Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2021-02-22
Zgłoś się

Pracodawco! Chcesz doszkolić swoich pracowników lub podnieść ich kwalifikacje? Zapraszamy na nasz kurs z zakresu Kadr i Płac  i  przypominamy, że możesz skorzystać ze środków z KFS!
O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a więc podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Warunkiem skorzystania z tych środków jest złożenie wniosku o ich przyznanie na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego dla siedziby pracodawcy lub miejsca prowadzenia działalności zgodnie z terminami określonymi przez ten konkretny urząd.
Więcej informacji o środkach z KFS, kto może z nich skorzystać i w jakiej wysokości znajdziecie na stronach wszystkich Urzędów Pracy

Tytuł kursu: Specjalista do spraw kadr i płac 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kształcenia jest kompleksowe przygotowanie kandydata do pracy na stanowisku kadrowo-płacowym z uwzględnieniem interpretowania najnowszych źródeł prawa. Uczestnik pozna powszechnie obowiązujące prawo, a także dowie się jak stosować je w praktyce Specjalisty  ds. kadr i płac. Nauczy się współpracować z US i ZUS.

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które zamierzają podjąć pracę w działach kadrowo – płacowych w zakładach pracy, a w związku z tym w możliwie szybki i wygodny sposób zdobyć odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

Szkolenie opracowane jest w taki sposób, aby umożliwić Uczestnikom, w stosunkowo krótkim czasie i w maksymalnie wygodnej formie, przyswojenie niezbędnej wiedzy z zakresu prawa pracy i naliczania wynagrodzeń pracowniczych oraz podjęcie pracy bez zbędnego stresu.

Nasz kurs  “Specjalista do spraw kadr i płac” – kurs online z zaświadczeniem MEN   to wygodna, szybka i efektywna forma nauki dla wszystkich, którzy planują podjęcie pracy w działach kadrowo – płacowych.

Kurs oparty będzie o aktualne przepisy prawa w 2020 i 2021 roku i najnowszą praktykę. Na bieżąco śledzimy zmiany legislacyjne, dlatego korzystając z naszego kursu uczestnik ma pewność, że wykonując pracę będzie działał zgodnie z obowiązującym prawem. W kursie zawarte są wszystkie zagadnienia niezbędne do wykonywania zawodu Specjalista ds kadr i płac w 2021 roku

Czas trwania kursu : planowane  rozpoczęcie 12.05.2021 zakończenie 09.07.2021  ( poniedziałek/środa/piątek )

Rozpoczęcie : 16.15 - 19.30

Wymiar godzin : 94 godz. lekcyjne

Płatność : w ratach  określonych w  umowie

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

 Treści kształcenia

Program kursu obejmuje 5 modułów tematycznych:

1. Obsługa kadrowa zatrudnienia - 28 godz.

a) Podstawy prawne nawiązywania stosunku pracy.
b) Umowa o pracę.
c) Zasady dokonywania zmian warunków umowy o pracę w trakcie trwania zatrudnienia.
d) Ustanie zatrudnienia i jego dokumentowanie.
e) Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej - teczka akt osobowych.
f) Czas pracy.
g) Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy.
h) Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.
i) Obowiązki pracodawcy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz uprawnienia pracowników.
j) Odpowiedzialność pracowników wobec pracodawcy.
k) Pozostałe wzajemne obowiązki pracodawcy i pracownika.
l) Podstawy prawne i zasady nawiązywania umów cywilnoprawnych.

2. Ubezpieczenia i pozostałe fundusze oraz świadczenia ubezpieczeniowe - 22 godz.

a) Ubezpieczenia społeczne.
b) Wysokość, zasady ustalania oraz podstawa wymiaru składek.
c) Ubezpieczenia zdrowotne.
d) Obowiązki płatnika składek na ubezpieczenia i fundusze oraz dokumentacja w tym zakresie.
e) Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego.
f) Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego.
g) Obowiązki płatnika w zakresie przygotowywania dokumentacji dla celów emerytalno-rentowych.

3. Wynagrodzenia w aspekcie listy płac - 20 godz.

a) Wynagrodzenia ze stosunku pracy.
b) Wynagrodzenia bezosobowe - zasady wypłacania.

4. Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie wynagrodzeń - 8 godz.

a) Schemat opodatkowania przychodów ze stosunku pracy.
b) Zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy.
c) Zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy od przychodów z działalności wykonywanej osobiście.
d) Obowiązki płatnika w zakresie obsługi podatku dochodowego od przychodów ze stosunku pracy oraz z działalności wykonywanej osobiście.
e) Dokumentacja w zakresie podatku dochodowego sporządzana przez płatnika.

5. Lista płac - podsumowanie 4 godz.

a) Przekrojowe ćwiczenia praktyczne z zakresu kompleksowego sporządzenia listy płac.

6. Obsługa aplikacji ZUS „PŁATNIK” - zajęcia komputerowe - 12 godz.

a) Zasady przekazywania dokumentów do ZUS,
b) O programie (instalacja, założenie kartoteki itp.),
c) Ćwiczenia praktyczne.

Metody pracy

Proces kształcenia oparty jest o prowadzone ONLINE zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, skoncentrowane na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz kodeksie pracy , skryptach opracowanych przez wykładowców i nauce własnej słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabyta wiedza i opanowane umiejętności zawodowe, a także kompetencje społeczne dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:

 • Prawidłowym prowadzeniu dokumentacji pracowniczej i przygotowaniu umów cywilno-prawnych
 • Umiejętności obliczania: wynagrodzeń pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podatku od osób fizycznych
 • Umiejętności wypełniania druków i deklaracji
 • Prawidłowej interpretacji i stosowaniu zapisów kodeksu pracy i rozporządzeń wykonawczych
 • Wykonywaniu pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 • Nieustannym doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
 • Umiejętności współpracy w grupie i kierowanie małym zespołem ludzi
 • Przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 80% obecności na zajęciach szkoleniowych. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności sprawdzana każdorazowo przez prowadzącego prelegenta i osobę odpowiedzialną ze strony organizatora. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje  zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie  §  22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz.U. poz 652 )

Warunki płatności i rezygnacji 

1. Płatnik zobowiązuje się do wpłaty czesnego w terminach i kwotach ustalonych w umowie.

2.Wpłat czesnego dokonuje się przelewem na  konto bankowe: Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres tarnow@skwp.pl  Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

Informacja o wykładowcach

Dział " KADRY "

Michał Olesiak 

Prawnik z 9-letnim stażem w Państwowej Inspekcji Pracy. W 2005 r. odbył aplikację administracyjną w Państwowej Inspekcji Pracy. W 2008 r. złożył egzamin sędziowski. Obecnie doradca oraz trener prawa pracy, a także członek rady programowej miesięcznika „Kadry i Płace w Administracji”. Od 2005 r. obecny na rynku szkoleniowym, współpracuje z szeregiem instytucji szkoleniowych.Wśród uczestników dotychczasowych szkoleń byli pracownicy działów odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi z sektora prywatnego (m.in.: ING Banku Śląskiego, TAURON Polska Energia S.A., , Philips Lighting Poland S.A., Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o., Hutchinson Poland Sp. z o.o., FCA Services Polska (FIAT), Lear Corporation Polska, Transgourmet Polska, Saint Gobain Construction Products Polska Sp. z o. o., Synthos S.A.), jak i jednostek budżetowych (jednostki organizacyjne Ministerstwa Finansów, Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego), a także Totalizatora Sportowego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Lasów Państwowych. W chwili obecnej na bieżąco współpracuje w obszarze prawa pracy (doradztwo oraz szkolenia wewnętrzne) z działami personalnymi wymagających pracodawców z branży produkcyjnej oraz samorządowej.
Autor ponad trzydziestu publikacji drukowanych w miesięczniku „Kadry i Płace w Administracji”, a także współautor poradnika z zakresu prawa pracy „W pierwszej pracy”. Autor publikacji „Związki zawodowe w urzędzie”, wyd. Presscom sp. z o.o.

Piotr Bogdański

Prawnik w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach (oddział w Gliwicach).  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2006 roku  zatrudniony w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach, od 2010 roku w gliwickim oddziale OIP na stanowisku specjalisty ds. prawnych. W ramach wykonywanych obowiązków m.in. sporządza opinie z zakresu prawa pracy, udziela porad prawnych dla pracodawców i pracowników, prowadzi szkolenia oraz uczestniczy w innego rodzaju przedsięwzięciach (konferencje, spotkania, mające na celu popularyzację wiedzy z zakresu prawa pracy dla pracodawców i pracowników).  Jako trener prawa pracy od 2008 roku prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy i bhp. Jako wykładowca akademicki od 2012 r. wykłada „Regulacje prawne z zakresu prawa pracy” w ramach studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i higiena pracy” na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Prowadzi również szkolenia w ramach współpracy z Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową w Gliwicach dla członków i klientów Izby. Autor publikacji:  z zakresu prawa pracy (Inspektor Pracy 2017, Inspektor Pracy nr 1/2016, Inspektor Pracy nr 11 i 12/2014). Opublikowałem także „Dialog społeczny w miejscu pracy: aspekty psychologiczne i prawne” w „Zakładowe układy zbiorowe w pytaniach i odpowiedziach” w: redakcja: E. Anczyk, M. Warchał, K. Kuźniewski, Wydawnictwo Sacrum 2014. Od 2011 r. współpracuję także z tygodnikiem „Nowiny Gliwickie”, na łamach którego cyklicznie publikuję porady prawne z zakresu prawa pracy.

Dział " PŁACE " " PŁATNIK "

Danuta Sowa

 

Specjalista w zakresie kadr i płac z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w działach HR i płacach dużych jednostek, dobra znajomość zagadnień ZUS, wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, w tym organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce .

Zapisy na kurs

Zgłoszenie na kurs dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika" Zapisz się ".Jeśli płatnikiem jest Firma ( w części lub w całości ) - należy przesłać do nas oświadczenie .

Dane kontaktowe

SKwP Oddział Tarnów ul. Kopernika 8/2

e:mail: tarnow@skwp.krakow.pl

tel: 14 622 22 08;    530 684 229;    574 326 399;