
  • Wyłączenie konsekwencji podatkowych związanych z brakiem zapłaty na Białą Listę;
  • Inne projektowane zmiany.

              III. INNE ZMIANY mające wpływ na rozliczenia podatkowe

 1. Zmiany w zakresie rozliczania umów zlecenia:
  • Pojęcie umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontraktu menadżerskiego i umowy o podobnych charakterze;
  • Zasady oskładkowania umów zlecenia w 2020 r.;
  • Przychód w wysokości minimalnego wynagrodzenia a oskładkowanie umów zlecenia;
  • Zmiana projektowana od 2021 r.: oskładkowanie każdej umowy zlecenia – rozpoznawanie KUP.
 2. Zgłaszanie wszystkich umów o dzieło:
  • Obowiązek zgłaszania każdej umowy o dzieło do ZUS;
  • Nowy druk zgłoszeniowy;
  • Obowiązek raportowania miesięcznego funkcjonowania umów o dzieło;
  • Problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem umów o dzieło.

Pytania uczestników na czacie

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

Warunki płatności i rezygnacji:

 1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

     2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia.     W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
Rachunek bankowy:
Santander 52 1090 2053 0000 0001 4679 4616

Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora  publicznego).

 1. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie  pisemnej na adres olkusz@skwp.krakow.pl Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Informacje o kadrze:

Joanna Patyk -  Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 18-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: “Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane w formie webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z Internetem.
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz materiały
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Zapisy na szkolenie:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się". 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!!  olkusz@skwp.krakow.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181