Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Szkolenie: "Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – jakich zmian należy się spodziewać po 01.01.2021?" - Szkolenie online

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności na dzień roboczy przed szkoleniem (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności). 

Informujemy, że Członkom Stowarzyszenia z opłaconą bieżącą składką członkowską przysługuje 15% rabatu na szkolenie ONLINE:
- Członkom Zwyczajnym samodzielnie opłacającym szkolenie, 
- Członkom Wspierającym delegującym pracowników na szkolenie. 

 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Szkolenie ma na celu zapoznać słuchaczy z nowymi zasadami udzielania zamówień publicznych. Nowe zasady dotyczą nie tylko udzielania zamówień, ale również m.in. składania ofert, wezwań, wyboru oferty. Znajomość zmienionych przepisów będzie niezbędna przy udzielaniu zamówień w 2021 r.

Adresaci szkolenia: Pracownicy zamawiających, którzy udzielają zamówień w oparciu o Prawo zamówień publicznych, wykonawcy ubiegający się o zamówienia poprzez składanie ofert. 

Czas trwania szkolenia wynosi 8 godzin lekcyjnych. 

Rozpoczęcie: godzina 8.30 

Treści kształcenia:

 1. Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – cel regulacji
 2. Etapy postępowania
 3. Próg stosowania ustawy
 4. Przygotowanie postępowania przy zamówieniach do 130.000 zł.
 5. Zasady publikacji ogłoszeń o zamówienia publiczne
 6. Konieczność uwzględnienia „polityki zakupowej państwa”
 7. Nowe obowiązki zamawiającego
 8. Jak ma wyglądać przeprowadzenie analizy potrzeb, na etapie przed wszczęciem postępowania
 9. Tworzenie i aktualizowanie rocznych planów postępowań
 10. Czym są „wstępne konsultacje rynkowe”?
 11. W jaki sposób należy szacować wartości zamówień?
 12. Zamówienia mieszane
 13. Sumowanie wartości zamówień – kiedy sumujemy i w jaki sposób?
 14. Dokumentacja przetargowa i jej analiza
 15. Nowe zasady dotyczące wykonawców
 16. Zmiany wśród przesłanek wykluczenia
 17. Problematyka grup kapitałowych
 18. Zasady korzystania z zasobów podmiotów trzecich
 19. Zmiany trybów udzielania zamówień
 20. Oferta i termin związania. Konsekwencje upływu terminu.
 21. Odformalizowanie procedur i na czym ono polega?
 22. Wadium i nowe zasady z nim związane
 23. Tryb podstawowy
 24. Zmiany w zakresie zadawania pytań i udzielania wyjaśnień
 25. Podejście nowych przepisów do negocjacji, ograniczenia negocjacji
 26. Na czym polega jawność i na czym polegają zmiany w tym zakresie?
 27. Rezygnacja z jawnego otwarcia ofert
 28. Brak obecności wykonawcy podczas otwarcia ofert
 29. Jakie informacje publikujemy na stronie internetowej?
 30. Nowe zasady rządzące badaniem i oceną ofert
 31. Aspekt przedmiotowy badania i oceny oferty
 32. Aspekt podmiotowy badania i oceny oferty
 33. Kiedy można odrzucić ofertę zgodnie z nową ustawą
 34. Zmienione zasady uzupełniania dokumentacji przetargowej
 35. W jaki sposób mają być konstruowane umowy o zamówienie publiczne
 36. Niedozwolone klauzule w umowach
 37. Czy jest dopuszczalna waloryzacja wynagrodzenia?
 38. Kiedy obowiązkowo należy stosować zaliczki
 39. Obowiązek sporządzenia raportu
 40. Jakie przysługują środki odwoławcze i kto może je wnosić?
 41. Co może być podstawą odwołania do Prezesa KIO
 42. Wniesienie skargi do Sądu Okręgowego w Warszawie
 43. Pytania i dyskusja

 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: 

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne (studia przypadków i ich analiza),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia szkolenia:

Formą zaliczenia kursu jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

Informacje o kadrze:

Wykładowcą na szkoleniu jest Pan Łukasz Pietruk - radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwent studiów podyplomowych „Fundusze strukturalne UE w praktyce”.

 

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas .

 

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem. 

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres 

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.